سامانه پژوهشی – رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور …

برای سنجش سوالات پرسشنامه، از مقیاس لیکرت از پر کاربردترین مقیاس ما در تحقیقات به خصوص در تحقیقات علوم رفتاری می‏باشد، استفاده می‏شود. طیفی که به کار رفته است طیف ۵ تایی لیکرت می‏باشد که شامل (بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد می‏باشد)
جدول ۳-۱ تعیین سوالات ابعاد پرسشنامه رفتار شهروندی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

متغیر ابعاد شماره سوالات
رفتار شهروندی نوع دوستی ۳-۲-۱
وظیفه شناسی ۶-۵-۴
احترام و تکریم ۱۵-۱۴
جوانمردی ۱۰-۹-۸-۷
رفتار مدنی ۱۳-۱۲-۱۱

۳-۵- اعتبار (روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‏سنجد. به منظور تعیین روایی این پرسشنامه از ۲ نوع ابزار اندازه گیری (اعتبار محتوا و اعتبار سازه) استفاده شد. در این پژوهش سؤالهای پرسشنامه با نظر استاد راهنما و اساتید مشاور و تنی چند از متخصصان علوم تربیتی و آموزشی دانشگاه در چندین مرحله اصلاح و نهایی شد. بنابراین، سؤالهای پرسشنامه از اعتبار محتوایی لازم برخوردار است.
ضریب همبستگی پیرسون (Pearson Correlation) برای تعیین روایی سازه (Construct Validity) مورد استفاده قرار میگیرد. روایی سازه از ۲ جز تشکیل شده است:
۱- روایی همگرایی (Convergent Validity) که عبارت از همبستگی نسبتا قوی میان سوال مربوط به یک حیطه با همان حیطه میباشد. ضریب همبستگی پیرسون در مورد روایی همگرایی باید بزرگتر از ۴/۰ باشد.
۲- روایی تمایز (Discriminant Validity) بر همبستگی ضعیف بین سوالات مربوط به یک حیطه با دیگر حیطهها دلالت دارد. به عبارت دیگر ضریب همبستگی یک سوال با حیطههای دیگر باید کمتر از ضریب همبستگی آن سوال با حیطه مربوط به خودش باشد.
روایی همگرایی برای تمام حیطهها در حد مطلوب بود، به نحوی که ضریب همبستگی هر سوال با حیطه مربوطه بیش از ۴/۰ تعیین شد. روایی تمایز نیز برای تمامی ابعاد مناسب تشخیص داده شد.