دسته‌ها
بهترین ها

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر هوش عاطفی و خلاقیت بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪف ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺮه وری ﻣﻤﻜﻦ ﻳﺎ ﺑﻬﺮه­وری ﺑﻬﻴﻨﻪ اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞﻫﺎی ﻛﺎرآﻣﺪ در ﺑﻬﺮه وری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، اﺑﺰار، روش ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر و ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ. ﺑﻲ ﮔﻤﺎن ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﺮ و ﻛﺎرآﻣﺪ یکی از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰارﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ زﻳﺮا ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻘﺸﻲ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وری ﺳﺎزﻣﺎن داره ﻳﻌﻨﻲ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎوری و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪ و ﺑﺎ اﻧﮕﻴﺰه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫـﺪ رﺳﻴﺪ. ﻋﺎﻣﻞ­ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻛﺎراﻳﻲ اﻓﺮاد رو در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ­دﻫﺪ ﻳﻜﻲ از ﻋﺎﻣﻞ­ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻫﺮ ﻓﺮد رو ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ­دﻫﺪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ اﺳﺖ (جهانیان، ۱۳۹۰).

هوش، مجموعه تواناییای شناختیه که به ما امکان می­بده تا نسبت به دنیا دور آگاهی پیدا کنیم و یاد بگیریم که چیجوری مسائل رو حل کنیم. بیشتر افراد بر این باورند که مدیران موفق، افرادی با بهره هوشی بالا هستن. این در حالیه که به باور ی گلمن بهره هوشی در بهترین حالت بیشترین حد ۲۰ درصد در پیش بینی موفقیت یک مدیر سهم داشته باشه. در حالی که ۸۰ درصد باقیمونده به عوامل و فاکتورهای دیگری مربوطه که گلمن یکی از این عوامل مهم رو با عنوان هوش هیجانی بیان می­کنه (عباس پور اسفدن و همکاران، ۱۳۸۹).

 

۲-۲-۲) تعاریف و مفاهیم  هوش هیجانی

دلیل­هایی هست که نشون می­بده معنی هوش هیجانی به روشنی قابل تعریف نمی­باشه و تعاریف و آزمون­های متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته. که همیشه شامل جنبه­های برابر و قابل اعتماد و اطمینانی نبوده­ان (دورت و روسی، ۲۰۱۰).

ضریب هوشی(IQ) می­تواند مفاهیمی چون دلیل منطقی، علم لغات و مهارت­های ریاضی رو اندازه گیری کنه.که این واسه امتحان و اندازه گیری توانایی خلاق و تواناییای عاطفی کافی نیس. به طور سنتی موفقیت یا زرنگی افراد رو با ضریب هوشی اندازه گیری می کنن. ضریب هوشی به عنوان یک شاخص از توانایی عددی و تحلیلی بیان میشه معمولاً  همیشه کارشناسان و کارشناسان رو، افرادی با ضریب هوشی بالا میدونن در حالی که واقعیت اینه، حتی در بهترین حالت افرادی با ضریب هوشی بالا در حفظ روابط استادانه یا اجتماعی ضعیف عمل می­کنن. تحقیقات نشون داده افرادی که فکری نورانی دارن چه در کار و کاسبی و یا در زندگی موفق تر می­باشن اما سوال اینه چه چیزی باعث می­شه این افراد موفق به نظر برسن. کارشناسانی مثل گلمن به این سوال این­اینجور جواب می­دهند که وجود هوش هیجانی باعث می شه این افراد در زمینه های در ارتباط به بهترین نوع شکوفا شن(ماریان، ۲۰۱۳). بعضی دلیل می­کنن که هوش هیجانی شامل هر چیزیه که به وسیله ضریب هوشی قابل اندازه گیری نباشه. در مقابل دسته دیگر باور دارن که هوش هیجانی توانایی درک احساسات و درک هیجاناته(دورت و روسی، ۲۰۱۰).

  • هوش هیجانی استفاده هوشمندانه از عواطفه (چرنیس، ۲۰۱۲).
  • از نظر گلمن هوش هیجانی توانایی نظم احساسات خود و بقیه، خود انگیزشی و مدیریت احساسات و روابط با بقیه تعریف شده(ساویتمب، لاکسیانی،۲۰۱۲).
  • کنترل عاطفه و احساس در جهت هدایت رفتار واسه ایجاد رابطه موثر با همکاران، سرپرستان به خاطر بهبود کیفیت از نتایج کار(سربلند، ۲۰۱۲).
  • شکلی از هوش اجتماعی که شامل توانایی در کنترل احساسات و احساسات خود و بقیه و توانایی تفاوت قائل شدن بین اونا و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمایی واسه فکر و عمل فرد به کار می رود (چرنیس، ۲۰۱۲).
  • هوش هیجانی ترکیب متعاملی از تواناییای هیجانی و اجتماعیه که رفتارهوشمندانه رو تحت اثر قرار می ده(برینر، ۲۰۱۲).متن کامل :

    پایان نامه ارشد بررسی اثر هوش عاطفی بر کارکرد شغلی کارکنان

کلا صاحب­نظران بر تعریف هوش هیجانی به عنوان کنترل عاطفه و احساس در جهت هدایت رفتار واسه ایجاد رابطه موثر با همکاران، سرپرستان به خاطر بهبود کیفیت از نتایج کار تاکید داردند (سربلند، ۲۰۱۲). این تعاریف نشون داد که مهارت ها، توانایی ها و لیاقت های غیر شناختی مربوط به هوش هیجانی ظرفیت افراد واسه مقابله با خواسته­ها و فشارهای محیط رو تحت اثر قرار می ده (ساویتمب، لاکسیانی، ۲۰۱۲). این واقعیته که نگاه امروز به بحث هوش، باید نگاهی ً متفاوت از گذشته باشه. امروز دیگر، تأکید اصلی بر ضریب هوش عقلانی نیس، بلکه هو ش­های دیگری هم وجود دارن که مورد توجه و تحقیق دانشمندان قرار گرفته (واناماکر، ۲۰۱۲) موفقترین رهبران آنانی هستن که با بهره مندی از مدل هایی چون مدیریت بر اساس هوش عاطفی و سبک رهبری هم صدا، طول موج عاطفی افراد رو با همدیگه تنظیم کرده و در جهت رسیدن به اهداف سازمان، مدیریت می کنن(نیوکومب، آشکاناسی، ۲۰۱۲) کلا معنی هوش هیجانی رو میشه در شکل زیر گفت.