دانلود پایان نامه درباره اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

2 میلی‌گرم از جزء نامحلول در الکل و 200 میکرولیتر از H2SO4(molL-1 11) را در یک لوله واکنش‌گر پس از رقیق‌سازی برای مدت 3 ساعت در molL-11 اسیدهیدرولیز کردند و هیدرولیز برای مدت 5/2 ساعت در 100 درجه‌سانتی‌گراد، دمای اتاق صورت گرفت. سپس برای قطع واکنش در دمای اتاقمحلول را خنک کردند و ترکیب هیدرولیز شده را تبخیر نمودند تا خشک گردد (54).

“لو و همکاران” پلی‌ساکاریدهای چای را به روش زیر هیدرولیز کردند:

20 میلی‌گرم پلی‌ساکارید را در 2 میلی‌لیتر تری‌فلوئورو‌استیک اسید 3 مولار حل کردند و آمپول در اتمسفر نیتروژن بسته گردید و در حمام آب‌جوش نگهداری گردید تا پلی‌ساکاریدها طی 8 ساعت به اجزای منوساکاریدی تجزیه شوند.

نمونه را در دمای اتاق خنک کرده و 5 دقیقه با دور rpm 1000 سانتریفوژ کردند. محلول رویی را جمع‌آوری وتحت خلاء خشک کردند. به محلول نمونه خشک و هیدرولیز شده‌، 1 میلی‌لیتر آب مقطر افزودند تا برای آزمون آماده گردد (44).

روش آنالیز قندهای صمغ چوبک در مقاله “جهان‌بین و همکاران “در سال 2012 به توضیح زیر بوده می باشد:

روش‌های حجم‌سنجی مثل کاربرد پتاسیم‌ فری‌ سیانید، سولفات ‌سریک[1] و سولفات ‌مس و سدیم‌ هیپویدات برای اندازه‌گیری مقادیر اندک قندهای احیاکننده پس از جداسازی با کروماتوگرافی کاغذی کاربرد دارند.

گرچه تجربه نشان داده‌می باشد که این روش‌ها نیازمند مهارت قابل‌توجه هستند و زمان‌‌بر می‌باشند و در برابر تنوع مقادیر اندک قند، حساس هستند.

معرف‌های آنترون و 1-نفتوسولفونات برای محلول‌های قندی استاندارد عالی هستند اما وقتی در آنالیز‌های قند‌های جدا شده با کروماتوگرافی کاغذی اقدام می کنند حضور مقدار اندکی از ترکیبات توسعه‌دهنده حلال ممکن می باشد آنها را غیرقابل بهره گیری کند.

بیشتر قندها با یک صافی کاغذی و با یک حلال فنل-آب قابل جداسازی هستند اما بعد با معرف آنترون قابل اندازه‌گیری نیستند زیرا فنل باقی‌مانده در کاغذ به‌شدت در رنگ سبز تولید شده با معرف آنترون مداخله می‌کند. بعلاوه معرف آنترون گران می باشد و محلول‌های آن در اسید‌سولفوریک پایدار نیستند. روش آنترون با اینکه برای قندهای آزاد و گلیکوزیدهای آنها رضایتبخش می باشد برای قندهای متیله شده و

[1] Seric sulfate

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط