دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

شاهی ملک فضایل و ماهی فلک بساط            شیری اجم طراز و مطاعی حشم نواز 184/ 9

حصبه:/ بیماری که در اثر خوردن آب ، سبزی یا میوه آلوده به وجود می آید. (لغ)

درخش روی او زیرا چشمه‌ی طاق           نهد حصبه نکوروی چهی را 4/ 11

حصن:/ [ ح ِ ] (ع اِ) موضع استوار که به اندرون آن نتوان رسید. (لغ)

آن‌که در احکام حصن  ملک معمار فلک          خندقی میراند از دریای عزمش بس قعیر 145/ 8

حضن:/ [ ح ِ ] (ع اِ) فروتر از زیر بغل .(لغ از مهذب) از زیر بغل تا تهیگاه و سینه و دو بازو و آن چیز که مابین سینه و بازوست . (لغ)

ترنج زرد ز نخل سپهر بر مشرق              شکوفه ریخت ز حضن سحاب بر هامون 276/ 14

حضیض:/ [ح َ ] (ع اِ) پستی زمین در دامن کوه . (لغ از منتهی)

حضیض بادیه بینند جای فکرت خویش           نه از نزول سخن کاز علوشان خجند 124/ 3

حطب:/ [ ح َ طَ ] (ع اِ) چوب. (لغ)

تا دست باغبان کند از بوستان کان               گه دسته‌ی گل آرد و گه پشته‌ی حطب* 38/ 1

حفل:/ روشن کردن . آراستن . (لغ از منتهی)

زیرا سر کلک وزیر طره‌ی او بر عذار           پشت حواصل نگار کرده به پرّ غراب 25/ 10

حوت:/ (ع اِ) ماهی .(لغ از منتهی) ماهی بزرگ . (لغ)

* متن “کن ” بود که به “کند” تصحیح گردید .

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط