دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

تکه ای از متن پایان نامه :

-7- تیمار­های آزمایشی

تیمارهای آزمایش شامل 1- تیمار بستر کشت با 100 درصد خاک زراعی (شاهد)، تیمار بستر کشت خاک زراعی همراه کمپوست کود گاوی با نسبت­های حجمی (، 15، 30 و 45 درصد)، تیمار با کودهای شیمیایی شامل افزودن کود اوره و سوپرفسفات با نسبت یک در هزار از هر یک به آب آبیاری و کود کریستالون به صورت محلول پاشی در اندام هوایی گیاه، و 2- تیمارهای شوری آب آبیاری  شامل شوری آب با سطوح (­1­،2­،4­و­6­­ds/m )، و آب آبیاری منطقه (شاهد) می­باشد (جدول3-2).

 

 

 

 

 

 

3- 8- کاشت گیاه استرلیتزیا رژینا در بستر­های اصلی

بعد از آماده سازی ترکیبات اصلی بستر کشت مورد بهره گیری در این آزمایش مطابق با درصدهای حجمی مشخص شده با نسبت­های (0، 15، 30 و45 درصد) کمپوست کود گاوی به جای خاک زراعی، آغاز گلدانهای چهار لیتری مطابق با طرح، بر چسب زده شدند، سپس گیاهان نشایی و جوان استرلیتزیا به گلدانهای با حجم چهار لیتر، انتقال یافتند. آزمایش با 25 تیمار و هر تیمار در سه تکرار شروع گردید.

 مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده¬ی بهشتی Strelitzia reginae) )

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیر کمپوست کود گاوی در بستر کشت و شوری آب آبیاری بر رشد گیاه پرنده­ ی بهشتی

مطالب مرتبط