پایان نامه شرایط صادرات بازرگانان و تولید کنندگان

-اولین شرط صادرات، تسلط بر مهارت های ارتباطی با انسان ها و گروه های خارجی است.

-دومین شرط صادرات کار کردن است. کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن.

-سومین شرط صادرات، پیکار نمودن در میدان رقابت است.

-چهارمین شرط صادرات، پشتکار داشتن در امر صادرات است.

اصول و قواعد صادرات

یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است.

بازار سه اصل دارد:

– هیچ چیز ثابت نیست.

– هیچ کس کامل نیست.

– هیچ چیز مطلق نیست.

حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند:

 1. تخصص داشتن علمی، اخلاقی، رفتاری و کاری در امر صادرات
 2. تعهد داشتن به صادرات
 3. تعلق داشتن به صادرات
 4. تداوم داشتن در امر صادرات
 5. تحول داشتن در امر صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصت هایی به دست می آید برای شکار، در بازارهای جهانی فرصت ها به ندرت به دست می آید و به سرعت از بین می رود.صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آن سوی مرزهای ملی که ازنظر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد.

  اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین

  در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید موردتوجه قرارداد:

  1. تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت
  2. تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه
  3. سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر
  4. بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار
  5. تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا
  6. توجه به تشکل گرایی و هم گرایی در بازار
  7. ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان
  8. 8-      توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف
  1. حضور هدفمند در نمایشگاه ها و انجام تبلیغات هدفمند

  10- توجه به خدمات فراگیر (خدمات قبل از فروش، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش)

  1. مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا استانداردهای بین المللی

  آشنایی و استفاده از فن های مدرن فروش ازجمله تجارت الکترونیکی[1]

  استفاده از قدرت روابط عمومی خود برای ایجاد ارتباط با مقامات و تصمیم گیرندگان و هسته های قدرت

  حساس شدن به عوامل محیطی و برون سازمانی

  مدیریت و واکنش سریع در مقابل عملکرد رقبا

  به طورکلی می توان گفت: صادرات یک سیستم است با اجزاء مختلف و همه اجزاء بایستی باهم فعالیت کنند تا سیستم به خوبی کار کند.

   

   

مطالب مرتبط