پژوهش – رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم …

حقیقت جو و همکاران ۱۳۸۷ در تحقیقی با عنوان رابطه هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان زن و مرد دانشگاههای علوم پزشکی بیان می‏دارد که بین هوش هیجانی زن و مرد رابطه وجود دارد بدین معنی که هر چه هوش هیجانی کارکنان بیشتر باشد رضایت شغلی آنان نیز بالاتر است همچنین بین مولفه‏های هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
۲-۱۱-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
ـ سانوسی اوتمن و انوگراه در پژوهشی که در سال ۲۰۰۹ با عنوان بررسی ارتباط تعهد و موفقیت شغلی و نقش واسطه ای تعهد در ارتباط با هوش هیجانی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که افراد دارای هوش هیجانی بالا تعهد و رضایت بالاتری دارند همچنین تعهد رضایت شغلی را پیش بینی می‏کند. ضمن اینکه تعهد واسطه ی ارتباط بین هوش هیجانی و رضایت شغلی است.
ـ پژوهشی که هدف آن ارزیابی روابط بین هوش هیجانی، کارایی مدیریت و رضایت شغلی در آموزش و پرورش بود نتایج حاکی از آن بودند که هوش هیجانی بر رضایت شغلی تاثیر مثبت دارد (لردنگلو، ۲۰۰۸).
ـ گرلریوز، گانی، میسکی در پژوهشی که هدف آن تاثیر هوش هیجانی و ابعاد آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بیان می‏دارد که هوش هیجانی به گونه ی شایان توجهی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی مرتبط است (گرلریوز، گانی، میسکی، ۲۰۰۸).
ـ نتایج پژوهش کوزترک و دنیز حاکی از وجود رابطه ی معنادار میان هوش هیجانی و رضایت شغلی است (کوزترک و دنیز، ۲۰۰۸).
ـ در پژوهشی که هدف آن ارزیابی روابط بین هوش هیجانی، کرایی مدیریت و تعهد و رضایت شغلی در آموزش و پرورش بود نتایج حاکی از آن بودند که هوش هیجانی بر تعهد و رضایت کارایی معلمان تاثیری مثبت دارد (لردنگلو، ۲۰۰۸).
ـ دانگ هوارد[۱۰۶] ۲۰۰۶ در مطالعه ای که هدف آن بررسی هوش هیجانی و رضایت شغلی و حس اعتماد بر روی کارمندان دانشگاه کالیفرنیا بود به این نتیجه رسیدند که بین هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد و همچنین هوش هیجانی قدرت پیش بینی رضایت شغلی را دارد.
در پژوهش صورت گرفته تحت عنوان رابطه ی بین ویژگی‏های شغل و رفتار شهروندی و نقش میانجی رضایت شغلی در این رابطه، نشان می‏دهد که رضایت شغلی نقش مهمی را در زمینه ارتباط بین ویژگی‏های شغل و رفتار شهروندی ایفا می‏کند (چن، چاو، ۲۰۰۵)[۱۰۷].
ـ گاردنر و استوگ[۱۰۸] ۲۰۰۳ در مطالعه ای در دانشگاه سویین برن کشور آمریکا به این نکته اشاره کرد که هوش هیجانی با رضایت شغلی و تعهد رابطه دارد.
فرا تحلیل انجام گرفته در ارتباط با رفتار شهروندی سازمانی نشان می‏دهد که روابط مثبت و معنی داری میان رفتارهای شهروندی سازمانی، رضایت کارکنان از شغل و محیط کار وجود دارد (پودساکف[۱۰۹]، مکنزی[۱۱۰]، پین[۱۱۱]، باچراخ[۱۱۲]، ۲۰۰۰).
جورج و بتنهاوس[۱۱۳] (۱۹۹۰) در فراتحلیلی متوجه شدند که بین گروههای مختلف شغلی، تعهد، رضایت شغلی و رفتار مدنی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
۲-۱۲- جمع بندی
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه در مدیریت نیروی انسانی در سازمان‏ها تامین نیازهای افراد و ایجاد انگیزه برای بالا بردن کیفیت کار آنهاست توجه به این عامل اساسی بیانگر اهمیتی است که مدیران برای نیروی انسانی به عنوان یک سرمایه‏های با ارزش قائل هستند.
از آنجایی که کارایی نیروی انسانی همواره بر اساس محاسبات اقتصادی قابل پیش بینی نیست، عامل‏های دیگری در این زمینه دخیل هستند که برخاسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی است.
هماهنگونه که در پیشینه و ادبیات بررسی گردید نتایج نشان داد که کارمندان با هوش هیجانی بالا تمایل بیشتری دارند که دارای سطوح بالای رضایت شغلی باشند. زیرا انها در ارزیابی و تنظیم عواطف خاص خود نسبت به کارمندان دارای هوش هیجانی کمتر سازگارترند.
هوش هیجانی می‏تواند یک محیط کاری مطبوع و دلپذیری را به وجود آورد و بر رضایت شغلی کارمندان تاثیر داشته باشد نتایج پژوهش‏ها نشان می‏دهد که هوش هیجانی رابطه مستقیم با متغیرهایی چون رضایت شغلی تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، عملکرد و… دارد.
لذا با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع و با توجه به اینکه کمتر تحقیقی به بررسی سه متغیر هوش هیجانی، رضایت شغلی و رفتار شهروندی پرداخته شده است محقق سعی کرده است در این پژوهش به بررسی این سه متغیر پرداخته و نتایج آن را در اختیار متخصصان و سازمان‏های مختلف قرار دهد.
۲-۱۲-۱- چهارچوب نظری
در این تحقیق از آنجا که مدل رفتار شهروندی ارگان و مدل هوش هیجانی گاردنر مدل‏های کامل هستند و تا حدودی تمام مدل‏ها مطرح شده درباره رفتار شهروندی و مدل هوش هیجانی از این مدل‏ها پیروی می‏کند محقق این مدل‏ها را، مدل‏های کامل مطرح می‏کند. ضمن اینکه مدلی را برای متغییرهای مذکور در ذیل آمده که نشاند دهنده رابطه رضایت شغلی و هوش هیجانی بر رفتار شهروندی می‏باشد.
رفتار شهروندی سازمانی
رضایت شغلی
هوش هیجانی
فصـل سـوم
روش پژوهـش
۳-۱- مقدمه
در این فصل تمامی مراحل روش شناسی پژوهش شامل: روش پژوهش، جمله آماری مورد مطالعه، نمونه آماری، ابزار جمع آوری اطلعات، اعتباری یابی ابزار پژوهش، روش تجزیه و تحلیل داده‏ها و آزمون‏های آماری استفاده شده، مورد بررسی قرار گرفته است.
۳-۲- روش تحقیق
از آنجایی که در پژوهش حاضر سعی گردید که به بررسی و توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص توجه و کمک شود، پس میتوان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی بوده است. ملاک دیگر در تقسیم بندی روشهای پژوهشی بر حسب نحوه گردآوری داده‏ها می‏باشد که بر اساس این ویژگی پژوهش حاضر را میتوان از نوع پژوهش‏های توصیفی و غیر آزمایشی از نوع همبستگی به حساب آورد.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس شهر شیراز بوده است که تعداد آنها ۱۱۰ میباشد. در این پژوهش جامعه و نمونه یکسان میباشد. از روش اماری سرشماری استفاده شده است.
۳-۴- ابزار اندازه گیری
ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه شامل سه پرسشنامه:
الف) رفتار شهروندی سازمانی
ب)هوش هیجانی
ج)رضایت شغلی می‏باشد.
الف) پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی
در این تحقیق از پرسشنامه ۱۵ سوالی رفتار شهروندی سازمانی (ارگان و کونوکسی، ۱۹۹۶) جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن استفاده شده است این پرسشنامه اولین بار توسط اسلامی (۱۳۶۸) ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و علاوه بر این که دارای روایی و پایایی مناسبی است، نسبت به سایر ابزارها تناسب بومی بیشتری با فرهنگ ما دارد.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.