تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر

تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر

مدیریت کیفیت فراگیر یکی از روش های کیفیت گراست که تعداد زیادی از سازمان ها را در بر می گیرد. مدیریت کیفیت فراگیر دانشمندان را به دلیل انتشار و پذیرش رو به رشد در دنیای کسب و کار به خود جذب کرده است. به خصوص بیش از دو دهه است که مدیریت کیفیت فراگیر یکی از محبوب ترین و با دوام ترین مفاهیم مدیریت شده است. با توجه به عدم وجود یک تعریف یکسان از مدیریت کیفیت فراگیر تعریف آن بسیار مشکل است. مدیریت کیفیت فراگیر شامل انواع مختلف از موضوعات فنی و رفتاری است. در تعریفی دیگر از مدیریت کیفیت فراگیر محققان بیان می کند مدیریت کیفیت فراگیر یک فلسفه مدیریت جامع است که تلاش برای بهبود مستمر در همه کارکردهای یک سازمان دارد، و می توان آن را به دست آورد. مدیریت کیفیت فراگیر یک ساختار چند بُعدی است. تعاریف مختلف، مدیریت کیفیت فراگیر شامل چندین فعالیت است. پژوهشگران مختلف فعالیت های مختلفی را برای آزمون اثر آن بر عملکرد مالی یا غیر مالی در نظر گرفته اند. این فعالیت ها شامل رهبری مدیریت، نقش بخش کیفیت، آموزش، روابط کارکنان، کیفیت اطلاعات و گزارش دهی، مدیریت کیفیت تامین کننده، طراحی خدمات محصول، مدیریت فرآیند، برنامه ریزی استراتژیک، مشتری مداری، فناوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل است(Zehir et al, 2012, 274).

مدیریت کیفیت فراگیر یک سیستم مدیریتی است که همه ی حوزه های عملیاتی در یک سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. چندین پژوهش در جهان توسعه یافته ارتباط بین فعالیت های مدیریت کیفیت و عملکرد را تعیین می کنند. در دنیای در حال توسعه، مطالعه ی فعالیت های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمانی ناکافی بوده است. مدیریت کیفیت فراگیر به معنای یک تلاش مداوم و مستمر برای تحقق و ترجیحی تجاوز از نیازها و انتظارات مشتری در کمترین هزینه با بهبود و پیشرفت مداوم کاری است که همه بر فرایند سازمان تمرکز کرده اند. همچنین مدیریت کیفیت فراگیر را به عنوان رویکرد مدیریت کل نگرانه تعریف کردند که همه ی فعالیت های سازمانی را برای برآورده کردن نیازهای مشتریان و ارضای انتظارات آنها در جهت دستیابی به اهداف سازمانی کلی ادغام می کند(Fening et al, 2013, 2 ).

 

 

 

 

مطالب مرتبط