پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی

ابعاد جهانی رفتار شهروندی سازمانی

هفت بعد رفتار شهروندی سازمانی که بودساکوف و همکاران (2000) ارائه کردند عبارتند از:

 • کمک به دیگران
 • جوانمردی
 • وفاداری سازمانی
 • اطاعت سازمانی
 • ابتکار فردی
 • فضیلت مدنی
 • رشد فردی

فار  و همکاران(2004) نه بعد عمده رفتار شهروندی سازمانی را به شرح ذیل طبقه بندی کردند:

 • نوعدوستی
 • وظیفه شناسی
 • روحیه جوانمردی
 • ادب و مهربانی
 • فضیلت مدنی
 • مشارکت وظیفه ای
 • مشارکت دفاعی
 • وفاداری سازمانی
 • رای و نظر

ب)ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :

1- سازگاری با افراد دیگر

2-حفظ منافع سازمان

3-مشارکت در  خدمات اجتماعی

4-خودآموزی

5-تمیز نگه داشتن محیط کار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و حسابداری (M.A.)

رشته مدیریت  بازرگانی،   گرایش : مدیریت تحول سازمان

 

پایان نامه رابطه ویژگیهای شخصیتی ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی کارکنان بانک مهر اقتصاد استان گیلان

مطالب مرتبط