تحلیل رابطه جوسازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران- قسمت ۲۱

۴-۲-۲ رتبه علمی
باتوجه به داده‌های جمع‌آوری شده، پاسخ اعضای هیئت علمی در مورد رتبه آنها به صورت جدول ۴-۲ ارائه گردیده است. چنانچه در جدول ۴ -۲ مشاهده می‌شود، ۳۱ نفر(۹/۴۴درصد) پاسخ دهندگان دارای رتبه علمی استادیار، ۲۶ نفر(۷/۳۷ درصد)، ۱۱ نفر(۹/۱۵ درصد) رتبه علمی استادی و تنها ۱ نفر(۴/۱درصد) دارای رتبه علمی مربی بودند.
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی رتبه علمی پاسخگویان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رتبه علمی فراوانی درصد
استاد ۱۱ ۹/۱۵
دانشیار ۲۶ ۷/۳۷
استادیار ۳۱ ۹/۴۴
مربی ۱ ۴/۱
جمع ۶۹ ۱۰۰

 

در شکل زیر توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب رتبه علمی نشان داده شده است.
شکل ۴-۲: نمودارتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پست سازمانی
چنانچه شکل ۴-۲ نشان می‌دهد ۹/۴۴ درصد پاسخگویان دارای رتبه علمی استادیاری می‌باشند.
۴-۳ آزمون فرضیات تحقیق
این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و هشت فرضیه فرعی می‌باشد که به منظور آزمون آنها از آزمون‌های همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
۴-۳ – ۱ آزمون فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول به بررسی رابطه بین وجود روحیه گروهی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی می‌پردازد که به منظور آزمون، این فرضیه به صورت فرضیه‌های آماری،   (نشان دهنده ادعا) و   (نشان دهنده نقیض ادعا) تبدیل می‌شود.
:   بین وجود روحیه گروهی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
:   بین وجود روحیه گروهی و ایجاد رفتارشهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
نقیض ادعا ۰=
ادعا
برای بررسی این فرضیه از سؤالات ۱ تا ۴ پرسشنامه برای بعد روحیه گری و سوالات ۱ تا ۱۶ برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است و این فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول ۴-۵ نشان داده شده است.
جدول ۴-۳: نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون برای فرضیه‌ی اول

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *