دیدگاه پرستاران نسبت به موانع فردی و سازمانی رعایت بهداشت دست در بخشهای نوزادان تبریز، سال۱۳۹۲- قسمت ۴۹

۴۱٫ Rongming L, Shuke J, Xiaoyan C, Biaofeng L. Hand hygiene knowledge investigation and training among assistant nurses and cleaning staff in hospitals. Acta Medicinae Sinica 2012; 25(6): 865-8.
42. O’Boyle CA, Henly SJ, Larson E. Understanding adherence to hand hygiene recommendations: the theory of planned behavior. American journal of infection control. 2001;29(6):352-60.
43. Parmeggiani C, Abbate R, Marinelli P, Angelillo IF. Healthcare workers and health care-associated infections: knowledge, attitudes, and behavior in emergency departments in Italy. BMC infectious diseases. 2010;10(1):35.
44. McLaws M-L, Maharlouei N, Yousefi F, Askarian M. Predicting hand hygiene among Iranian health care workers using the theory of planned behavior. American journal of infection control. 2012;40(4):336-9.
45. Najafi Gezelje T, Abbas Nejhad Z, Rafii F. A Literature Review of Hand Hygiene in Iran. Iran Journal of Nursing. 2013;25(80):1-13.
46. Oppenheim AN. Questionnaire design, interviewing and attitude measurement: Bloomsbury Publishing; 1992.
47. Hayyem S. ‏ A comprehensive Persian-English dictionary. Tehran: ‏ Farhange moaser‏; ۱۹۹۳٫ p.53
48. Ekstrom DN. Gender and perceived nurse caring in nurse–patient dyads. Journal of Advanced Nursing. 1999;29(6):1393-401.
49. Potter PA, Perry AG, Hall A, Stockert Patricia A. Fundamentals of nursing: Elsevier Mosby; 2009.
50. Pittet D, Allegranzi B, Boyce J. The World Health Organization guidelines on hand hygiene in health care and their consensus recommendations. World Health. 2009;30(7):611-22.

51. Taheri Z, Jokar F. Comparison of knowledge of students and nursing staff in relation to hospital infections. J Infec Dis Trop Med. 2007;1(37):83-6.
52. Kampf G, Löffler H, Gastmeier P. Hand hygiene for the prevention of nosocomial infections. Dtsch Arztebl Int. 2009;106(40):649-55.
53. de Macedo RdCR, Oliveira Jacob EM, da Silva VP, Santana EA, de Souza AF, Gonçalves P, et al. Positive deviance: Using a nurse call system to evaluate hand hygiene practices. American journal of infection control. 2012;40(10):946-50.
54. Behmanesh V, Mollai T, Hasanzadeh R. Audit examine the performance and ho to wash hands according to who in 17 shahrivar hospital of barazjan. First congress of clinical Audit and quality improvement. Tabtiz university of medical sciences. 2012.
55. Jang JH, Wu S, Kirzner D, Christine Moore A, Youssef G, Tong A, et al. Focus group study of hand hygiene practice among healthcare workers in a teaching hospital in Toronto, Canada. Focus. 2010;31(2):144-50.
56. Pessoa-Silva CL, Hugonnet S, Pfister R, Touveneau S, Dharan S, Posfay-Barbe K, et al. Reduction of health care–associated infection risk in neonates by successful hand hygiene promotion. Pediatrics. 2007;120(2):e382-e90.
57. Allegranzi B, Sax H, Richet H, Minta DK, Chraiti MN, Fatoumata Maiga Sokona D, et al. Successful implementation of the World Health Organization hand hygiene improvement strategy in a referral hospital in Mali, Africa. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2010;31(2):133-41.
58. Mayer J, Mooney B, Gundlapalli A, Harbarth S, Stoddard GJ, Rubin MA, et al. Dissemination and Sustainability of a Hospital‐Wide Hand Hygiene Program Emphasizing Positive Reinforcement. infection control and hospital epidemiology. 2011;32(1):59-66.
59. Erasmus V. Compliance to Hand Hygiene Guidelines in Hospital Care: A stepwise behavioural approach: Erasmus University Rotterdam; 2012.

60. Huang SS, Yokoe DS, Hinrichsen VL, Spurchise LS, Datta R, Miroshnik I, et al. Impact of routine intensive care unit surveillance cultures and resultant barrier precautions on hospital-wide methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteremia. Clinical infectious diseases. 2006;43(8):971-8.
61. Schmitz K, Kempker RR, Tenna A, Stenehjem E, Abebe E, Tadesse L, et al. Effectiveness of a multimodal hand hygiene campaign and obstacles to success in Addis Ababa, Ethiopia. Antimicrobial resistance and infection control. 2014;3(1):8.
62. Grove SK, Burns N, Gray J. The practice of nursing research: appraisal, synthesis, and generation of evidence: Elsevier Health Sciences; 2012.
63. http://m-o-farhangi.blogfa.com/post-10.aspx.
64. http://pnu-club.com/74544.
65. Lawshe CH. A Quantitative Approach To Content Validity. Personnel psychology. 1975;28(4):563-75.
66. LoBiondo-Wood G, Haber J. Nursing research: Methods and critical appraisal for evidence-based practice. 2005.
67. Pessoa-Silva CL, Posfay-Barbe K, Pfister R, Touveneau S, Perneger TV, Pittet D. Attitudes and perceptions toward hand hygiene among healthcare workers caring for critically ill neonates. Infection control and hospital epidemiology. 2005;26(3):305-11.
68. Tavolacci M-P, Ladner J, Bailly L, Merle V, Pitrou I, Czernichow P. Prevention of nosocomial infection and standard precautions: knowledge and source of information among healthcare students. Prevention. 2008;29(7):642-7.
69. Bauer-Savage J, Pittet D, Kim E, Allegranzi B. Local production of WHO-recommended alcohol-based handrubs: feasibility, advantages, barriers and costs. Bulletin of the World Health Organization. 2013;91(12):963-9.
70. Sahebzadeh M, Hosseini SM, Javadi Nejad N, Farazandeh MA. The study of equipment, safety, hygien, personnel standards and their correlation with employee
performancein surgery department of the educational hospitals in Isfahan2009-2010. 2010;10(2):1-12.
71. Ghadmgahi F, Zighaimat F, Ebadi A, Houshmand A. Knowledge, attitude and self-efficacy of nursing staffs in hospital infections control. Journal Mil Med. 2011;13(3):167-72.
72. Askarian M, Memish ZA, Khan AA. Knowledge, practice, and attitude among Iranian nurses, midwives, and students regarding standard isolation precautions. Infection control and hospital epidemiology. 2007;28(2):241-4.
73. AlNakhli DJ, Baig K, Goh A, Sandokji H, Din SS. Determinants of hand hygiene non-compliance in a cardiac center in Saudi Arabia. Saudi medical journal. 2014;35(2):147-52.
74. Nasrollahzadeh G. Knowledge of nurses of Chamran hospital about nosocomial infection prevention.Esfahan:Conference on the Role of Health Personnel to Prevent Nosocomial Infections; 2008.
75. Butsashvili M, Kamkamidze G, Umikashvili L, Gvinjilia L, Kankadze K, Berdzuli N. Knowledge of health care-associated infections among Georgian obstetricians and gynecologists. The Journal of Infection in Developing Countries. 2010;4(05):329-33.

 

 

  1. Guidelines ↑

 

  1. Georgios ↑

 

  1. Erasmus ↑

 

  1. Kim ↑

 

  1. MRSA ↑

 

  1. Didier ↑

 

  1. Lebovic ↑

 

  1. Van beek ↑

 

  1. Salman ↑

 

  1. Larson ↑

 

  1. Erasmus ↑

 

  1. Whitby ↑

 

  1. Mahesh ↑

 

  1. Jang ↑

 

  1. Mayer ↑

 

  1. Methicillin resistant staphylococcus aureus ↑

 

  1. Vancomycin resistant Enterococcus ↑

 

 1. Li ↑

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *