رویکردهای مختلف برای ارائه ماده درسی

ملاک های گزینش مواد درسی

دانش­آموزان دبستانی می­توانند همه چیز حتی بی­فایده­ترین چیزها را در صورتی که مورد علاقه شان باشد را یاد بگیرند. فعالیتهای آموزشی ­این دوره ­باید به­ موقعیت­های ­عملی مربوط باشد فکر کودک­ در این ­مرحله حول ­چند مفهوم اساسی مانند زمان و مکان و علت آن است این مفاهیم هر کدام ­به دنبال هم آمیخته وجود دارد (شکوهی،1368).

2-2-  15-  آموزش میان رشته ای و تعدد کتابهای  درسی

توجه به رشد جسمانی دانش­آموزان یکی از ضروریات اهداف آموزش و پرورش است،  برنامه ها باید به گونه ای باشد که به پرورش جسم دانش­آموز توجه داشته باشد و نباید مغایرتی با آن داشته باشد.

2-2- 16-  رویکردهای مختلف برای ارائه ماده درسی

برخی از مفاهیم و اصول بسیار کلی هستند که در نظامهای رشته ای بیشتر به کارمی روند مانند مجموعه ها درگونه های ­تغییر و کنش و واکنش­ها، برخی­ دیگر از مفاهیم و اصول، اگر چه کلیت ندارند می­توان در مورد تعداد محدودی از نظام­های رشته­ای به کاربرد، سرانجام مفاهیم واصول بسیاری هم هستندکه خاص یک نظام رشته­ای هستند که به یک مجموعه­ای از واقعیت­های مربوط به آن نظام رشته­ای وابسته­اند. تمیز میان مفهوم بسیار عام و نسبتا عام­ و خاص قطعیت ندارد. این ­مفاهیم درحقیقت نقش­هایی ­از یک پیوستار را در بر می­گیرد، اصول و مفاهیم برحسب کلیت آنها تنظیم می­شوند به این معنی که هر چه کلیت بیشتری داشته باشد، موقعیت  بالاتری پیدا می­کنند و هر چه خاصتر باشند در پایین قرار می­گیرد سه نوع رویکرد تلفیق یا در هم تنیدن  مورد توجه است:

  • رویکرد مربوط به مرور قائم جدول : انسان می­تواند مفاهیم و اصول گوناگون درون هر نظام رشته­ای را یکی پس از دیگری بیاموزد این گونه آموزش را آموزش درون رشته­ای می­نامند.
  • به مرور افقی جدول: مفاهیم و اصول بسیار عام در این جا آموخته می­شوند در عین حال کاربردها و جلوه یا بسیار متنوع هراصل که به نحوی در نظام­های گوناگون کاربرد دارند مطرح می­گردند این آموزش را آموزش درون رشته­ای می­نامند.
  • رویکرد مربوط به مرور مورب در جدول موقعیتهایی در این جا انتخاب می­شوند که نمی­توانند وابسطه به یک ستون و یا یک ردیف خاص باشند ولی مفاهیم و اصولی را مطرح می­کنند تا تابع موقعیت و شرایط مورد نظر است، این رویکرد را چند رشته­ای و یا به بیان بهتر موضوعی می­نامند (ملکی ،1379)

مطالب مرتبط