دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: اندازه گیری منوساکاریدها

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

آشکارسازهای PAD[1] و HPAEC[2] با آشکارساز جرمی(MS) بکار رفته اند (34).

در سال 2005 در هندوستان “هیوک و همکارانش” از روش HPLC برای اندازه‌گیری سوربیتول خون افراد دیابتی بهره گیری کردند و بنزوله‌کردن جهت مشتق‌سازی در پیش‌ستون صورت گرفت و ستون C-18 و آشکارساز UV برای آنالیز بکار رفت. حساسیت روش برای اندازه‌گیری سوربیتول، 5 نانوگرم بر میلی‌لیتر بود. از این روش مقادیر گلوکز، زایلیتول، فروکتوز، میواینوزیتول، گالاکتوز، گالاکتیتول و سوربیتول اندازه‌گیری شدند ( 36).

“سیلوا و همکاران” در سال 2013 اندازه‌گیری آلدوزها و داکسی‌آلدوز‌ها و اسیدهای ‌اورونیک را در عصاره غنی پکتین با روشRP-HPLC-FLD  بعد از مشتق سازی با ρ-AMBA انجام دادند.

یک روش فاز معکوس کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکارساز فلورومتریک برای جستجوی همزمان انواع مختلف قندهای خنثی مثل هگزوزها (گالاکتوز، گلوکز، مانوز)، پنتوز‌ها (آرابینوز، زایلوز)، داکسی–هگزوز‌ها (فوکوز، رامنوز) و قندهای‌اسیدی (گالاکتورونیک اسید و گلوکورونیک اسید) پیشنهاد گردید.

جداسازی با یک ستون C18 پک شده با ترکیب انتهای آبدوست، به دنبال یک ستون مشتق سازی شده با ρ-آمینوبنزوئیک اسید انجام گردید.

جستجوی فلورومتریک مشتق شده‌ها وابستگی قوی با pH فاز متحرک داشت و بازیابی قندها بین 7±77 و 3±103% بود.

برای قضاوت بهتر روش، قندهای خنثی عصاره پرتقال غنی از پکتین با روش GC-FID با مشتق‌سازی با استات ‌آلدیتول، آنالیز گردید. آزمون آماری Tجفتی، نشان داد که تفاوتی بین دو روش وجود ندارد (43).

همچنین “32اندازه‌گیری منوساکاریدها، دی‌ساکاریدها‌ و الیگوساکاریدها در نمونه‌های مشابه گیاهی با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا را انجام دادند.

بازیابی مقادیر منوساکاریدها در پلی‌ساکارید چای در دامنه 108 – 6/94% و درجه RSD آن کمتر از 9/4% بود.

[1] Pulsed amperometric detection

[2] High performance anion exchange chromatography

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط