تراکم کاشت لوبیا- قسمت ۱۸

۳-با وجود افزایش تراکم کاشت از ۵به۱۲ بوته در واحد سطح عملکرد غلاف خشک تفاوت آماری معنی داری را در این دو تراکم کاشت نشان نداد.
۴-بیشترین عملکرد دانه خشک لوبیا با استفاده از مالچ به دست آمد.
۵-تیمار مالچ با تراکم کاشت۲۰بوته در متر مربع به عنوان بهترین تیمار مشخص گردید.
۶-اثر متقابل تراکم کاشت × کاربرد مالچ در کلیه صفات معنی دار نبود.
پیشنهادات
۱-این مطالعه در سال های بعد مجدادً تکرار شود.
۲-زمان استفاده از مالچ در مطالعات بعدی تغییر پیدا کند.
۳-عکس العمل عملکرد لوبیا به تراکم کاشتهای دیگر مورد بررسی قرار گیرد به ویژه تراکم کاشتهای بالاتر از ۲۲بوته در متر مربع نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
۴-برخی از خصوصیات مرتبط با خاک نظیر رطوبت قابل استفاده خاک و دمای خاک حکه در اثر کاربرد مالچ تحت تأثیر قرار می گیرند بررسی می شوند.
۵-وضعیت تثبیت نیتروژن در شرایط ماربرد کالچ و عدم استفاده از مالچ نیز ارزیابی شود.
منابع
۱- آقامیری،ع. و.م کریمی،۱۳۷۲٫اثرات آرایشی کاشت بر خصوصیات فیزیولوژیک لوبیا چیتی لاین آزمایشی۱۱۸-۱۶
۲ – آمارنامه کشاورزی.جلد اول محصولات زراعی سال۹۰-۱۳۸۹
۳- باقری،عبدالرضا و علی اکبر محمودی و فخرالدین قزلی ۱۳۸۰ زراعت و اصاح لوبیا(ترجمه)انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،۵۵۶صفحه
۴- پارسا،م.و باقری،ع.۱۳۷۸٫حبوبات انتشارات دانشگاهی مشهد،۵۵۲صفحه
۵- ترابی جفرودی،آ،حسین زاده،ع.و فیاض مقدم،ش،۱۳۸۱،اثرات تراکم کاشت بر برخی از خصوصیات مورفوفیزیولوژیک در دو رقم لوبیا قرمز،مجله پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی،شماره۷۴،بهار،۱۳۸۶٫
۶- ترابی جفرودی،فیاض مقدم و حسن زاده قورت تپه ع،۱۳۸۴٫برسی اثرات آزمایشات آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد،اجزای عملکرد و برخی خصوصیات رویشی در ارقام قرمز مجله علوم کشاورزی ایران،جلد۳۶،شماره۳،صفحه های۶۳۹تا۶۴۹٫
۷- حسین کاظمی پشت مساوی،همت ا..پیردشتی و محمدعلی بهمنیار(۱۳۸۶)مقایسه اثرات کودهای فسفره معدنی و زیستی بر ویژگی های زراعی دو رقم باقلا.(Vicia faba l(.مجله علوم.
۸- خادم حمزه ح ر،کریمی م،رضایی ع و احمدی م،۱۳۸۳٫اثر تراکم بوته و تاریخ کاشت بر صفات زراعی،عملکرد و اجزای عملکرد سویا،مجله علوم کشاورزی ایران،جلد۳۵،صفحه های ۳۵۷تا۳۶۷٫
۹- خواجه پور،م،ر.،۱۳۸۴٫اصول و مبانی زراعت.انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.۳۸۶ص.
۱۰- شوکتی نیا،حسین و همکاران(۱۳۸۶).گزارش عملیات تحقیقاتی ایجاد مالچ پلاستیکی در عرصه نهالکاری جنوب سمنان،اداره منابع طبیعی شهرستان سمنان.
۱۱-صالحی،ف.۱۳۸۳٫بررسی تراکم کاشت در لاین های امیدبخش لوبیا قرمز،اولین همایش ملی حبوبات۲۹و۳۰آبان-۱۳۸۴مشهد مقدس پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.صفحه۱۱۷-۱۲۰٫
۱۲-طالعی،ع.ر.ک.پوستینی و س.دوازده امامی۱۳۷۹٫اثرات آرایش کاشت بر خصوصویات فیزیولوژیکی چند رقم لوبیا چیتی.مجله علوم کشاورزی ایران.جلد۳۱،شماره۴۸۷:۳-۴۷۷٫
۱۳-قنبری ع۱،لکم ر و دری ح ر،۱۳۸۴٫اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا چیتی.مقالات اولین همایش ملی حبوبات۲۹و۳۰ آبان.مشهد مقدس.پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد.
