دانلود مقاله با موضوع اوراق قرضه، سود سهام، انتشار سهام، نرخ بهره

روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت، بطور کلی چهار روش برای تأمین مالی متداول است: (جان جی، 2006)
1. منابع داخلی: اگر شرکت نقدینگی کافی داشته باشد می تواند جهت سرمایهگذاری جدید مورد استفاده قرار دهد که موجب افزایش عایدی هر سهم خواهد شد. زیرا وجوه داخلی هیچگونه هزینه سرمایهگذاری برای شرکت نخواهد داشت.
2. وام (استقراض): اگر سازمانی وجوهی را که برای سرمایهگذاری نیاز دارد قرض بگیرد در این صورت بهرهای را باید پرداخت کند که در صورت زیان نشان داده خواهد شد و بر EPS تاثیر خواهد گذاشت. اگر سود حاصل از فعالیت پروژه جدید بیشتر از مبلغ هزینه سرمایهگذاری جدید باشد، عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت.
3. انتشار سهام ممتاز: اگر این روش برای تأمین مالی سرمایهگذاری جدید استفاده شود، سود هر سهم پرداختی به سهامداران ممتاز بر عایدی هر سهم تاثیر خواهد گذاشت. بطوریکه اگر نرخ مالیات 28 درصد باشد و بخواهیم عایدی هر سهم شرکت افزایش یابد، شرکت باید در مقابل هر یک درصد سود سهام ممتاز، معادل 39/1 درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شرکت کمتر از 39/1 درصد باشد، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت، زیرا اگر شرکت 39/1 دلار درآمد کسب کند، معادل 39% = 28% × 39/1 مالیات باید بپردازد، که یک دلار باقیمانده برای تقسیم سود سهامداران ممتاز است. اگر شرکت کمتر از 39/1 درصد درآمد داشته باشد عایدی هر سهم کاهش می یابد، زیرا شرکت باید قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز مالیات پرداخت کند.
4. انتشار سهام عادی: این روش هزینه اضافی برای سرمایهگذاری در پروژه جدید را ندارد. اما درآمد خالص به مقدار سهام بیشتری نسبت به قبل تقسیم می شود. اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به افزایش تعداد سهام ، کمتر از سود حالت قبل باشد، عایدی هر سهم کاهش خواهد یافت که بر خلاف انتظار سهامداران است. اگر سود حاصل از پروژه جدید با توجه به افزایش تعداد سهام بیشتر از سود سرمایه گذاری قبل باشد عایدی هر سهم افزایش خواهد یافت. استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک هستند، یعنی منابع تأمین ‌مالی خارج ‌از واحد انتفاعی و عملیات ‌آن قرار دارند، در حالتی‌که سود انباشته یک منبع ‌داخلی‌ تأمین‌ مالی است. تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای بزرگ انتفاعی در کشورهای صنعتی نشان میدهد که در درجه اول ، منبع اصلی تأمین وجود سود انباشته و در درجه دوم استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحد های انتفاعی محسوب می شود.

2-2-3-4- تامین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
صاحبظران از یک دیدگاه روشهای تأمین مالی را به روشهای تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تقسیم می کنند. در جدول شماره (1) روشهای تأمین مالی کوتاه مدت و در جدول شماره (2) روشهای تأمین مالی میان مدت و بلندمدت ارائه شده است.48

جدول شماره 2-1 :روشهای تأمین مالی کوتاه مدت
ردیف
نام روش
تعریف
مزایای روش
معایب روش
استفاده کنندگان
1
اعتبار تجاری
(خرید نسیه کالا یا خدمات )
دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمانی
*سهولت دسترسی
*نداشتن هزینه
*عدم نیاز به وثیقه
* عدم سخت گیری طلبکاران
*متورم شدن حسابهای پرداختنی
*از دست رفتن تخفیفیف نقدی
*کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی
*کلیه واحدهای اقتصادی
2
اوراق تجاری (اوراق قرضه ) کوتاه مدت
بدهی بدون تضمین واحد اقتصادی انتشار دهنده و باز پرداخت آن در سر رسید
* نداشتن وثیقه
* امکان تنظیم سر رسید (زمان بازخرید ) اوراق بهادار .
* تامین مالی از طریق اوراق قرضه جدید (منبع مالی مستمر )
* صرفا توسط واحدهاس اقتصادی معتبر قابل اعمال است
* شرکتهای بیمه
* صندوق شرکت سرمایه گذار
* صندوق بازنسشتگی
3
وامهای بانکی (یا وثیقه ، بدون وثیقه )
دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها
* استفاده از خدمات بانکها
*استفاده از منبع مالی در موعد مقرر
* استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار تخصیص یافته
* امکان بازپرداخت قبل از سر رسید بدهی
* سود تضمینی شده وام بیش از بسیاری از روشهای دیگر است .
*لزوم داشتن سرمایه کافی و نقدینگی مطلوب
* مانده های جبرانی

* کلیه واحدهای اقتصادی

4
وامهای موسسات مالی تجاری
دریافت وجوه مورد نیاز از مؤسسات
*در صورت نبود امکان دریافت وام از بانکها قابل استفاده است .
* دارای سود تضمینی شده بیشتری از وام است
* نیاز به وثیقه برای وام
* کلیه واحدهای اقتصادی
5
صدور اسناد تجاری
اوراق بهادار قابل مبادله است که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها ، بانکها یا موسسات مالی فروخته می شود .
*سئود تضمینی شده کمتر از وام بانکی است
*بدون وثیقه است
* صرفا توسط واحدها یاقتصادی معتبر قابل اعمال است
* تشریفات بیشتری دارد
* واحدهای اقتصادی بزرگ در کشورهای صنعتی
6
تامین مالی از طریق وثیقه
دریافت وجود مورد نیاز و گذاشتن وثیقه نزد اعتبار دهنده
*دسترسی به وجه نقد *دسترسی به وجه نقد به طور فصلی

* وثیقه گذاری مستلزم تحمل هزینه های اضافی است
* واحدهای اقتصادی جدید التاسیس
* واحدهای اقتصادی که به سرعت رشد می کند
1-6
وثیقه گذاری حسابهای دریافتنی
وثیقه حسابهای دریافتنی
* دسترسی سریع به وجه نقد
* وضعیت مالی باید حتما قوی باشد و مانده در حد قابل قبول باشد
* واحدهای اقتصادی که م
وقتا کمبود سرمایه در گردش دارند .
2-6
وثیقه موجودی کالاست
وثیقه موجودی کالاست
* دسترسی سریع به وجه نقد به طور فصلی
* مشابه موارد فوق
* سود تضمینی شده بیش از حداقل بهره بانکی است
*بنگاههای معاملات اتومبیل
3-6
ویثقه گذاری سایر دارائی ها مانند زمین ، ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات

* وضععیت مالی باید حتما قوی باشد . موجودی کالای کافی وجود داشته باشد .
* سود تضمینی شده بیش از حداقل بانکی است
* مشابه موارد فوق
* واحدهای اقتصادی صنعت کنسروسازی و مواد غذایی
* واحدای اقتصادی که وضعیت مالی انها ضعیف است
7
پیش دریافت فروش محصولات از مشتریان
دسترسی سریع به وجه نقد
*دسترسی سریع به وجه نقد
لزوم داشتن پر متقاضی و یا کیفیت مطلوب
* واحدهای اقتصادی که محصولات پر متقاضی دارند و از نظر کیفیت و قیمت دارای برتری و مزیت نسبی در بازار هستند

جدول شماره 2-2 : روشهای تأمین مالی میان مدت و بلند مدت
ردیف
نام روش
تعریف
مزایای روش
معایب روش
استفاده کنندگان
1
وامهای بانکی بلند مدت ( با وثیقه یا بدون وثیقه )
وامهای بانکی دارای سررسید بیش از یک سال
*بهره وامهای میان مدت و بلند مدت تقریبا ثابت است*در موقع انعقاد قرارداد می توان درباره شرایط قرارداد مذاکره کرد *مشتریان خوش حساب از تحصیلات بهره مند شوند
.
مندرجات قراردادهای این وامها محدودیتهایی برای واحدهای اقتصادی ایجاد می کنند
نرخ بهره وام معمولا بیش از نرخ بهره پایه است
پرداخت اقساط سالانه فشار زیادی به نقدینگی می آورد
واحدهای اقتصادی که می خواهند دارایی های ثابت یا سرمایه گذاری بلند مدت ایجاد کنند.

2
اجاره های بلند مدت (اجاره به شرط تملک و اجاره عملیاتی )
قراردادی است که به موجب آن مالک دارائی . آن را به طرف ئیگر قرارداد اجازهمی دهد تا در ازای پرداخت مبالغ مشخصی از آن داری استفاده کند .
استفاده از دارایی و پرداخت آن بصورت اقساط و در بلند مدت

واحدهای اقتصادی جدیدالتاسیس در کشورهای صنعتی
واحدهای اقتصادی صنعت حمل و نقل
3
سهام عادی
دارندگان سهام عادی مالکان نهایی شرکت اند . شرکتهای سهم عام سهام خود را به عموم مردم ارئه می کند
فاقد سر رسید هستند و تامین مالی دایمی است
واحد اقتصادی الزام قانونی برای پزداخت سود سهام عادی ندارد
با انتشار سهام وضعیت مالکیت و کنترل واحد اقتصادی تغییر تمی کند
هزینه این روش از روشهای دیگر تامین مالی بیشتر است
پرداخت سود سهام باعث صرفه جویی مالیاتی برای واحد اقتصادی نمی شود
انتشار سهام عادی باعث می شود موقتا سود هر سهم کاهش یابد و این موضوع بر قیمت سهام اثار منفی دارد
کلیه شرکتهای سهامی
4
اوراق قرضه ( با نام و بی نام ) (با وثیقه یا بدون وثیقه )
_اسنادی که انتشار دهنده آن تعهد می کند مبالغ را باز پرداخت کند
هزینه یهره اوراق قرضه قابل قبول مالیاتی است پس هزینه اوراق قرضه کم است .
این روش از وامهای بانکهای کوتاه مدت ارجحیت دارد . برخی از اوراق قرضه قابل تبدیل و برخی باز خرید هستند . دارندگان اوراق قرضه در مجمع عمومی واحد اقتصادی حق رای ندارند در صورتیکه نرخ بازده واحد اقتصادی بیش از نرخ اوراق بهره باشد روش مناسبی است

