رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو- …

جدول ۴-۳) توزیع فراوانی سن پاسخگویان ۴۵
جدول ۴-۴) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک جنسیت………………………………………………………..۵۱
جدول۴-۵) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک تحصیلات…………………………………………………….. ۵۲
جدول ۴-۶) آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش به تفکیک سن………………………………………………………………۵۳
جدول ۴-۷) توزیع درصد فراوانی نسبی پاسخ‌های آزمودنی‌ها به گزینه‌های سئوالات پرسشنامه تحقیق ۴۹
جدول ۴-۸ ) ضریب تعیین و همبستگی ۵۲
جدول ۴-۹ ) معنی داری مدل ۵۳
جدول ۴-۱۰) معنی داری ضرایب ۵۳
جدول ۴-۱۱ ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه دوم) ۵۴
جدول ۴-۱۲ ) ضریب تعیین و همبستگی ۵۴
جدول ۴-۱۳) جدول تحلیل واریانس برای بررسی معنی داری مدل ۵۵
جدول ۴-۱۴ ) معنی داری ضرایب ۵۶
جدول ۴-۱۵ ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش (فرضیه اول) ۵۶
جدول ۴-۱۶ ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه سوم) ۵۷
جدول ۴-۱۷ ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه چهارم) ۵۷
جدول ۴-۱۸ ) نتایج آزمون ناپارامتری کولموگروف-اسمیرنف ۵۹
جدول ۴-۱۹ ) نتایج آمارهی دوربین واتسون ۶۰
جدول ۴-۲۰ ) نتایج آزمون کردن عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل ۶۰
جدول۵-۱) نتایج مربوط به فرضیه های اصلی ۲
پیوستها
الف) دادههای تحقیق
ب) پرسشنامه
چکیده
فناوری نانو، فناوری جدیدی است که محصولات مجهز شده به این فناوری طیف وسیعی از صنایع و کاربردها را دربر میگیرد.بازاریابی محصولات فناورانهی نانویی، ویژگیهای خاصی دارد و ضروری است به مباحث مرتبط با آن، با نگاهی دیگر نگریسته شود.
در این تحقیق رتبه بندی عوامل موثر آمیختهی بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو بررسی شده است. جامعهی مورد بررسی مصرف کنندگان محصولات نساجی با الیاف نانویی در شهر مشهد بوده است. پس از جمع آوری و دریافت پرسشنامه طی ماههای شهریور تا آذر سال۱۳۹۱ از مصرف کنندگان این دسته از محصولات، تعداد ۱۰۰ نفر، بر اساس شیوهی نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدهاند. از آنالیز رگرسیون چندگانه برای پاسخ به چهار فرضیهی تبیین شده در تحقیق بهره گرفته شده است، فرضیات تحقیق مبتنی بر رابطهی معنادار بین عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان میباشد، که تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار۱۹ spssانجام شده است.
بر اساس نتایج به دست آمده، عامل محصول آمیخته بازاریابی در بالاترین سطح اهمیت و عامل ترفیع در پایین ترین سطح اهمیت از دیدگاه گروه مصرف کنندگان این دسته از محصولات قرار داشته اند.
کلمات کلیدی : آمیخته بازاریابی ، رفتار خرید مصرف کننده ، نانو فناوری
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه
در جهان امروز از ابزارهای جدید برای بهبود سطح زندگی بشر استفاده میشود. روزانه مواد گوناگونی بر اثر کار و کوشش و تحقیقات به دست آمده در چرخه تولید انبوه قرار گرفته و به بازار عرضه میشوند. نانوتکنولوژی توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستمهای جدید با در دست گرفتن کنترل در سطوح مولکولی و اتمی و استفاده از خواصی است که در آن سطوح ظاهر میشود. از همین تعریف ساده برمیآید که نانوتکنولوژی یک رشته جدید نیست، بلکه رویکردی جدید در تمام رشتهها است (صالحی، ۱۳۸۹).
برای نانوتکنولوژی کاربردهایی را در حوزههای مختلف از غذا، دارو، تشخیص پزشکی و بیوتکنولوژی تا الکترونیک، کامپیوتر، ارتباطات، حمل و نقل، انرژی، محیط زیست، مواد، هوافضا و امنیت ملی بر شمردهاند. کاربردهای وسیع این عرصه به همراه پیامدهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی آن، این فناوری را به عنوان یک زمینه فرارشتهای و فرابخش مطرح نموده است. به همین سبب تحقیقات در زمینه نانو به عنوان یک چالش عمدهی علمی و صنعتی پیش روی جهانیان مطرح شده است(موسی نژاد، ۱۳۸۵)
چارچوبها و فعالیتهایی برای ایجاد حساسیت لازم است تا به سازندگان و فروشندگان کمک کند که خود را با بازارهای نوظهور هماهنگ سازند ویکی از بهترین این فعالیتها آمیخته بازاریابی است که چندین دهه برای شناسایی عواملی به کار رفته است تا سازندگان را وا دارد که بر راهکارهای بازاریابی اثر گذار شوند.
۱-۲) بیان مسأله
مدل آمیخته بازاریابی که بسیاری آن را با نام P 4 بازاریابی می شناسند، ابزاری توانمند است که می تواند به بازاریابان در تعریف استراتژیهای بازاریابی کمک کند. بازاریابان از این ابزار برای تعیین پاسخهای مناسب به بخشهای مورد نظرشان در بازار استفاده میکنند. آمیختهی بازاریابی آن دسته از عواملی هستند که در کنترل و اختیار مدیریت سازمانها و شرکتها است و میتوان گفت که اکثر برنامه ها و تصمیمات بازاریابی بر اساس یکی از این چهار زمینه و تغییر در آنها اتخاد می شوند.
محصول[۱]، قیمت[۲]، توزیع[۳] و ترفیع [۴] از آن جا که این چهار عامل در اختیار مدیریت سازمان/شرکت است، می توان با ایجاد تغییر در آنها به سطح رضایت بالاتری در بین مشتریان دست یافت و احتمالاً سهم بازار را افزایش داد. بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش و مصرف محصولات نانو برای نفوذ در بازار و و معرفی و شناساندن با استفاده از عوامل قابل کنترل بازاریابی منجر به ایجاد

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

تصویر مناسب و یافتن جایگاه دلخواه میگردد.