دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع سرمایه اجتماعی

خصیصه مورد نظر محققین را می سنجد.

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات

در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از نمونه‌ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. روش های آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
آزمون همبستگی: برای بررسی این که آیا بین معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی و ابعاد آن رابطه معناداری وجود دارد یا خیر از روش ناپارامتری آزمون اسپیرمن استفاده نموده ایم. با محاسبه ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن بین دو متغیر مورد نظر شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین آنها برآورد می شود. ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن توسط چارلز اسپیرمن روانشناس و آماردان انگلیسی در سال 1904 معرفی شد. این ضریب همبستگی رابطه ای قوی میان دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد و به عبارت دیگر متناظر ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون می باشد. در این ضریب همبستگی به جای استفاده از خود مقادیر از رتبه های آنان استفاده می شود. رابطه مربوط به ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن به صورت زیر تعریف میشود.

رابطه 3-2: نحوه محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن

که در این فرمول:
d: تفاوت بین رنبه های اعضای متناظر دو گروه مورد بررسی
n : حجم نمونه
ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن و ضریب همبستگی پیرسون تفاوت هایی دارند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
ضریب همبستگی پیرسون برای محاسبه ی همبستگی دو متغیر فاصله ای یا نسبی به کار برده میشود، ولی ضریب اسپیرمن ، همبستگی موجود بین دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد.
به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن روابط غیرخطی بررسی می شود در حالیکه ضریب همبستگی پیرسون به منظور بررسی یک رابطه ی خطی بکار برده می شود.
کارایی ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن کمتر از ضریب همبستگی پیرسون است.
محاسبه ی ضریب همبستگی اسپیرمن ساده تر بوده و نیاز به پیش فرض های کمتری نسبت به ضریب پیرسون دارد.
روش رگرسیون: به منظور بررسی رابطه علّی میان متغیرها از روش رگرسیون استفاده می شود. لذا در صورت وجود رابطه معنی دار میان دو متغیر از این روش برای آزمون رابطه علّی استفاده می شود.
آزمون فریدمن: این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود. به کمک این آزمون می‌توان متغیرهای موجود در تحقیق را رتبه‌بندی نمود. (صدقیانی، ابراهیمی، 1381).
آماره آزمون فریدمن به شرح زیر تعریف می‌شود.

رابطه 3-3: آماره آزمون فریدمن

که در آن
n: تعداد موارد یا پاسخ دهندگان

K: تعداد متغیرهایی که رتبه‌بندی می شوند
Rj: حاصل جمع رتبه‌های داده شده به متغیرها از سوی پاسخ دهندگان J ام

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد ؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. در این فصل داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه از نمونه آماری با بهره گرفتن از آزمونهای آماری مناسب تجزیه و تحلیل گردیده و صحت و سقم فرضیه ها آزمون می گردد. به منظور بررسی روابط میان متغیرها ابتدا از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می شود. آزمون همبستگی “اسپیرمن” این امکان را فراهم می‌آورد تا با لحاظ کردن سطح معنی‌داری (01/0 = ()، بتوان معنی‌دار بودن آن را مورد بررسی قرار داد. با توجه به این که در این تحقیق از نرم ‌افزار آماری Spss 19 استفاده شده است و با عنایت به این که این نرم افزار پس از محاسبه ضریب همبستگی اسپیرمن، سطح معنی‌داری آن را ارائه می‌کند ؛ لذا در نتایج تحلیل ها هرگاه سطح معنی‌داری کمتر از 01/0 بوده است این نتیجه حاصل شده است که بین دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. چنانچه سطح معنی‌داری بزرگتر از 01/0 باشد فرض صفر پذیرفته می‌شود و عدم وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای مورد نظر را نشان می‌دهد. در این قسمت پس از ارائه آمار توصیفی ، فرضیه های تحقیق مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند. در پایان هم ابعاد سهگانه سرمایه اجتماعی(ساختاری، رابطهای و شناختی) با بهره گرفتن از آزمون فریدمن رتبه بندی می شوند.
آمار توصیفی

آمار توصیفی بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ آماری از حیث متغیرهای میزان تحصیلات، میزان سابقه کار، جنسیت و وضعیت تاهل پرداخته می‌شود.

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی
30/61 61/30 61/30 75 کاردانی
75/51 90/44 90/44 110 کارشناسی
87/75 24/12 24/12 30 کارشناسی ارشد
100 24/12 24/12 30 دکتری
100 100 245 کل

جدول 4-1 : سطح تحصیلات

نمودار4-1: سطح تحصیلات
همانگونه که مشاهده می گردد 9/44 درصد پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی، 6/30 درصد فوق دیپلم و 2/12 درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 2/12 دارای مدرک دکتری هستند.
جدول و نمودار 4-2 وضعیت نمونه آماری از حیث متغیر سابقه کار را نشان می دهد

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی
29/14 14/29 14/29 35 زیر 5 سال
6/59 45/31 45/31 111 5 تا 10 سال
25/92 32/65 32/65 80 11 تا 20 سال
100 8/7 8/7 19 21 و بالاتر
100 100 245 کل

جدول 4-2: سابقه کار

نمودار 4-2: سابقه کار
همانطور که جدول نشان می دهد 3/14 درصد پاسخ دهندگان زیر 5 سال سابقه کار داشته و 8/7 درصد پاسخدهندگان دارای سابقه بالای 21 سال و بیشتر سابقه کار دارند. مابقی نتایج را می توان در جدول و نمودار بالا مشاهده نمود.
جدول و نمودار 4-3 وضعیت نمونه آماری براساس متغیر جنسیت را نشان می دهند. همانطور که مشاهده می گردد 2/72 درصد از پاسخ دهندگان مرد و مابقی زن هستند.

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی
24/72 24/72 24/72 177 مرد
100 76/27 76/27 68 زن
100 100 245 کل

جدول 4-3: جنسیت

نمودار4-3: جنسیت
جدول و نمودار 4-4 وضعیت نمونه آماری از حیث متغیر وضعیت تاهل را نشان می دهد که در پرسشنامه برای این گویه دو گزینه منظور گردیده بود که عبارتند از متاهل و مجرد. 3/16 درصد از پاسخدهندگان مجرد و 7/83 درصد متاهل بودند.

درصد تجمعی درصد معتبر درصد فراوانی
30/14 30/14 30/14 35 مجرد
100 70/85 70/85 210 متاهل
100 100 245 کل

جدول 4-4: وضعیت تاهل

 
 

نمودار 4-4: وضعیت تاهل

آمار توصیفی متغیر های پژوهش

جدول 4-5 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.

انحراف استاندارد میانگین بیشترین کمترین
47201/0 4722/3 5/4 5/2 سرمایه اجتماعی
53699/0 4784/3 6/4 3/2 معنویت در محیط کار
65315/0 5755/3 5 2 بعد ساختاری
48976/0 4745/3 38/4 38/2 بعد رابطه ای
56843/0 3959/3 57/4 43/2 بعد شناختی
67268/0 7429/3 5 33/2 کار با معنا
58207/0 5184/3 75/4 38/2 احساس یکپارچگی
65623/0 1605/3 33/4 2 همسوئی با ارزش ها

جدول 4-5: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش و ابعاد آن

آزمون فرضیه های تحقیق

همانطور که ذکر شد ، دراین مرحله بین هر دو متغیر (بر اساس مدل مفهومی تحقیق) رابطه همبستگی اسپیرمن با کمک نرم افزار SPSS 19 آزمون می شود.
آزمون فرضیه اهم

فرضیه پژوهشی: بین معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه های آماری:

جدول 4-6 نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی را نشان می دهد:

سرمایه اجتماعی معنویت در محیط کار
اسپیرمن سرمایه اجتماعی ضریب همبستگی 000/1 **648/0

سطح معنی داری(P-Value) . 000/0

تعداد 245 245
معنویت در محیط کار ضریب همبستگی **648/0 000/1

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سطح معنی داری(P-Value) 000/0 .

تعداد 245 245
** همبستگی در سطح خطای 01/0 معنی دار می باشد(یک طرفه)

جدول 4-6: آزمون همبستگی میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

با توجه به خروجی SPSS، ضریب همبستگی اسپیرمن میان معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی برابر است با 648/0 و مقدار عدد معنی‌داری (P-Value) مشاهده ش

مطالب مرتبط