در صورتیکه نرخ بازده واحد اقتصادی کمتر از نرخ بهره اوراق قرضه باشد سود هر سهم به شدت کاهش می یابد
ناتوانی در پرداخت اصل بهره ممکن است موجب ورشکستگی گردد
قید بندهای قرارداد اوراق قرضه محدودیتهایی را برای واحد اقتصادی ایجاد میکند
واحد های اقتصادی دارای اعتبار تجاری
5
اختیار خرید سهام عادی نوعی اوراق بهادار است که دارنده ان حق خرید تعداد معینی اطز سهام عادی واحد اقتصادی را به قیمت معینی دارد
* برگ اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است
برگه اختیار خرید سهام عادی در بازار قابل معامله است
حق استفاده از برگه اختیار سهام عادی دوره مشخصی دارد چنانچه در این دوره استفاده نشود ارزشی نخواهد داشت
باعث افزایش تعداد سهام واحد اقتصادی می شود
باعث کاهش سود هر سهم می شود
کلیه شرکتهای سهامی
6
سهام ممتاز
نوعی سهام که دارنده آن نسبت به در آمدها و دارائی ها واحد اقتصادی حق یا ادعای محدود و معینی دارد .

هزینه تامین مالی از طریق سهام ممتاز از سهام عادی کمتر است * دارندگان سهام ممتاز دارای مزایای محدودی هستند* سهام ممتاز معمولا بدون سر رسید هستند
واحد اقتصادی نسبت به پرداخت سود سهام ممتاز الزام قانونی ندارد . پس سهامداران ممتاز فاقد حق رای هستند

اگر بازده واحد اقتصادی کمتر از هزینه سرمایه سهام ممتاز باشد سود هر سهم عادی کاهش می یابد
هزینه سهام ممتاز از اوراق قرضه و بدهی ها بیشتر است
پرداخت سود سهام انباشته ممکن است واحد اقتصادی را با مشکلاتی مواجه کند

کلیه شرکتهای سهامی در کشورهای صنعتی
7
وامهای مؤسسات اعتباری
وامهای بلند مدتی که توسط واحدهای اقتصادی بیمه و مؤسسات مالی به شرکتها اعطا می شود

این نوع وامها معمولا نیازمند مانده جبرانی نیستند
کلیه واحدهای اقتصادی کشورهای صنعتی
8
وامهای دولت
وامهایی که توسط دولت اعطا می شود .

شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت

معمولاً شرکتها برای دوره های میان مدت
از طریق وام ها تامین مالی می کنند و این بدان معنی است که مدت این نوع وامها میان یک و حداکثر ده سال است . مدت برخی از قراردادهای اجاره تقریبا به بیست سال میرسد. از اینرو می توان گفت که برای دوره های میان مدت و بلند مدت از وام و قرارداد های اجاره بعنوان وسیله ای برای تامین مالی استفاده می کنند.

2-2-3-5- سهام ممتاز49
سهام ممتاز نوعی از سهام است که دارنده آن نسبت به در آمدها و دارائی های شرکت حق یا ادعای محدود و معیین دارد. از چهار منبع مالی بلند مدت که شرکت می تواند از آن استفاده کند ( اوراق قرضه ، سهام ممتاز ، سهام عادی ، سود انباشته ) سهام ممتاز کمتر به عنوان یک منبع مالی مورد استفاده شرکتها قرار می گیرد . در مواقعی که دو شرکت در هم ادغام می شود و این کار با مبادله اوراق بهادار صورت می گیرد ( و نه در مقابل وجه نقد ) سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزار های تأمین مالی نقش مهمی ایفا می کند.

2-2-3-5-1- ویژگیهای سهام ممتاز
سهام ممتاز را اوراق بهادار دو رگه مینامند، زیرا هم ویژگیهای اوراق قرضه و هم خصوصی سهام عادی را دارد این ویژگیها عبارتند50 :
1- حق مشارکت در در آمدهای و دارائی های شرکت: سهام ممتاز دارای حق تقدم نسبت به سهام عادی می باشند. یعنی دارندگان آنها در مطالبه درآمدها و دارائی های شرکت در اولویت

مطالب مرتبط