دانلود پایان نامه ارشد: اندازه گیری منوساکاریدها

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

  • اندازه‌گیری کارگینان موفقیت ‌‌آمیز باشند. یا روش‌هایی بر پایه جستجوهای آنزیم‌های پیوند شده با لکتین (ELLA[1]) برای کاراگینان‌ها.

روش‌های بر پایه آنزیم- جستجوی ایمونولوژیکی (ELISA[2]) معمولا بسیار حساس هستند اما نیازمند پادتن‌های بسیار ویژه برای جلوگیری از واکنش‌های جانبی می باشند.

پس از متانولیزیس(85 درجه‌سانتی‌گراد-1 ساعت)، pH هر آنالیت متانوله را قبل از تبخیر متانول، به‌دقت با کربونات نقره تا 6 الی 7 تنظیم کردند.

1 میلی‌لیتر متانولیزیت خنثی را تحت خلاء 40 درجه‌سانتی‌گراد تبخیر کرده و 1 میلی‌لیتر آب بسیار خالص به آن افزودند. محلول آبی متانولیز شده حاصل را با صافی 45/0 میکرون صاف کرده و کسری از 20 میکرولیتر را به ستون C18 فاز معکوس تنظیم شده در دمای 15 درجه سانتی‌گراد، تزریق نمودند.

حلال، آب بسیار خالص با جریان 7/0 میلی‌لیتر ‌بر ‌دقیقه بود. از آشکارساز ضریب شکست افتراقی برای یافتن 6و3-انهیدروگالاکتوز در متیل‌استال موجود در محلول شسته شده بهره گیری کردند (52).

“لین و همکارانش” در سال 2012 ویژگی‌های ساختاری پلی‌ساکاریدهای محلول در آب گیاه حرا یا “رابدوزیا سرا” (ماکسیم) و محتوای آنتی‌اکسیدانی آنها را مطالعه کردند.

در این پژوهش پلی‌ساکاریدهای محلول در آب برگ و ساقه رابدوزیا سرا را با اولترافیلتراسیون و کروماتوگرام جریان تند با آب، NaCl 1/0 مولار و NaCl 2/0 مولار شستند.

وزن مولکولی آنها را نیز با کروماتوگرافی نفوذی ژل با کارایی بالا اندازه‌ گرفتند. آنالیزهای ترکیب منوساکارید نشان می‌دهد که محصول شسته ‌شده با آب دارای رامنوز، آرابینوز، زایلوز، مانوز، گلوکز و گالاکتوز هستند. آنها به این نتیجه رسیدند که درصد بالا‌رونده گالاکتوز و درصد پایین‌رونده گلوکز در محصول شسته شده با افزایش غلظت NaCl بدست می آید (43).

از روش فنل سولفوریک برای تهیه نمونه کروماتوگرافی بهره گیری گردید. قند کل با بهره گیری از روش فنل‌سولفوریک اندازه‌گیری گردید. ترکیب منوساکارید‌ها با گازکروماتوگرافی اندازه‌گیری گردید. نمونه با تری‌فلوئورو‌استیک‌اسید به منوساکارید‌ها هیدرولیز گردید. سپس منوساکاریدها به آلدونونیتروزیل‌های استیله مشتق شدند (43).

در مقاله”لیگای” در سال 1989آمده می باشد: جستجوی گیاهانی با خواص بیولوژیک فعال جهت کسب دارو از بقایای آنها امری ضروری می باشد. به همین مقصود گیاهان دارای

[1] Enzyme- linked lectin assay

[2] Enzyme-linked immunosorbent assay

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط