پایان نامه ارشد: تکنیک‌های تقویت خلاقیت و نوآوری در سازمان -ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان-دریافت پایان نامه

خلاقیت و نوآوری امری است که لزوم ان دائما در سازمان احساس می شود. بنابراین، باید نهادینه شود و جزء کار و فرهنگ سازمان قرار گیرد. هرگاه مدیران سطوح عالی و سیاستگذاران سازمان، به خلاقیت و نوآوری به عنوان فعالیت های ضروری و حیاتی نگاه نکنند، هیچ فعالیتی در این زمینه دوام نخواهد آورد. ایجاد هسته های پژوهشی و نوآوری در سازمان می تواند کار نوآوری و خلاقیت را تسهیل و تسریع کند. ایجاد باورهای مشترک برای نوآوری و اینکه به عنوان یک هنجار مشترک در سازمان به خلاقیت نگریسته شود نیاز به آموزش دارد. تافلر آموزش را مهمترین فعالیت و راهرویارویی با تحولات عظیم زندگی آینده می داند. آموزش موثر و پر مایه به افراد کمک می کند تا بتوانند به رشد و توانایی کافی در شغل خود دست یابند و با کارایی بیشتری عمل نمایند. مدیران باید بدانند که یکی از هدف های مهم در اموزش در محیط پر تلاطم و متغیر کنونی، آموختن شیوه های خلاقیت و نوآوری است. بدین منظور می توان از طریق آموزش، کارکنان را به تفکر عادت داد و در نتیجه این تفکر به صورت یک فرهنگ سازمانی در لایه های مختلف سازمان رسوخ کرده و در اجرای استراتژی های سازمان تاثیر کلی و دائمی خواهد گذاشت (زراعی، 1373).

دانلود پایان نامه ارشد :

پایان نامه بررسی ارتباط میان مولفه های مدیریت دانش با نوآوری سازمان

دانلود مقاله :

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و نوآوری سازمانی

جدول 2-1-عوامل و موانع موثر در نوآوری سازمان

عامل موانع تسهیل کننده
ساختار بوروکراسی و تمرکز در تصمیم گیری، روش های سختگیرانه و دستورالعمل ها، کنترل شدید منابع، تاکید بر سازمان رسمی غیر متمرکز: مسطح تر، کار گروهی، بوروکراسی کم، انعطاف بیشتر، در دسترس قرار دادن اطلاعات
فرهنگ قبول تاکید بر سنت ها (ثبات) ، اعمال تنبیه و جرایم برای اشتباهات، تقویت ارزش های ارزیابی بیرونی، تاکید بر زمان موعد انجام کارها، تعصبات و عدم مسئولیت پذیری تاکید بر نرم و هنجار ها، طرز تلقی مثبت از تغییرات فرهنگ، تجربه ایده ها، ترویج و انتشار موفقیت ها زمینه برای قبول شکست، آزادی و تشویق ریسک طلبی، ارج نهادن به جرات، ایجاد امنیت برای نوآوری
مدیریت و رهبری سبک مدیریت مستبدانه، کار فردی، عدم احترام وجود آزادی و پذیریش انتقاد، ارج نهادن به افراد وظیفه شناس مشارکت در تصمیم گیری، کار گروهی، احتررام نهادن به فکر های نو، آزادی در سازمان، پذیرش انتقاد، تحمل افراد و عقاید مخالف
نیروی انسانی نداشتن منابع انسانی کافی، عدم تخصص و آموزش، عدم پاداش برای موفقیت ها تامین منابع انسانی خبره و تحصیل کرده، خلاق و وفادار، پاداش برای نوآوری، ایده ها به راحتی فراموش نمی شوند یا از بین نمی روند
ارتباطات ارتباطات کم و ضعیف در چارچوب مقررات سازمانی ارتباطات همه جانبه و باز ، غیر رسمی با تسهیلات وسیع

منبع: علیرضایی و تولایی 1387

بخش سوم:  مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

2-17-فرآیندهای مدیریت دانش و نوآوری

دانش برای سازمان به تنهایی منبع مهمی نیست .دانش برای دانش نیست بلکه دانش برای عمل و بهبود عملکرد مهم است. به این ترتیب در قلب مدیریت دانش باید نوآوری را جستجو کرد، زیرا مزیت رقابتی پایدار در نوآوری پنهان است (علامه و همکاران، 1385).

 

جدول2-2- ارتباط بین فرآیندهای مدیریت دانش و مکانیزم های نوآوری

مکانیزم نوآوری فرآیندهای مدیریت دانش
پاداش های انگیزشی/ محرک ها

معرفی تغییر، دیدگاه ها ، گروه ها، محیط

ارزیابی فرهنگی، سازمانی و گروهی

پذیرش هر چیزی به صورت موقت: تیم ها ، سازمان ها، رویه ها، خطوط تولید

عدم پذیرش عقاید و ارزش های بنیانی (شخصی و سازمانی)

تشویق آزمایش و انکار تخصص ها

عوامل محیطی: شرایط کاری، ابزارهای اقتصادی

مکانیزم های انتقال و مشاوران

پذیرش تفاوت ها و استخدام هوشمندان

تحریک نارضایتی

خلق دانش
تشویق یادگیری و آموزش (اغلب به طور متناوب)

منابع درونی و بیرونی (اجتماعات کاربران)

فرصت ها (به بیرون جعبه نگاه کنید)

ابزار یا رسانه ذخیره سازی عقاید قابل استفاده یا غیر قابل استفاده

اکتساب دانش
دستورات استراتژیکی

سازماندهی دانش کاربردی یا دانش فرآیندی

زیر سوال بردن عمل های موجود

استفاده از چشم انداز ها با دیدگاه های مختلف (سهیم سازی عقاید)

سازماندهی
ارتباط بین آنهایی که می دانند با آنها که نیاز به دانستن دارند.

تشویق سهیم سازی عقاید

ایده ها را زنده نگه دارید، صرفا بایگانی نکنید، تا آنجا که ممکن است آنها را عینی کنید.

توزیع اطلاعات در باره آنها که می دانند یعنی مشخصات موضوعات مهم

اشاعه
آزادی برای تجربه: نمونه اصلی، مدل ها، راهنما، عقایدی که در تجربه موفق هستندیا خوب درخشیدند.

پذیر سازمان درباره نادیده گرفتن سودهای مالی

کاربرد

مطالب مرتبط