رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی -متن کامل

تعلل تحصیلی( اهمال کاری تحصیلی )و تعلل غیر تحصیلی

ارائه ی دقیق از اهمال کاری و چگونگی عملیاتی این مفهوم ،موضوعی است که مورد بحث محققان       می باشد . ( اسکونبرگ  و همکاران ،  1995 ،  استیل 2008  )   یک تعریف اهمال کاری به جنبه ی درنگ

وتأخیر می پردازد .

تعریف  دیگر شامل یک حالت هیجانی منفی است که در نتیجه به تعویق انداختن عملکرد احساس         می شود . ( سولومون و رائیلوم ،1984 ) در حالی که دیگران بر ماهیت غیر منطقی درنگ تأکید دارند.        ( استیل ،2008 )

عملیاتی کردن اهمال کاری نیز شامل موارد متعددی می باشد . برخی مقیاس ها فقط به بررسی ابعاد      منفی اهمال کاری می پردازد . مقیاس های دیگر وجوه انواع خاص اهمال کاری را نشان می دهند . ( لای[1] ، 1998 )

تعلل ورزی با توجه به پیچیدگی ومؤلفه های شناختی ، عاطفی و رفتاری آن ، تظاهرات گوناگونی دارد . در این تحقیقاتی که تا کنون صورت گرفته است ، چهار نوع متفاوت اهمال کاری مشخص شده است :

اولین نوع ، اهمال کاری آموزشی است که به عنوان تأخیر در انجام وظایف آموزشی و تحصیلی تا لحظه ی آخر شناخته می شوند .

دومین دسته شامل تعلل روزانه می باشدکه مربوط به کارهای روزمره افراد است . در این نوع اهمال کاری، افراد در برنامه ریزی برای وظایف روزانه و تکمیل کردن آن ها در موعد مقرر مشکل دارند .

سومین نوع اهمال کاری در تصمیم گیری می باشد . این افراد برای تصمیم گرفتن درمورد مسائل خود تعلل می ورزند.

چهارمین نوع ، شامل ترکیب از اهمال کاری در تصمیم گیری و تکمیل تکالیف می باشد. این نوع رفتار اهمال کاری بسیاری از حوزه های زندگی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد . هم چنین تقسیم بندی های دیگری پیرامون تعلل ورزی صورت گرفته است از جمله :

تعلل ورزی تحصیلی ( هیل[2] ، چابوت[3] و  بارال[4] ،1978 زیسات [5]،روزنتال[6] و وایت[7] 1978 ) تعلل ورزی در تصمیم گیری (  ایفرت[8] و فراری ، 1989 ) تعلل ورزی روان رنجورانه ( الیس و ناس ، 1979 ) و تعلل ورزی وسواس گونه ( فراری ،1991 ) اما متداول ترین نوع آن تعلل ورزی تحصیلی است ( راث بلوم[9] ، سولومون[10] ،ومواراکامی[11] 1989 ) این نوع از تعلل ورزی را تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت های تحصیلی تعریف نموده اند که تقریبا” همیشه با اضطراب توأم است ( به نقل از سید حبیب اله هاشمی،1392 )

در تعریفی دیگر از  اهمال کاری آموزشی این گونه عنوان شده است : تأخیر عمدی در موضوعات آموزشی به خاطر ترس از شکست ( سنکال ، کوئسنتر[12] و والرند ، 1995 ) به تعویق انداختن کاری که نیاز به تکمیل شدن دارد ( اسکوئنبرگ 1995 ) و مدیریت بد زمان ( میلگرام [13]، مارشسکای[14] و ساد ،1998 ) نمونه بسیارآشنای آن ، به تعویق انداختن مطالعه ی درس ها تا شب امتحان و شتاب و اضطراب ناشی از آن است که گریبان گیر دانش آموزان و دانشجویان میشود . ( والترز[15]2003 )معتقد است صرف نظر از آسیب شناسی ، تعلل ورزی به دلیل پیامدهای شناختی و هیجان منفی که دارد ، رفتاری ناسازگارانه است ( به نقل از فراری،2008 )

به نظر فراری و همکاران (1995 ) اگر دانشجویی در شروع یا تکمیل مقاله ی درسی خود تأخیر دارد، این به آن معنی نیست که دانشجو در سایر جنبه های زندگی ( شام خوردن ، خرید بلیط ، تلفن به دوستان و غیره ) یازندگی خصوصی ( بیرون رفتن با دوستان ، گوش دادن به موسیفی و غیره ) تأخیر دارد.

درسال های اخیر ، اهمال کاری آموزشی به عنوان نوعی « نقص درخود- نظم جویی » مطرح شده است . یعنی ناتوانی فرد در کنترل افکار ، هیجانات ، عواطف و عملکرد خود مطابق با معیارهای مورد نظرش ، یکی از جلوه های نقصان در خود نظم جویی ، در اهمال کاری آموزشی ، عبارت است از : تمایل به          « تنزیل موقت »که در آن فرد پاداش های کوچک اما در دسترس را به پاداش های بزرگ اما دور از دسترس ترجیح می دهد . یعنی تنزل دادن ارزش پاداش ها. به عنوان مثال :

دانشجو به دلیل آن که پاداش زحماتش دور از دسترس هستند .( مثل نمره خوب آوردن در امتحان ) مطالعه برای امتحان را به شب امتحان که فاصله زمانی کمی با پاداش دارد موکول می کند .

اهمال کاری و اهمال کاری فعال

همانگونه که ذکر شد از پدیده اهمال کاری و ابعاد آن تعاریف و طبقه بندی های بسیار صورت گرفته است و پیرامون این متغیر نظرات گوناگونی ، ابراز شده است . اما پیچیدگی در فهم اهمال کاری زمانی  بیشترشد

که نتایج و تحقیقات نشان داد . درنگ در اهمال کاری در برخی مواقع می تواند سازگارانه باشد. یافته های اخیر از وجود سازگارانه تعلل حمایت می کنند که با متغیرهای مثبت روان شناختی و نتایج مثبت آموزشی مرتبط هستند . اما در برخی دیگر از محققان معتقدند که مفهوم اهمال کاری فعال ، نوعی پارادوکس است .

زیرا تعریف روان شناختی اهمال کاری نه تنها شامل به تعویق انداختن تکالیف می شود ، بلکه هم چنین نوعی شکست در فرآیندهای خود تنظیمی اشخاص به شمار می رود . از این رو اهمال کاری فعال به تعویق انداختن کارها بدون دلیل منطقی نیست . بلکه نوعی تعلل هدفمند و با اراده است . ( فراری ،2001)

وجود اهمال کاری فعال  تا اندازه ای به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است که مقیاس کلی اهمال کاری، نمره های پایینی را درباره نقش اهمال کاری برانگیزاننده نشان داده است . اهمال کاری برانگیزاننده نوعی از اهمال کاری است . به دلیل فشار زمان افراد برای انجام تکالیف برانگیخته می شوند. و آن ها را بهتر از وقتی که در شرایط معمولی هستند انجام می دهند . به هر حال  اهمال کاری فعال شامل ابعاد اضافه تعلل در کنار انجام بهتر کار تحت شرایط فشار می شود . به علاوه نتایج تحقیقات نشان می دهد ، که برخی از دانش آموزان در کارهای خود تعلل می کنند . چون تحت شرایط فشار کار خود را بهتر انجام می دهند .     ( فراری ، 2001 )

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

تفاوت اصلی اهمال کاری فعال هدفمند بودن و ارادی بودن آن ها است . در واقع اهمال کاری نوعی فرار غیر منطقی از انجام تکالیف است . اما اهمال کاری فعال یا درنگ فعال ، نوعی به تأخیر انداختن آگاهانه و منطقی تکلیف است که نسبت به شکل های سنتی اهمال کاری کمتر ناتوان کننده است . مثالی از انواع سازگارانه تعلل شامل مواردی است ، که افراد یک تکلیف را به این دلیل به تعویق می اندازند . که تکالیف مهم تر را اولویت بندی کرده اند . یا زمانی که برای انجام تکالیف نیازمند منابع بیشتری هستند ، و برای جمع آوری اطلاعات بیشتر ، انجام تکلیف را به تعویق می اندازند . که تکالیف مهم تر را اولویت بندی    کرد ه اند یا زمانی که برای انجام تکلیف نیازمند منابع بیشتری هستند . و برای جمع آوری اطلاعات بیشتر ، انجام تکلیف را به تعویق می اندازد . ( فراری ، 2001 )

(چویی[16]  و موران[17] ، 2009 )  برای اندازه گیری جنبه های هدفمند تعلل ، ابزاری را طراحی کردند . که چهار بُعد اهمال کاری فعال را نشان می دهد .

بُعد اول آن تصمیم عمدی برای تعلل را شامل می شود . با هدف استفاده بهتر از زمان که با فاصله انداختن عمدی افراد اهمال کارمتفاوت است . دومین بُعد ترجیح دادن انجام تکلیف تحت فشار زمانی است . برخلاف احساسات منفی مرتبط با تعلل در تکالیف که در افراد اهمال کارتجربه می شود . افرادی که   اهمال کارفعال هستند . اعتقاد دارند که تحت شرایط فشار بهتر کار می کنند . و احساس می کنند که به وسیله ی چالش تکلیف در آخرین لحظات برانگیخته می شوند . بُعدسوم نشان دهنده ی توانایی روبرو شدن با ضرب العجل ها است . به رغم عقب انداختن تکلیف که متفاوت است از کمبود پشتکار و ناتوانی در تکمیل کارها در آخرین فرصت تعیین شده ، که توسط افراد اهمال کار تجربه می شود. آخرین بُعد شامل رضایت از نتیجه کار است به رغم دیر انجام دادن آن ، این احساس رضایت در افراداهمال کار دیده نمی شود ( به نقل از فراری ،2001 )

اهمال کاران فعال باافراد اهمال کار متفاوت هستند برای مثال اهمال کاران فعال در ویژگی هایی مثل سطوح خودکارآمدی ، کنترل زمان و استفاده هدفمند از زمان ، شبیه به افراد غیر اهمال کار هستند . در نهایت افراد اهمال کار فعال  ، سطوح پایین تری از استرس و افسردگی را تجربه می کنند . وسطوح بالاتری از استواری هیجانی وپیشرفت تحصیلی دارند ( فراری ، 2001 )

بارها دیده شده دانش آموزانی که از لحاظ توانایی و استعداد یادگیری بسیار شبیه به هم هستند در پیشرفت تحصیلی تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند . این تفاوت ها نه تنها در یادگیری درس ها نشان داده اند افرادی که اهمال کار فعال هستند در ویژگی هایی مثل سطوح خودکارآمدی و ادراک زمان، آموزشگاهی بلکه در سایر فعالیت های غیر تحصیلی نیز به چشم می خورد . این جنبه از رفتار آدمی به حوزه ی انگیزش مربوط می شود . شناسایی مفهوم انگیزش و آگاهی از انگیزه های مختلف و تأثیر آن ها بر فرآیند یادگیری دانش آموزان و دانشجویان به معلم کمک می کند . تا در طرح و اجرای برنامه های آموزشی خود روش های بهتری را به کار می بندد.

[1] – Lay

[2] – Hill

[3] -Chabot

[4] -Barrall

[5] -Zicasat

[6] -Rosental

[7] – White

[8] – Effret

[9] -Rothblum

[10]- Solomon

[11] -Murakami

[12] -Koesnter

[13] -Milgram

[14] -Marshevsky

[15] – Walters

[16] -Chui

مطالب مرتبط