خرید فایل پایان نامه : رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

دلایل نبود اثر دوره های آموزشی در سازمانای ایرونی

برگزاری دوره های آموزشی زمانی مفید هستش و اثر بالایی داره که طبق نیازای واقعی سازمان باشه و وقتی آمو زشا طبق نیاز داخلی سازمان وکارکنان نباشه به جای اثر اتلاف وقته. براین پایه واسه جهت دار و مفید ساختن آموزشا نیاز به تعیین اثر آموزش هاس که این کار خیلی دشواریه. طبق تحقیقات انجام شده در سازمانای ایرونی وقتی دوره آموزشی برگزار و انتقال یادگیری و علم انجام می شه ولی دوره اثر لازم رو نداره باید دلیل رو در موارد زیر جستجو کرد.

-مشخص نبودن توانایی خاص مورد انتظار بعد از گذراندن دوره به وسیله گسترده.

-بی انگیزگی کارکنان جهت اجرا مطالب یاد گرفته شده.

-بی توجهی مدیران و سرپرستان قسمتا به کارکنان آموزش دیده و استفاده اونا در محیط کار.

-نبود فرصت و فرصت به فراگیران تا دوره آموزشی که گذرانده ان در محیط کار به کار گیرند و ارزشای خود رو نشون بدن.

که میشه با سیستم آزمایش کارکرد مناسب و فرصت دادن واسه اشتباه و بکار بردن درس ها در محیط کار و انگیزه دادن به کارکنان اثر دوره های آموزشی و ضمنا استفاده سازمانی رو بالابرد (آگاه ، 1391)

 

2-4- بخش چهارم: گذشته تحقیق

2-4-1- تحقیقات داخلی:

-تحقیقی با عنوان” بررسی تأثیرات بین روش، فرهنگ، ساختار، اثر سازمانی و مدیریت علم” به وسیله آقایی وهمکاران انجام شد. نتایج حاصل از یافتهای تحقیق نشون دهنده اینه که روش سازمانی بر فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، اثر سازمانی و مدیریت علم، فرهنگ سازمانی برراهبرد سازمانی، ساختار سازمانی، اثر سازمانی و مدیریت علم، ساختارسازمانی بر اثر سازمانی و مدیریت علم و اثر سازمانی و مدیریت علم تأثیرگذار هستن. از طرف دیگر، اثر سازمانی اثر پذیرترین و فرهنگ سازمانی تأثیرگذارترین متغیرها هستن(آقایی وهمکاران، 1390).

-امینی وهادی نژاد تحقیقی با عنوان “امتحان اثر سازمانی با راه و روش مدل سازی معدلات ساختاری” انجام دادن که  نتایج تحقیق نشون داد که رضایت مشتری،با 5 عامل رضایت از وضعیت ظاهری، تضمین، توانایی اطمینان، همدلی وپاسخگویی و رسیدن به اهداف با 4 عامل تحقق اهداف عملیاتی، اهداف ساختاری، اهداف پرسنلی واهداف اجتماعی ابعاد سازنده اثر سازمانی در جامعه مورد مطالعه (بانکای دولتی دزفول)ه.( امینی وهادی نژاد،1391).

-خوب پور وهمکاران در تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی کارکنان واثربخشی سازمانی در سازمانای دولتی ساتان کرمان” انجام دادن.نتایج نشون داد که بین سواد اطلاعاتی کارکنان وشاخصای اون یعنی تشخیص نیاز اطلاعاتی، جایابی اطلاعاتی، آزمایش اطلاعات، استفاده موثر از اطلاعات واثربخشی سازمانی، رابطه معنی داری هست (خوب پور وهمکاران،1391).

-رضازاده وهمکاران در تحقیقی با عنوان”اثر دوره های آموزش علاوه بر خدمت برکارایی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب طبق مدل کرک پاتریک” انجام دادن. نتایج نشون داد که آموزشا بر میزان یادگیری ، تغییر رفتار  وکارایی اونا اثر مثبت داره (رضازاده وهمکاران، 1390).

متن کامل در سایت زیر :

 پایان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثر سازمانی

2-4-2- تحقیقات خارجی:

-در تحقیقی که در سال 2013و به وسیله عبدرحمان وهمکاران با عنوان”آموزش واثربخشی سازمانی با توجه به نقش مدیریت علم”انجام پیدا وچهارچوب اصلی تحقیق حاضر نیزه نتایج نشون داد که آموزش به تنهایی با اثر بخشی سازمانی رابطه مثبت داره وباعث بهبود کارکرد سازمان می شه.ضمنا کاربرد علم وحفظ علم سازمانی در رفت و امد با آموزش باعث بهتر شدن اثر سازمانی می شن

(.(Abd Rahman and et.al., 2013

-وان ارده وهمکاران در تحقیق با عنوان “نقش کاهش گر ابزارای آموزش در رابطه بین آموزش و اثر در سازمانا”به این نتیجه رسیدن که ابزارا وشیوهای آموزشی برررابطه بین آموزش واثربخشی سازمانی موثر هستن. اما این تحقیق مشخص کرد که تنوع در ابزارا وشیوهای آموزش تاثیری بر رابطه آموزش واثربخشی نداره (et al.,2008 Van Eerde).