دانلود پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات و واژههای عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

ممان که با تو سر از فلک بر کند فلک‌الثور           که زهره تو، به ثور می باشد آفتاب به جوزا 12/6

ثیاب:/ (24)(ع اِ) ج ِ ثوب . جامه ها. (لغ)

خانقه صوفیان بر گه ز بس اقحوان       یک رده احمر لباس یک صفه ازرق ثیاب 24/7

«ج»

جذر اصم:/ [ ج َ رِ اَص َم م ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) و آن آن می باشد که او راجذر صحیح نباشد، مانند عدد ده که جذر آن تقریباً سه و سبع باشد. جذر اصم آن می باشد که هیچگاه حقیقت او بزبان در نیاید زیرا جذر ده ، که هیچگاه عددی نتوان یافتن که او را اندر مثل خویش زنی ده آید. و اصم کر بود. زیرا که جواب ندهد جوینده را تا نیابدش مگر بتقریب و نزدیک شدن با او بس . (لغ از کشاف)

یک طرف هودج قدس می باشد که بر سایه‌ی او              رهنمای نظر بسته چو جذر اصم می باشد 54/ 2

جرار:/ لشکر بسیار و انبوه که ازبسیاری مردم آهسته روند. (لغ از غیاث)

گرچه در رزم سپه‌دار شه می باشد                به تن خود سپهی جرّار می باشد 56/ 1

جرّه:/ [ ج ُرْ رَ ] (ص ، اِ) نر باز خصوصاً یعنی جره ٔ نر می باشد و باز ماده ٔ آن می باشد و به نسبت باز جره ، کوچک و کم شکار و ضعیف می باشد و به این معنی ترکی می باشد . (لغ از غیاث)

گه صید آمده می باشد این جره‌بازان مکارم را            اگر سازند پروازی برون از آشیان زیبد 87/ 3

جرس:/ [ ج َ ](اِ صوت ) صدایی را نیز گفته اند که از برهم خوردن دوچیز حاصل گردد. (لغ از بر)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط