دسته بندی علمی – پژوهشی : رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی …

۵-۲-۱- محدودیتهای در اختیار محقق ۱۲۶
۵-۲-۲- محدودیتهای خارج از اختیار محقق ۱۲۶
۵-۳- پیشنهادهای تحقیق ۱۲۷
۵-۳-۱- پیشنهادهای پژوهشی ۱۲۷
۵-۳-۲- پیشنهادهای کاربردی ۱۲۷
منابع
منابع فارسی ۱۲۸
منابع لاتین ۱۳۲
پیوست
پیوست ۱: پرسشنامه شهروند سازمانی اورگان و کانوسکی ۱۹۹۶ OCB 135
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲ـ۱ مقایسه رویکرد توانایی مایر، کاروسو و سالوی و رویکرد ترکیبی بار ـ آن و گلمن (چاروکی و همکاران، ۲۰۰۱) ۷۲
جدول ۲ـ۲ انواع مهارت‏های هوش هیجانی گنجی (۱۳۸۴) به نقل از برادبری و گریوز (۲۰۰۴) ۷۹
جدول ۳-۱ تعیین سوالات ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندی ۹۷
جدول ۳-۲ ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس‌های چند سوالی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………………. ۹۹
جدول ۳-۳ بررسی پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توسط محقق ۹۹
جدول ۳-۴ ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس‌های چند سوالی پرسشنامه هوش هیجانی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
جدول ۳-۵ بررسی پایایی پرسشنامه هوش هیجانی و ابعاد آن توسط محقق ۱۰۲
جدول ۳-۶ ضرایب همبستگی مربوط به روایی همگرایی و تمایز در خرده مقیاس¬های چند سوالی پرسشنامه رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
جدول ۳-۷ بررسی پایایی پرسشنامه رضایت شغلی و ابعاد آن توسط محقق ۱۰۴
جدول ۴-۱ بررسی میانگین و انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی ۱۰۷
جدول ۴-۲ بررسی میانگین و انحراف استاندارد رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن ۱۰۸
جدول ۴-۳ بررسی میانگین و انحراف استاندارد رضایت شغلی و ابعاد آن ۱۰۹
جدول ۴-۴: بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش هیجانی و ابعاد آن ۱۱۰
جدول ۴-۵: ماتریس همبستگی بین متغیرها ۱۱۱
جدول ۴-۶: ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی ۱۱۲
جدول ۴-۷: ضریب همبستگی بین مولفه‏های هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی ۱۱۳
جدول ۴-۸: ضریب همبستگی بین مولفه‏های رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی ۱۱۴
جدول ۴-۹: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان ۱۱۵
جدول ۴-۱۰: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان ۱۱۶
جدول ۴-۱۱: جدول تحلیل واریانس و مشخصه‏های آماری رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی به روش همزمان ۱۱۷
فهرست نمودار ها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱: بررسی نمرات رفتار شهروندی سازمانی ۱۰۷
نمودار ۴-۲: بررسی نمرات رفتار شهروندی سازمانی ۱۰۷
نمودار ۴-۳: بررسی نمرات رضایت شغلی ۱۰۹