دانلود پایانامه : بررسی تأثیر کنترل های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

حسابرسی برای تشخیص نحوه اجرای یک کنترل خودکار می‌تواند به عنوان یک آزمون اثربخشی اجرایی آن کنترل نیز محسوب گردد.

2-11- ویژ‌گیهای اجزای دستی و خود کار کنترلهای داخلی مربوط به برآورد خطر توسط حسابرس

بیشتر واحدهای تجاری از سیستمهای فناوری اطلاعات برای گزارشگری مالی و اهداف عملیاتی بهره گیری می‌کنند. اما، حتی در مواردی که از فناوری اطلاعات بطور گسترده بهره گیری می‌گردد، عناصری دستی در سیستمها وجود خواهد داشت. توازن بین اجزای دستی و خودکار، متفاوت می باشد. در بعضی موارد، به ویژه در واحدهای کوچکتر و با پیچیدگی کمتر، سیستمها اساساً دستی می باشد. در دیگر موارد، میزان خودکار بودن سیستمها از این لحاظ متفاوت می باشد که بعضی سیستمها اساساً خودکار می باشد و عناصر دستی اندکی دارد و سایر سیستمها، حتی در همان واحد تجاری، اساساً دستی می باشد. درنتیجه، ساختار کنترلهای فناوری اطلاعات، کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی را در معرض خطرهای خاصی زیرا موارد زیر نیز قرار می‌دهد :

  • اعتماد به سیستمها یا برنامه‌هایی که اطلاعات را نادرست پردازش می‌کند، اطلاعات نادرست را پردازش‌می‌کند، یا هردو.
  • دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، که ممکن می باشد به از بین رفتن اطلاعات یا تغییر نابجا در اطلاعات، شامل ثبت معاملات غیرمجاز یا واهی، یا ثبت نادرست معاملات بیانجامد. بعضی خطرها ممکن می باشد در مواردی پدید آید که بیش از یک بهره گیری‌کننده به یک بانک اطلاعاتی عمومی دسترسی دارند.
  • احتمال برخورداری کارکنان فناوری اطلاعات از امکان دسترسی بیش از حد مورد نیاز برای انجام وظایف خود و ازاین رو، نقض تفکیک وظایف.
  • تغییرات غیرمجاز در اطلاعات پرونده‌های اصلی.
  • تغییرات غیرمجاز در سیستمها یا برنامه‌ها.
  • قصور در اعمال تغییرات لازم در سیستمها یا برنامه‌ها.
  • دخالتهای دستی نابجا.
  • احتمال بالقوه از دست رفتن اطلاعات یا ناتوانی در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز. درشرایطی نظـیر موارد زیر که مستـلزم قضاوت و آزادی عمـل می باشد، جنبه‌های دستی سیستمها ممکن می باشد مناسبتر باشد:
  • معاملات بزرگ، غیرعادی یا غیرمکرر.

 مطالعه تأثیر کنترل های داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: مطالعه تأثیر کنترلهای داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی – مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران

مطالب مرتبط