سامانه پژوهشی – رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو- قسمت ۱۴

پرسشنامه

۲۳

۸۹/۰

۹۱/۰

۳-۵-۲)متغیرها:
متغیرهای اصلی پژوهش بدین صورت تشکیل میشوند:
از میانگین سوالات مربوط به هر متغیر، یا به عبارتی از میانگین نتایج پاسخ به سوالات مربوط به هر متغیر، تشکیل میگردند که در این صورت متغیر حاصل یک متغیر کمّی فاصله‌ای در فاصله ۱ تا ۵ می‌باشد، که هرچه مقدار آن به ۵ نزدیکتر باشد حاکی از اهمیت بالای آن از نظر خریداران است.
متغیرهای این تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها، به دو گروه متغیرهای مستقل، متغیر وابسته تقسیم میشود:
متغیر های مستقل :
عبارتند از قیمت توزیع ترفیع محصول
در این پژوهش منظور از قیمت : ثبات قیمت محصول ، تخفیفات تجاری، قیمت در مقایسه با رقبا ، تقسیط پرداخت هزینه می باشد
در این پژوهش منظور از توزیع : توزیع مستقیم ، اطمینان از دسترسی محصول و موجود بودن محصول ، کانال های توزیع الکترونیکی می باشد
در این پژوهش منظور از ترفیع : برپایی نمایشگاه ،تبلیغات در رسانه و نشریات ، عینی و واقعی بودن تبلیغات می باشد
در این پژوهش منظور از محصول : نام نشان تجاری، بسته بندی، ظاهر، دوام، خدمات ارائه شده، کیفیت می باشد
متغیر وابسته :
رفتار خرید مصرف کنندگان
در این پژوهش منظور از رفتار خرید مصرف کنندگان میزان تمایل به خرید با وجود قیمت اولیه بالاتر و احساس نیاز به مصرف این دسته محصولات می باشد.
۳-۶) طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق
در این پژوهش از تحلیل رگرسیون استفاده شده است در تحلیل رگرسیون می خواهیم رابطه بین یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل را توسط یک فرمول ریاضی نشان دهیم . متغیر وابسته یا متغیر پاسخ که یک متغیر کمی پیوسته و در سطح اندازه گیری لااقل فاصله ای (فاصله ای یا نسبتی) است و نیز متغیرهای مستقل یا متغیرهایی پیشگو باشند که این متغیر ها می توانند متغیرهای پیوسته یا متغیرهای گسسته باشند. فرض می کنیم متغیر وابسته یک متغیر تصادفی و دارای توزیع نرمال است اما متغیرهای مستقل می توانند متغیر تصادفی و یا غیر تصادفی باشند. یک مدل خطی چندگانه مدلی به شکل زیر است: ….ئئ
.
..
۳-۷) خلاصه فصل
در این فصل مقدمهای در خصوص تحقیق ارایه گردید و سپس سوالات تحقیق، چگونگی تدوین فرضیهها، روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونههای تحقیق ، دادههای مورد نیاز ،متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها و همچنین طرح آزمون آماری فرضیهها بیان گردید. به طور خلاصه می‌توان گفت این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. تعداد ۱۰۰ نمونه انتخاب گردیده است . قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره چهار ماهه از شهریور تا پایان آذر ۱۳۹۱ می باشد.
فصل چهارم
تجزیه تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه ی برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید .پس از تعیین روش تحقیق توسط پژوهشگر ، با استفاده از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد ، نوبت به بهره گیری از تکنیک ها ی آماری مناسب که با روش تحقیق ، نو ع متغیر ها و….سازگاری دارد ، می رسد تا داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه تحلیل کند و درنهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله از تحقیق هدایت نموده در بوتهی آزمون قرار دهد
همانطور که درفصول قبل بیان شد تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی است که از میان انواع تحقیق های توصیفی، از نوع همبستگی بوده چرا که در آن ارتباط بین چهار متغیر آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع ، ترفیع) و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو مورد مطالعه قرار می گیرد . بنابراین از روش رگرسیون چندگانه خطی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است . همچنین جهت اطمینان از قابل اتکاء بودن نتایج از آزمونهای پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و برای آزمون فرضیه ها و همچنین آزمونهای تکمیلی جهت اطمینان از مدل رگرسیونی از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است
تجزیه و تحلیل داده‌ها مشتمل بر دو بخش زیر است:
الف- توصیف داده ها
ب- تحلیل داده ها
در ابتدا این فصل با توصیف داده ها (برای توصیف و استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به زبان اعداد)برای متغیرهای مستقل و متغیر وابسته شروع شده است. آمارهای توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار، مجموع، حداقل و حداکثر محاسبه شده است. این شاخصها توزیع آماری متغیرها را نشان میدهد. در ادامه با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مدلها برآورد و فرضیه ها آزمون شده است که به تفصیل در بخش تحلیل داده ها به آن پرداخته شده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir