رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات حسابداری -خرید پایان نامه

بیمه سیاسی: شاید یکی از دلایل تشکیل کمیسون اوراق بهادار و بورس از سوی مقامات دولتی آمریکا، رهایی از پاسخگویی در برابر اتهاماتی باشد که در صورت ورشکستگی تجاری یا  کشف  تقلب در واحدهای اقتصادی فعال در بازارهای اوراق بهادار متوجه آنان خواهد شد. با تشکیل کمیسیون مزبور، اجرای حسابرسی مستقل در واحد اقتصادی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار الزامی شد. حال چنانچه کمیسیون مزبور بتواند به نمایندگی از سوی دولت، مسئولیت­های خود را به نحوی به بخش خصوصی تفویض کند، نه­تنها هزینه­های بخش دولتی کاهش می­یابد، بلکه فشار سیاسی کمتری نیز به دولت تحمیل می­شود. در سال­های پس از تشکیل کمیسیون اوراق بهادار و بورس، حسابرسان مستقل همچون سپر بلای مطمئنی برای دولت در برابر ورشکستگی­های تجاری، وجود تقلب و سوء جریان­های مالی، و سایر بحران­های به وجود آمده در بازارهای اوراق بهادار، نقش آفرینی کرده­اند. در زمان بروز بحران در فعالیت­های بازار اوراق بهادار، همگان به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بوده­اند که چرا حسابرسان مستقل نسبت به کشف دشواری­ها و افشای مناسب اطلاعات درباره آن، اقدام نکرده­اند؟

اساسی ترین مزیت بیمه­ای برای سیاستمداران از طریق شیوه جاری تدوین قوانین و مقررات حاصل می­شود. در اثر تدوین الزامات مربوط به اجرای حسابرسی مستقل، افراد و گروه­های زیان­دیده در بازارهای اوراق بهادار، انگشت اتهام را بسوی حسابرسان مستقل نشانه می­گیرند و آنان را در معرض اتهام قرار می­دهند. چنین وضعیتی سبب دور شدن افکار عمومی از مسئولیت­های دولت می­شود که این امر، خود نوعی مزیت سیاسی است.

کمیته مفاهیم بنیادی حسابرسی در بیانیه مفاهیم حسابرسی چهار دلیل توجیه­ کننده تقاضا برای حسابرسی را به شرح زیر ارائه کرده است:

تضاد منافع[1]:

اگر استفاده­کننده اطلاعات تضاد منافع بالفعل و بالقوه­ای بین خود و تهیه­کننده اطلاعات متصور شود، احتمال مغرضانه بودن یا تحریف عمدی یا سهوی اطلاعات دریافتی برایش مطرح می­شود. از این رو کیفیت اطلاعات دریافت شده مظنون تلقی می­شود و انجام حسابرسی توسط شخصی مستقل و عاری از تضاد منافع را ضروری است. در شرایط بسیار استثنایی این حسابرسی می­تواند راساً توسط استفاده­کننده اطلاعات انجام شود (نیکخواه آزاد، 1379).

پیامدهای اقتصادی با اهمیت[2]:

هدف از گزارشگری کمک به استفاده­کننده اطلاعات جهت تصمیم­گیری است. سودار بودن، گمراه­کنندگی، نامربوط بودن یا ناقص بودن اطلاعات می­تواند منجر به تصمیم غلط شود و به تصمیم­گیرنده زیان وارد کند. اگر تصمیم­ها نتیجه­های اقتصادی مهمی در بر داشته باشد تصمیم­گیرنده اهمیت بیشتری برای کسب اطمینان از کیفیت اطلاعات دریافت شده قائل می­شود. کسب اطمینان از کیفیت و صحت اطلاعات دریافتی از طریق حسابرسی میسر است (همان منبع).

پیچیدگی[3]:

کیفیت اطلاعات با پیچیدگی موضوعات اقتصادی و فرایند تبدیل آنها به اطلاعات رابطه مستقیم دارد. همچنین، پیچیدگی موضوع و یا سیستم پردازش اطلاعاتی، امکان بروز اشتباهات را به وجود می­آورد. در این چنین شرایطی حسابرسی می­تواند وسیله­ای جهت حصول اطمینان از کیفیت اطلاعات گزارش شده از تهیه کننده به استفاده­کننده آن اطلاعات محسوب شود (همان منبع).

عدم دسترسی مستقیم[4]:

در بیشتر موارد امکان ارزیابی مستقیم اطلاعات دریافتی توسط استفاده­کننده و تشخیص کیفیت آن وجود ندارد. حتی اگر استفاده­کننده اطلاعات حسابداری خود قادر به ارزیابی اطلاعات دریافتی و تشخیص کیفیت آن باشد و در ضمن به این کار هم تمایل داشته باشند، انجام این امر به دلایلی غیر ممکن است. این دلایل تحت عنوان عدم دسترسی مستقیم شناخته می­شود. عدم دسترسی مستقیم دستیابی به مدارک و منابع اطلاعاتی را جهت ارزیابی کیفیت آنها از طریق آزمون مستقیم غیرممکن می­سازد و در شرایطی که ارزیابی مستقیم توسط استفاده­کننده غیرممکن و یا غیرعملی است، وی باید یا به کیفیت اطلاعات اعتماد کند و یا آنکه از افراد مستقل در ارزیابی اطلاعات دریافتی استفاده و به قضاوت آنها اتکا کند (همان منبع).

2-3-6- انواع اظهارنظرهای حرفه ای حسابرسان

انواع اظهارنظرهای حسابرس مطابق با استانداردهای حسابرسی ایران، شامل موارد ذیل می باشند:

نظرمقبول: نظرمقبول باید در مواردی اظهار شود که حسابرس به این نتیجه برسد صورتهای مالی، ازتمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارائه شده است.

نظرمشروط: باید هنگامی اظهار شود که حسابرس نتیجه گیری می کند نظر مقبول نمی تواند اظهارشود، اما اثرهرگونه عدم توافق با مدیریت یا محدودیت در دامنه رسیدگی چنان با اهمیت و فراگیر (اساسی) نیست که مستلزم اظهارنظرمردود یا عدم اظهارنظر شود.

عدم اظهارنظر: باید هنگامی ارائه شود که اثراحتمالی محدودیت دردامنه رسیدگی یا ابهام چنان با اهمیت و فراگیر(اساسی) باشد که حسابرس نتواند نسبت به صورت های مالی اظهارنظرکند.

نظرمردود: باید هنگامی ارائه شود که اثرعدم توافق بر صورت های مالی چنان با اهمیت و فراگیر (اساسی) است که حسابرس به این نتیجه برسد که گزارش مشروط برای افشای ماهیت گمراه کننده یا ناقص صورت های مالی، کافی نیست.

– شکل اظهارنظر

حسابرس زمانی باید اظهارنظر تعدیل نشده ارائه کند که براساس نتیجه گیری او صورتهای مالی، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب تهیه شده است.

اگر حسابرس:

الف.      براساس شواهد حسابرسی کسب شده به این نتیجه برسد که، صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت نیست؛ یا

ب         قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای نتیجه گیری درباره نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی نباشد،

باید طبق استاندارد 705 اظهارنظر خود را در گزارش حسابرسی تعدیل کند.

استاندارد 705

انواع اظهارنظرهای تعدیل شده

ت – 1.   در جدول زیر، چگونگی تأثیر قضاوت حسابرس بر نوع اظهارنظر وی با توجه به ماهیت و اهمیت موضوعی که منجر به تعدیل شده است، و فراگیری آثار یا آثار احتمالی آن بر صورتهای مالی، تشریح شده است:

