راههای ایجاد رضایت شغلی:

راههای ایجاد رضایت شغلی:

تحقیقات انجام شده همواره نشان می دهد که کارکنان مایلند بیشترین تلاش خودراانجام وظیفه به کار گیرد،ولی از طرفی احساس می کنندکه مدیریت همواره آنها رابه گونه هایی ازانجام آن بازمی دارد.شواهدهرچند نشانگر نیست مدیران اغلب ناآگاهانه شرایطی رابه کاهش روحیه ورضایت شغلی می انجامد.نیاز وخواسته هایی که برآورده نمودن آنها موجب رضایت شغلی افراد می شود،باانگیزه هایی که فردرابرای انجام کار مطلوب برمی انگیزند،متفاوت است.برای اینکه مربی وظایف خودرابه نحو احسن انجام دهد،باید ازکار خود رضایت داشته باشدوفضایی دلخواه بر محیط کار حاکم باشد. برای رسیدن به این وضعیت باید برنامه هایی طراحی نمودکه راهنمای عمل فرد باشد.(علوی،1375،به نقل ازهوشنگی، هاجر- 1382).                                                                                                             برای ایجادرضایت شغلی باید شرایطی فراهم آوردکه کارمندان نسبت به شغل خوداحساس غروروسربلندی کنندوازانجام آن لذت ببرندوبا تمام توان به فعالیت بپردازند کارمندان هنگامی از شغل خودراضی ترندکه:

1-  کارشان را هدفمندبدانند.وقتی آنها باور کنند کارشان مفید وسودمند است،با انگیزه ای بیشتر واحساس مسئولیت فراتردست به انجام آن می زنند.

2-هرفردمسئول نتیجه کارخودباشد،اگرکارمندان مطمئن شوندکه بارمسئولیت برعهده ی آنها است وموفقیت آن کار،به چگونگی ومیزان تلاش شخصی آنان وابسته است،عوامل دیگر چندان تعیین کننده وتاثیر گذارنمی باشد نسبت به کارخوداحساس غرورمی کنند.

3-نسبت به نتیجه ی کارخود مطلع شوند.وقتی کارمند ازنتیجه ی کار خودآگاهی داشته باشدبازده کاری اوافزایش پیدا کرده واصلاح می شود.

4- عدالت وتقویت مثبت رعایت شود.  هنگامی  که شیوه های مشارکتی در داخل سازمان منصفانه ،مدبرانه وبدون جانبداری درنظرگرفته شود،کارمندان دارای رضایت بیشتر وامنیت بالاتری خواهندبود.

5-ارزشیابی وپاداش آنها براساس عملکرد واقعی صورت  گیرد.اگرچه راههای  غیررسمی   ،مانند    اظهارنظر همکاران یاتشویق های گاه وبی گاه سرپرستان می توانند کارکنان را ازچگونگی عملکرد شان آگاه سازد،ولی بایدبه صورت ساختار رسمی باشد.

6-نظام پرداخت حقوق ودستمزد براساس ارزیابی کارباافرادی باشد.نظام پرداخت بااهمیت شمرده می شود زیرا می توانند:                                                                                                                                           الف:کارکنان بالقوه راجذاب کند.                                                                                                      ب:کارکنان خوب رانگهداری کند.                                                                                                         ج:کارکنان رابرانگیزد.

د:پرداخت رابراساس مقررات قانونی انجام دهد .

ه :هدفهای استراتژیکی سازمانی راساده وهزینه های نیروی کار رامهارکند(کریمی، یوسف-1375).

7-از زحمات کارکنان درفعالیت های مناسب قدردانی شوند.

8-کارکنان بایکدیگر ارتباط غیررسمی ودوستانه داشته باشند.

9-وسایل ارتقای فکری:عملیوایمانی کلیه ی کارکنان فراهم شود(الوانی،به نقل ازهوشنگی،هاجر- 1382).

مطالب مرتبط