۱۴-عبدحق،مازیار،۱۳۸۱٫بررسی اثر تاریخ کاشت،فاصله کاشت و تغذیه روی صفات کمی و کیفی باقلا مازندرانی. پایان نامه کارشناسی دانشگاه آزاد واحد رشت.
۱۵-کوچکی،ع.م،بنایان اول.۱۳۷۲٫زراعت حبوبات.انتشارات دانشگاه مشهد.
۱۶-کوچکی،ع.۱۳۷۶٫به زراعی و نژادی در زراعت دیم،انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.
۱۷-گلچین ش،موسوی س ف،قاسمی گلعذانی ک.صبا ج،۱۳۸۷٫رابطه بین تراکم بوته و عملکرد دانه ای سه رقم لوبیای چیتی در تاریخهای مختلف کشت.مجله دانش کشاورزی،جلد ۱۸،شماره۱،صفحه های۱۰۱تا۱۱۷٫
لطیفی،ن.و.س.نواب پور.۱۳۷۹٫واکنش شاخص های ررشد و عملکرد دانه دو رقم لوبیا چیتی به فااصله ردیف و تراکم بوته مجله علوم کشاورزی ایران،جلد۳۶۲،۳۱-۳۵۳٫
۱۹-بصر،ح،ج.کامپوزیا،مظاهریو ا.مهربان.۱۳۸۱:مطالعه اثر تراکم کاشت بر روی عملکرد اقتصادی و بیولوژیک،شاخص برداشت و شاخصهای رشد در ارقام ماش.هفتمین کنگره زراعت و اصلاح نباتان ایران،کرج،ص۵۰۱٫
۲۰-مجنون حسین.ن.(۱۳۸۷)زراعت و تولید حبوبات.سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران،چاپ چهارم.۲۸۳صفحه.
۲۱-مجنون حسینی،ناصر.۱۳۷۲٫حبوبات در ایران.انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
۲۲-مرادی طالب بیگی.ر.و ح.غدیری.۱۳۸۹٫اثرات مالچ زنده لوبیا چشم بلبلی بر علف های هرز و عملکرد ذرت دان های.
۲۳-مظاهری،داریوش۱۳۷۷ زاعت مخلوط انتشارات داننشگاه تهران.
۲۴-موسوی،س.ه،فتحی،ق.و دادگر،م.ع.۱۳۷۹٫اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر رشد،اجزاء عملکرد و عملکرد دانه لوبیا قرمز،اولین همایش ملی حبوبات،۲۹و۳۰آبان۱۳۸۴-مشهد مقدس-پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد،صفحه۳۱٫
۲۵-مهندسین مشاور لار(۱۳۸۳).طرح مطالعات تفضیلی-اجرایی بیابان زدایی حاجی آباد سمنان،اداره کل منابع طبیعی استان سمنان.
۲۶-یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران.دانشگاه شهید بهشتی تهران.۳۴۵۷-۳۴۵۵
۲۷- Allahyari,N. 1998.Effect of plant desiny on Cow pea vaiety. Proc. Iran Cong. Crop Sci. 1-4 Aug.Karaj.
۲۸- Ataure Rahman, M., chikushi, J., saifizaman, M., Lauren. J. G. 2005.Rice straw mulching and nitrogen of no-till wheat following rice in Bangladesh.Field crop Rez. 91,71-81.
۲۹- Ayaz S, McNiel DL, McKenize BA and Hill GD, 2001. Poulation and sowing deph effects on yield component of grain legumes. Australian Agronomy Conference, Hobart28–Baudion,JP., F.
Camarena,MLobo,G.Mergeai. 2001 Breeding Phaseolus for intercrop combination in Anden highands. In cropper HD, Spillancec, Hodgkin T( eds) Broadening the genetic bases of crop.CAB International, Wallingford, Uk, pp. 373-374.

۳۰- Bennet, J.P. and M.W. Adams.1977.Pod yield component variation and intercrrelation in phaseolus L.as affected by plant density. Crop Sci.17:73-75.
۳۱- Byers, T., and G.Perry. 1992 Dierty carotepes, vitamin C and vitamin E as protective antiionidants in human cancers. Annual Reviews in Nutrition 12,139,159.