ماهیت موضوعی که منجر به تعدیل شده است قضاوت حسابرس در باره فراگیر بودن آثار یا

آثار احتمالی بر صورتهای مالی

بااهمیت ولی غیر فراگیر بااهمیت و فراگیر (اساسی)
تحریف بااهمیت صورتهای مالی اظهارنظر مشروط اظهارنظر مردود
محدودیت در کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب اظهارنظر مشروط عدم اظهارنظر
ابهام عدم اظهارنظر

 

ماهیت تحریفهای بااهمیت

ت -2 .   طبق استاندارد 700 (تجدید نظرشده 1389)، حسابرس به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی باید نتیجه گیری کند که آیا از عاری بودن صورتهای مالی از تحریفهای بااهمیت، اطمینان معقول کسب کرده است یا خیر. این نتیجه گیری با توجه به ارزیابی حسابرس از آثار تحریفهای اصلاح نشده بر صورتهای مالی طبق استاندارد 450، انجام می شود.

خرید و دانلود فایل:

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد (docx ):

wq

پایان نامه رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشا

2-4-مبانی نظری افشا

2-4-1- تعریف افشا

افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح است و بر اساس این اصل باید کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروه های مختلف استفاده کننده قرار می گیرد. در واقع هدف اصلی از افشا عبارتست از: کمک به استفاده کنندگان در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری٬ تغییر وضعیت مالی شرکت ها٬ ارزیابی عملکرد مدیریت و پیش بینی جریانات وجوه نقد آتی(یاسایی، 1389). اصل افشا ایجاب می کند که کلیه واقعیت های با اهمیت واحد اقتصادی باید به گونه ای مناسب و کامل افشا شوند تا امکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد و از سردرگمی استفاده کنندگان صورت های مالی جلوگیری به عمل آورد. شرکت ها افشا را از طریق گزارش های قانونی شامل صورت های مالی٬ یادداشت های توضیحی٬ تحلیل های مدیریت و سایر موارد فراهم می کنند. مجموعه صورت های مالی بنا بر الزامات قانونی، قراردادی یا عرفی و به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان تهیه و ارائه می شود. صورت های مالی اساسی باید حاوی تمامی اطلاعات با اهمیت، مربوط و به موقع باشد و این اطلاعات به گونه ای قابل فهم و حد الامکان٬ کامل ارائه شود تا امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای استفاده کنندگان فراهم سازد. به موقع بودن یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی محسوب می شود به موقع بودن به این مفهوم است که اطلاعات باید در کوتاه ترین زمان و به سریع ترین شکل ممکن اعلان و در دسترس استفاده کنندگان قرارگیرد. هر چه فاصله زمانی و تاریخ اعلان اطلاعات واحدهای تجاری کوتاه تر باشد، سودمندی حاصل از اطلاعات مالی واحدهای تجاری افزایش می یابد. مطالعات متعددی درادبیات حسابداری وجود دارند که نشان می­دهند به موقع بودن افشا موجب افزایش کیفیت اطلاعات شده وعدم تقارن اطلاعاتی راکاهش میدهد (نوروش و حسینی، 1388).لازم بذکر است در این تحقیق مطابق تحقیقات کولینان[5] و همکاران(2012)شاخص افشا از تفاوت تاریخ پایان دوره مالی شرکت با تاریخ ارائه و گزارش صورت های مالی بدست می آید.

خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن و قابلیت اتکا می باشد. هر گاه اطلاعات مالی مربوط و قابل اتکا نباشد، برای استفاده کنندگان در راستای ارزیابی وضعیت، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری مفید نخواهد بود. اطلاعاتی مربوط تلقی می شود که بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال و آینده یا تایید و تصحیح ارزیابی های گذشته آن ها موثر واقع شود. از طرفی اطلاعاتی قابل اتکا می باشد که عاری از اشتباه و سویه بوده و به طور صادقانه ای معرف آن چیزی می باشد که مدعی بیان آن است یا به گونه ای معقول انتظار می رود بیان کند(سازمان حسابرسی، 1389).

[1] Conflict of Interest

[2] Consequence

[3] Complexity

[4] Remoteness

مطالب مرتبط