دانلود تحقیق در مورد استان زنجان، عملکرد سازمان، سنجش عملکرد

امتیازی ابعاد و حوزه های آن در سا زمان تأمین اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های مورد نظر در حوزه های فوق مورد شناسایی قرار گرفته و در نهایت، میزان اهمیت و اولویت هر یک از حوزه ها و شاخص ها در عملکرد سازمان تعیین گردید نتایج تحقیق بیانگر آن است که حوزه های عملکرد و شاخص های حوزه شهروندان، فرایندهای داخلی، حوزه رشد و یادگیری و حوزه مالی در دستیابی به اهداف سازمان نقش یکسانی ندارند.
8. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد قزوین آقای ابراهیم صحرانی با موضوع ” بررسی درجه توازن چهار مؤلفه سازمانی مدل کارت امتیازی متوازن و میزان رضایت مشترکین شرکت ملی گاز استان قزوین در سال 1387 “
این تحقیق به بررسی کامل کارت امتیازی متوازن به عنوان رویکردی نوین جهت سنجش عملکرد سازمانی شرکت گاز می پردازد. با ارائه ی ادبیات موضوع مورد تحقیق و طرح سؤال ، آیا بین درجه توازن چهار مؤلفه سازمانی کارت امتیازی متوازن و میزان رضایت مشترکین شرکت گاز استان قزوین رابطه وجود دارد و ارائه فرضیاتی به تعیین درجه ی توازن کارت امتیازی متوازن شرکت می پردازد. و در ادامه محقق سعی می نماید. با اثبات این که هر چه توازن در مناظر مدل کارت امتیازی متوازن شرکت بیشتر شود رضایت مندی بیشتری در مشترکین شرکت مشاهده خواهد شد، پژوهش را پیش ببرد.
9. محمد حسن عزیزخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با راهنمایی دکتر محمود نورایی با عنوان “ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه تامین اجتماعی استان زنجان” در سال 1391.
در این پژوهش که از مدل کارت امتیازی متوازن استفاده شده است در ابتدا سازمان تامین اجتماعی استان زنجان با استفاده از کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد می باشد مورد بررسی گرفته است و سپس این شاخص ها براساس میزان اهمیتشان رتبه بندی شدند.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص مالی 25/ 84 % ،شاخص مشتری 77%،شاخص فرآیندهای داخلی 75% و شاخص رشد و یادگیری 47%تحقق یافته است .رتبه بندی شاخصها از نظر میزان اهمیت نیز نشان دادکه شاخص مالی در رتبه اول اهمیت ،شاخص مشتری در رتبه دوم ،شاخص فرایندهای داخلی در رتبه سوم و نهایتا شاخص رشد و یادگیری در رتبه چهارم قرار می گیرد.
10.پایان نامه کارشناسی ارشد فضل‌ا… زنجیره با راهنمایی دکتر محمد جلیلی با عنوان “ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان البرز بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن” در سال 1391. این پژوهش عملکرد امور مالیاتی استان البرز را با مدل کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار می‌دهد. پس از جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مورد نیاز تحقیق مشخص شد که امور مالیاتی استان البرزدر ابعاد مالی و فرایندهای داخلی دارای عملکرد مطلوب، و در ابعاد مشتری و رشد و یادگیری عملکرد مطلوبی نداشته است. ولی میانگین کل شاخص‌ها بالاتر از حداقل مقدار در نظر گرفته شده بوده، و نشان می‌دهد که امور مالیاتی استان البرزدر کل دارای عملکرد نسبتاً مطلوبی می‌باشد.
11. هوشنگ علائی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به راهنمایی دکتر محمد جلیلی تحت عنوان” ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان زنجان براساس مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) ” در سال 1390.
همه سازمانها،چه دولتی چه خصوصی،برای توسعه،پایداری درعرصه رقابتی امروز،به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیازدارندکه درقالب آن بتوانند کارائی واثربخشی برنامه های سازمان،فرآیند و نیروی انسانی خودرا مورد سنجش قرار دهند. سازمان های کار ابه جمع آوری وتحلیل داده هابسنده نمی کنندبلکه ازاین داده ها برای بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژیهای سازمان استفاده می کنند. به عبارت دیگر، به جای ارزیابی عملکردبه مدیریت عملکرد می پردازند. امورمالیاتی استان زنجان که یکی از ارکان اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور می باشد، می بایست بااجرای استراتژی های تدوین شده وارزیابی عملکردخود در راستای اهداف تعیین شده، خودرا همگام با سایر بخش های سازمان امور مالیاتی کشور وهمچنین همراه با ارتقاء سطح انتظارات ذینفعان توسعه دهد. این تحقیق به چگونگی استفاده ازمدل کارت امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان زنجان می پردازد. با توجه به استخراج مقادیر شاخص ها مشخص گردید که امور مالیاتی استان زنجان به طور متوازن رشد پیدا نکرده و کارائی عمده استراتژی های فعلی در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی می باشد.
12. حمید شیخلر در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر به راهنمایی دکتر محمد جلیلی تحت عنوان” ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان البرز براساس مدل کارت امتیازی متوازن(BSC) ” در سال 1391 .
این پژوهش براساس مدل کارت امتیازی متوازن”کاپلان و نورتون ” انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا اهداف عملیاتی سازمان مورد بررسی قرار گرفته سپس برای ارزیابی این اهداف در قالب کارت امتیازی متوازن شاخص های مورد نظر تعییین شد. در ادامه کارت امتیازی متوازن سازمان تامین اجتماعی تشکیل و 4 مولفه کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار گرفت
نتایج حاصل نشان داد که سازمان امور مالیاتی استان البرز در سال 90توانسته به 107% از اهداف مالی خود دست یابد که حتی از اهداف تعیین شده نیز جلوتر می باشد . همچنین اداره امور مالیاتی توانسته به ترتیب به 71% و 57% و 73% از اهداف تعیین شده در شاخص های
مشتری ،فرایند داخلی و رشد و یادگیری دست یابد، که البته نیاز است تا اداره امور مالیاتی نسبت به تغییرو تحول در شاخص فرایند های داخلی توجه بیشتری را مبذول دارد .

جدول 2- 1: خلاصه تحقیق های انجام شده درایران
ایران
ردیف
سال
محقق
یافته ها

1
1381
محسن شکوه فر
کارت امتیازی متوازن الگویی مناسب برای سنجش عملکرد سازمان های تولیدی مورد مطالعه می باشد

2
1382
محمد علی شاه مرادی
در ابتدای پژوهش به بررسی کمی سیستم های سنجش عملکرد بر رویکردهای موجود در سنجش عملکرد واحدها پرداخته میشود. سپس به ارائه مدلی جهت طراحی و اجرای اولیه کارت امتیازی متوازن در سازمان پیشنهاد می شود و در نهایت نیز نتایج حاصل از طراحی و اجرای کارت امتیازی متوازن در یک مجتمع آورده می شود.

3
1383
محمد حسن ابراهیمی سرو علیا
ابتدا مدلی هشت مرحله ای جهت طراحی مدل کارت امتیازی متوازن ارایه شده و سپس با نمونه سازی در شرکت ایران خودرو دیزل، مدل مذکور پیاده و اجرا شده و در نهایت ارتباط وجوه چهارگانه مطرح شده در کارت امتیازی متوازن در قالب فرضیات زیر و با داده های کمی مورد آزمون واقع شده اند.

4
1385
آرمان ساجدی نژاد
در این تحقیق با جمع آوری مستندات موجود در سازمان و مصاحبه مدیران سازمان و بررسی هدف های سازمان در سند چهارم توسعه ی کشور، طراح استراتژیک سازمان تدوین شده و سپس با انتخاب روش کارت امتیازی متوازن برای سازمان و بررسی نمونه های مشابه که با موقعیت پیاده سازی این روش انجام داده اند، طراحی نقشه استراتژیک سازمان انجام می پذیرد.

5
1384
حسین غلامی
در این تحقیق عواملی را که در شکست کارت امتیازی متوازن در شرکت ایران خودرو دیزل موثر بوده اند عبارتند از : عدم حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان از زمان معرفی کارت امتیازی متوازن تا اجرا آن، نگرش کارت امتیازی متوازن به عنوان یک پروژه ساده، عدم وجود یک رویکرد فرایندی و مستمر به عنوان یک سیستمی برای مدیریت بر عملکرد سازمان و تغییر زود هنگام مدیر عامل آن بیان کرد و در قسمت دوم تحقیق عوامل کلیدی در استقرار نظام کارت امتیازی متوازن در شرکت ها و مؤسسات ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است.

6
1384
کوکب شریفی وزهراشایسته
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که پاسخ دهندگان در محورهای مشتری و رشد و یادگیری کارکنان بیشتر گزینه های زیاد و متوسط و در محورهای مالی و فرایند داخلی بیشتر گزینه های کم و متوسط را انتخاب کرده اند.

7
1386
سلیمه خلیلی ازاندهی
نتایج تحقیق بیانگر آن است که حوزه های عملکرد و شاخص های حوزه شهروندان، فرایندهای داخلی، حوزه رشد و یادگیری و حوزه مالی در دستیابی به اهداف سازمان نقش یکسانی ندارند.

8
1387
ابراهیم صحرانی
این تحقیق به بررسی کامل کارت امتیازی متوازن به عنوان رویکردی نوین جهت سنجش عملکرد سازمانی شرکت گاز می پردازد. با ارائه ی ادبیات موضوع مورد تحقیق و طرح سؤال ، آیا بین درجه توازن چهار مؤلفه سازمانی کارت امتیازی متوازن و میزان رضایت مشترکین شرکت گاز استان قزوین رابطه وجود دارد و ارائه فرضیاتی به تعیین درجه ی توازن کارت امتیازی متوازن شرکت می پردازد.

9
1391
محمد حسن عزیزخانی
نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص مالی 25/ 84 % ،شاخص مشتری 77%،شاخص فرآیندهای داخلی 75% و شاخص رشد و یادگیری 47%تحقق یافته است .رتبه بندی شاخصها از نظر میزان اهمیت نیز نشان دادکه شاخص مالی در رتبه اول اهمیت ،شاخص مشتری در رتبه دوم ،شاخص فرایندهای داخلی در رتبه سوم و نهایتا شاخص رشد و یادگیری در رتبه چهارم قرار می گیرد.

10
1391
فضل ا… زنجیره
پس از جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مورد نیاز تحقیق مشخص شد که امور مالیاتی استان البرزدر ابعاد مالی و فرایندهای داخلی دارای عملکرد مطلوب، و در ابعاد مشتری و رشد و یادگیری عملکرد مطلوبی نداشته است. ولی میانگین کل شاخص‌ها بالاتر از حداقل مقدار در نظر گرفته شده بوده، و نشان می‌دهد که امور مالیاتی استان البرزدر کل دارای عملکرد نسبتاً مطلوبی می‌باشد
2-19-2.خارج از کشور
1. در اوایل دهه 1990 رابرت کاپلان استاد دانشکده ی بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتون که در آن زمان یک شرکت تحقیقاتی وابسته به مؤسسه ای مشاوره ای بود. طرح تحقیقاتی را به منظور بررسی عمل توفیق دوازده شرکت برتر آمریکایی و مطالعه روش ارزیابی عملکرد در این شرکت ها آغاز کردند. حاصل تحقیق در مقاله ای در ژانویه 1992 در نشریه هاروارد منتشر کردند. در این مقاله اشاره شده بود که شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به سنجه های مالی متکی نیستند. بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. آن هادریافتند که شرکت موفق در هر یک از چهار منظر اهداف خود را تعیین و برای ارزیابی توفیق در این اهداف در هر منظر، سنجه هایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یکی از این سنجه ها را برای دوره ارزیابی مورد نظر تعیین می کنند. سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد نظر تعیین می کنند. سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می گذارند. کاپلان و نورتون این روش ارزیابی عملکرد را روش کارت امتیازی متوازن نامیده اند. و در بسیاری از شرکت ها و سازمان های اروپایی و آمر
یکایی به کار برده و شاهد نتایج شگفت انگیز و پیشتازی غیر قابل تصور این سازمان ها وشرت ها بودند. مدل کارت امتیازی متوازن از آن پس به عنوان سیستمی فراگیر در سازمان های مختلف تولیدی، خدماتی دولتی و خصوصی و عام المنفعه به کار گرفته شده است.
2. فریمانسون و لیند در سال 2001 در مقاله ای تحت عنوان کارت امتیازی متوازن و یادگیری در ارتباطات تجاری در مجله یادگیری شبکه تجارت . تاثیر فراوان کارت امتیازی متوازن را در سازمان های تجاری به تصویر کشیده و در آن به عنوان استراتژی کارآمد در موفقیت شرکت های تجاری یاد نموده اند.
3. لانکومیت در سال 2003 مدل کارت امتیازی متوازن را یکی از معروف ترین سیستم اندازه گیری و سنجش عملکرد در آمریکا و اروپا تلقی نموده است.
4-ولتر، ووسین و ریچرت در سال (2010) فعالیتهای گروه علمی ممتاز سوخت تیلور را در دانشگاه اچین با روش ارزیابی متوازن مورد ارزیابی قرار دادند. این محققین توانستند با بکارگیری سالانه روش BSC عملکرد کل گروه ممتاز را با شاخصهای اصلی عملکرد شناسایی و مقایسه کنند و در راستای مدیریت استراتژیک گروه ممتاز آنها را مورد تحلیل قرار دهند تا فعالیتهای نوآوری را از طریق مقیاسهای جامع تسهیل سازند.
5-لی هوی درسال 2010درکشورچین درمقاله ای تحت عنوان” ایجادسیستم شاخص عملکردمربوط به پروژه های بین الملی مبتنی برکارت امتیازی متوازن” ،یافته هاحاکی ازاین است که پروژه های مهندسی یک پروژه سیستماتیک بوده که بعدازیکپارچه سازی هزینه ها، برنامه زمانی وکیفیت کلی،اجرامی شودوهمچنین یک فرآینددینامیک بوده که نه شماعملکردپروژه،بلکه چگونگی ایجادتعدیل واصلاح برای محیط،جهت گیری بین اهداف وعملکردپروژه های مهندسی، بایدعوامل مدیریت رامنعکس کرده وکیفیت شاخص های فرآیندونتایج رابه عهده بگیرد.
6-درسال2010بارنی و سوانسون درمقاله ای تحت عنوان رابطه بین “کارت امتیازی متوازن ورضایت شغلی مدیران “نتایج این مطالعه نشان می دهدکه یک رابطه ی مثبتی بین رضایت شغلی ومعیارواستراتژی سازمانی وجوددارد.شایدمدیرانی که ازBSCاستفاده می کنند،یک رابطه قوی رابااستراتژی ایجادکنندوبدین ترتیب باابهام کاری کمتری مواجه شدنددرنتیجه مدیران سطوح رضایت کاری بیشتری راتجربه می کند.ثانیاً این مطالعه دریافت که اشاعه ی معیارهای غیرمالی درمقوله یBSC به طور مثبت بارضایت کاری مدیران مرتبط است وبه تمرکز روی تصمیم گیری بلندمدت کمک می کند.رهیافت دیگراین مطالعه ،رشدقوانین تصمیم گیری برای استفاده درروش طی تحقیق سازمانی بااستفادهBSC از می باشد.
جدول 2- 2: واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان
ردیف
سال
محقق
یافته ها
1
1990
کاپلان و نورتون
دریافتند برای انجام یک ارزیابی کامل سازمان باید از چهار وجه زیر مورد بررسی قرار گیرد :
1. منظر مالی، 2.منظر 3.مشتری، 3.منظر فرآیندهای داخلی و 4.منظر یادگیری و رشد
2
2001
فریمانسون و لیند
ازکارت امتیازی به عنوان استراتژی کارآمد در موفقیت شرکت های تجاری یاد نمودند
3
2003
لانکومیت
مدل کارت امتیازی متوازن را یکی از معروف ترین سیستم اندازه گیری و سنجش عملکرد در آمریکا و اروپا تلقی نموده است.
4
2010
ریچرت و همکارن
این محققین توانستند با بکارگیری سالانه روش BSC عملکرد کل گروه ممتاز را با شاخصهای اصلی عملکرد شناسایی و مقایسه کنند و در راستای مدیریت استراتژیک گروه ممتاز آنها را مورد تحلیل قرار دهند تا فعالیتهای نوآوری را از طریق مقیاسهای جامع تسهیل سازند.
5
2010
لی هوی
یافته هاحاکی ازاین است که پروژه های

مطالب مرتبط