ضرورت توجه به سبک های تفکر

ضرورت توجه به سبک های تفکر

استرنبرگ و کریگورنکو معتقدند که مطالعه و شناخت سبک های تفکر به دلایل زیر با اهمیت هستند.

  • بین مطالعه شخصیت و شناخت پلی ایجاد می شود.
  • برای پیش بینی موفقیت های فردی و شغلی در موقعیت های آموزشی مفید و ضروری هستند.
  • برای پیش بینی انتخاب های شغلی و موفقیت شغلی و مهم و ضروری هستند( اسدخانی,1391 ,ص28).

 

 

2-8- اصول مطالعه سبک تفکر

 

15نکته اساسی جهت درک سبک های تفکر عبارتند از:

 

1-سبک های تفکر، توانایی نیستند بلکه برای به کارگیری توانایی هستند.

2-همنوایی بین سبک های تفکر و توانایی ها یک نیروی افزایشی ایجاد می کند که بسیار افزون تر از مجموعه اجراء آن است.

3-انتخاب زندگی مستلزم تناسب بین سبک های  تفکر  و توانایی هاست.

4-انسان ها دارای الگو های متعدد سبک های تفکر هستند.

5-سبک های تفکر در موقعیت های مختلف  متفاوت هستند.

6-پایداری در سبک های تفکری که افراد ترجیح می دهند، متفاوت هستند.

7-افراد در انعطاف پذیری نسبت به سبک های تفکر خود متفاوت هستند.

8-سبک های تفکر دارای ویژگی “جامعه پذیری”می باشد.

9-سبک های  تفکر در طول زندگی تغییر می کنند.

10-سبک های تفکر قابل ” اندازه گیری ” هستند.

11-سبک های تفکر “قابل آموزش”هستند.

12- ارزش گذاری سبک های تفکر در بعد زمان، نسبی است.

13- ارزش گذاری سبک ها از نظر بعد مکانی امری نسبی است

14- درستی و نادرستی سبک های تفکر امری نسبی است .

15- تناسب بین سبک تفکر و سطوح مختلف توانایی ،امری پیچیده است (میرزایی،1387،ص39).

مطالب مرتبط