درباره آ‎زمون روز نزوایگ چه میدانیم؟

تحقیقات در زمینه آ‎زمون روز نزوایگ :

  • تحقیق ( در یفوس و دیبورا [1]1990) در زمینه « نقش استدلال در سوء استفاده جنسی در کودکان [2]و روشهای کنار آمدن با آن » .

در این تحقیق تعداد نمونه شصت نفر بود وهمه آنان مذکر بودند و در گروهی سنی کودکان قرار داشتند ، این تعداد به سه گروه تقسیم شدند ، یک گروه بیست نفری از این پسران ، طی دوره کوتاهی نقش استدلال و روشهای کنار آمدن  بامشکلات آموزش داده شد و از آنان خواسته شد تا با شخصیت داستانی همانند سازی کنند که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود و دیگران را برای انجام این عمل ترغیب می کرد .

  • گروه بیست نفری دیگری از این پسرا طی دوره طولانی تر ، نقش استدلال و روشهای کنار آمدن با مشکلات را آموزش دیدند وبعد از آن خواسته شد با شخصیت داستانی همانند سازی کنند که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته بود ولی دیگران را به انجام این عمل ترغیب نمی کرد . گروه بیست نفری سوم ( گروه کنترل ) بدون دوره آموزشی و بدون همانند سازی با شخصیت داستان ، پس از اجرای آزمون ناکامی سنج روز نزوایگ ، نتایج آزمون  نشان داد که پرخاشگری دو گروه اول و دوم د رمقایسه با گروه سوم بیشتر بود . گروه اول نوعی مقاومت بیرونی را در انجام اعمال خواسته شده از او با پرخاشگری نشان می داد و گروه دوم نوعی مقاومت درونی را با عکس العمل پرخاشگرانه د ربرابر آنچه خواسته شده بود نشا ن داد .
  • تحقیقات ( دور شاو – نتا – ماریو 1990[3]) د رزمینه « درماندگی آموخته شده و نظریه اسناد با واکنش در برابر ناکامی [4]: »

-در این تحقیق صد ونود ودو نفر ا زفارغ التحصیلان در چهار گروه : تنبیه و سرزنش درونی

-تنبیه و سرزنش بیرونی – مقاومت درونی و مقاومت بیرونی در معرض موقعیتهای : بدون مشکل ، مشکلات قابل حل ، و مشکل غیر قابل حل و چهار مشکل غیر قابل حل قرار دادند . آزمون روزتروایگ بر روی آنان اجرا گردید . ونتایج آن نشان داد : تنها افرادی که در گروه مقاومت درونی قرار داشتند ، هم به سرعت به آزمون پاسخ دادند وهم در برابر مشکلات بدون احساس شکست بودند . سایر گروهها دراجرای آزمون سرعت کمتری داشته و در برابر مشکلات احساس شکست داشتند .

  • تحقیق ( روبرتس ، گایل 1993[5]) در رابطه با « واکنش میانسالان به ناکامی » .

-در این تحقیق گروه نمونه متشکل بود از صدو چهار نفر از میانسالانی که در دو گروه قرار داشتند ، پنجاه و چهار نفر از آنان در خانه سالمندان بودند و پنجاه نفر از آنان در میان خانواده های خود زندگی می  کردند ، آزمون روزتر وایگ بر روی هر دو گروه اجرا گردید ونتایج آن نشان داد که : میانسالانی که در میان خانواده های خود زندگی می کردند در برابر موقعیت های ناکام کننده ، واکنش کمتری نشان داده و موقعیت را کمتر ناکام کننده تلقی می کردند تا افراد یکه در خانه سالمندان نگهداری می شدند . هوش کلامی آنان نیز از گروه مقابل بهتر بود ، ولی افرادیکه در خانه سالمندان بودند رشد « من[6] » نارس داشتند و همچنین عکس العملهای خصمانه تری به موقعیت های ناکام کننده نشان داده و در برابر چنین موقعیتهای خود را سرزنش می کردند .

  • تحقیق ( بالزانو و فرد یریکا [7]1994) در زمینه « نوع نژاد زنان سیاه پوستان در واکنش به ناکامی » :
  • این تحقیق بر روی صد و هجده نفر از زنان سیاهپوست از دو نژاد افریقایی و امریکایی انجام گرفت گروه نمونه در معرض موقعیتهای ناکام کننده شغلی ( البته بصورت ملایم ) قرار گرفتند و پس از انجام آزمون نتایج به دست آمد :

هر دو گروه از این زنان د ر برابر موقعیتهای ناکام کننده  شغلی واکنشهای پرخاشگرانه بیرونی را نشان دادند و تعدادی از آنها در برخی از موقعیتها بصورت درونی منکر ناکام کنندگی موقعیتها شده و حتی خودشان را سرزنش می کردند .

  • تحقیق ( فوهرر 1994[8]) در زمینه « کامیابی شخص احادیث فرستادگان خارجی ( طبق احادیث پروتستان ) د رموقعیتها ناکام کننده »:
  • گروه نمونه مرکب بود از صد مرد وزن پروتستان مذهب که طی سه سال ، شاترده مرتبه با آزمون روزتراویگ مورد آزمایش قرار گرفتند . نیمرخ روانی که فوهرر برای این گروه رسم نمود طبیعی بود ولی نتایج تحقیق نشان داد که وقتی این افراد در معرض موقعیتهای ناکام کننده یکسانی قرار گرفتند ، عکس العملهای متفاوتی نشان دادند : مردها تسلط کمی بر امور داشته واکنش آنان به ناکامی پرخاشگری بیرونی بود ، زنان در برابر ناکامی واکنش پرخاشگری درونی را بیشتر نشان داده و در موقعیت های ناکام کننده بیشتر حالت مطیع بودن ، امیدواری و اعتماد به احادیث انجیل ( طبق فرقه پروتستان ) را داشتند .
  • چیکده برخی ا زتحقیقاتی که در زمینه های « پرخاشگری » « ناکامی » و « آزمون روزنزوایگ » در ایران انجام گرفته است .

[1] Dreyfuss – DEBORAH go (1990)

[2] CHILD SEXUAL ABUSE

[3] Dor, shar –Netta- Mario (1990)

[4] Learned helpess causal attribution and response to frustration

[5] ROBERTS. GAIL(1993)

[6] Ego

[7] BALZANO- FREDERICA(1994)

[8] Fuhrer (1994)

مطالب مرتبط