دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

  2-1  کربوهیدراتها

کربوهیدرات یا گلوسید به گروهی از مواد آلی اطلاق می گردد که در طبیعت به وفور پیدا نمود می شوند و شامل انواع قندها، نشاسته، سلولوز، دکسترین‌ها و صمغ‌ها می باشد. غالب این مواد در گیاهان وجود دارند و

2-1-1  منوساکاریدها:

منوساکاریدها یا قندهای ساده فقط دارای یک مولکول قند هستند و در اثر آبکافت نمی‌توان آنها را به قندهای ساده‌تری تبدیل نمود (2).

D-گلوکز مهمترین منوساکارید می‌باشد و از ساده‌ترین قند یعنی D-گلیسرآلدئید که به عنوان آلدوتریوز طبقه‌بندی شده‌می باشد مشتق می‌گردد (3).

اختصاص نام آلدوز یا کتوز به یک قند مشخصات شیمیایی شکل احیاء قند را نشان می‌دهد و می‌توان آن‌را بوسیله فرمول زنجیره‌ای باز فیشر نمایش داد که در این فرمول گروه آلدئید آزاد و هیدروکسیل‌های فعال نوری مشخص هستند (3).

قندهای طبیعی اکثرا از هگزوزها می‌باشند اما قندهایی با تعداد کربن مختلف در بسیاری از فرآورده‌ها حضور دارند. همچنین قندهایی با گروه‌های کاری یا ترکیبات جایگزین وجود دارند که این موجب ایجاد ترکیبات مختلفی همچون آلدوزها، کتوزها، آمینوقندها، داکسی‌قندها، اسیدهای‌قندی ،الکلهای‌قندی، قندهای‌استیله یا متیله، قندهای‌آنهیدرو، الیگوساکاریدها، پلی‌ساکاریدهاو گلیکوزیدها می‌گردد (3).

فروکتوز بیشترین کتوز موجود می باشد. فروکتوز شیرین‌ترین قند شناخته‌شده‌می باشد و در ساکارز یا شکر به گلوکز متصل می باشد. در بین هگزوز‌های دیگر فقط D-مانوز و D-گالاکتوز بطور وسیع وجود دارند(3).

آلدوپنتوزها مانند آرابینوز[1] ، زایلوز[2]و ریبوز[3] که جزء تکمیل کننده اسیدهای نوکلوئیک و کوآنزیمهای خاص می‌باشد که در درون تمامی سلولها به مقدار کم هست.

ریبولوز[4] و زایلولوز[5] که از کتوزهایی می‌باشند که فقط به فرم فسفریله در فرآیند بیوسنتز وجود دارند ( 1).

[1] arabinose

[2] xylose

[3] ribose

[4] ribolose

[5] xylolose

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط