فایل دانشگاهی – سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید در صحن کارخانه با استفاده از …

محققین بسیاری با دیدگاه‌های مختلف، چارچوب‌های متنوعی را برای سطوح سفارشی‌سازی پیشنهاد کرده‌اند که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
پاین[۱۴] و گیلمور[۱۵] چهار سطح برای سفارشی‌سازی محصول بر اساس مشاهدات و تجربیات عملی خود ارائه داده‌اند که عبارتند از [۶]:
سطح تعاملی[۱۶]: طراحان محصول با مشتریان گفتگو کرده و براساس نیاز و سلیقه مشتری محصول را طراحی می‌کنند
سطح وفق‌پذیری[۱۷]: محصولات استاندارد بهگونه‌ای طراحی می‌شوند که توسط مشتری قابل تغییر کاربری باشند و مشتری بتواند مطابق نیاز و سلیقه خود محصول خریداری شده را تغییر دهد.
سطح Cosmetic: محصولات استاندارد تولید می‌شوند ولی برای مشتریان مختلف بهگونه‌های متفاوتی بسته‌بندی می‌شوند یا بهگونه‌های متفاوتی به مشتری عرضه می‌شوند
سطح شفاف[۱۸]: محصولات براساس تنظیماتی که توسط مشتری روی آن‌ها انجام می‌شود خود را با نیازمندی‌های مشتری وفق می‌دهند.
پاین در مقاله دیگری چهار سطح سفارشی‌سازی را بصورت زیر مطرح کرد [۷]:
سرویس‌های سفارشی‌سازی شده: محصولات استاندارد توسط افرادی در سیستم فروش متناسب با نیاز مشتری درآمده و سپس عرضه می‌شوند.
سفارشی‌سازی درونی[۱۹]: محصولات استاندارد در هنگام استفاده توسط مشتری متناسب با نیاز تغییر می‌کنند.
سفارشی‌سازی در نقطه تحویل[۲۰]: عملیات اضافی مخصوصی متناسب با نیاز مشتری در هنگام تحویل بر روی محصول انجام می‌شود.
تولید پیمانه‌ای[۲۱]: اجزاء استاندارد برای شکل دادن به نیاز مشتری با طیف وسیعی از پیکربندی‌ها و ترکیب‌ها می‌توانند محصولات متنوعی را بوجود آورند.
اسپیرا[۲۲] محقق دیگری است که مدل مشابهی را با چهار نوع سفارشی‌سازی مطرح کرده است [۸]:
بسته‌بندی سفارشی‌سازی شده[۲۳]
سرویس‌های سفارشی شده[۲۴]
کار اضافی براساس سفارش مشتری[۲۵]
مونتاژ پیمانه‌ای[۲۶]
ترکیب چارچوب‌هایی که در بالا به آنها اشاره شده است ما را به سمت هشت سطح عام از سفارشی‌سازی هدایت می کند که در جدول ۲-۱ مشخص شده‌اند [۵]:
در این جدول طراحی در بالاترین سطح (سطح هشتم) قرار گرفته است و اشاره به تعاملی بودن پروژه[۲۷] و تولید و ارائه محصول براساس اولویت‌های اختصاصی هر مشتری دارد.
سطح هفتم[۲۸] اشاره به تولید محصول متناسب با نیازهای خاص مشتری با تکیه بر برخی طراحی‌های پایه و استاندارد شده دارد.
سطح ششم[۲۹] اشاره به مونتاژ محصول با سرهم‌بندی اجزاء پیمانه‌ای با ترکیب‌ها و پیکربندی‌های متفاوت برای پاسخ به نیازهای اختصاصی هر مشتری دارد.
در سطوح چهارم و پنجم دستیابی به سفارشی‌سازی از طریق انجام کار اضافی روی محصول پس از تولید و قبل از ارائه به مشتری مورد توجه قرار می‌گیرد

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Types of customization Stages of MC MC strategies MC approaches Generic levels
Pure customization Collaborative; transparent ۸٫ Design