فایل رایگان پایان نامه مدیریت : مالکیت متمرکز

از مناقصه جست وجو کرد. نبود فضای شفاف خبری و اطلاع رسانی سبب ضعف ساز و کار اطلاع رسانی در کشور می شود و این امر زمینه نبود نقد سازنده و تأثیرگذار را فراهم می کند. از طرف دیگر ، با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و نبود بازار رقابتی سالم و گسترده، سامانه ها ی اطلاع رسا نی تجار تی پیرامون محور مناقصه ها و مزایده های دولت ی و غیر دولت ی نیز شکل نگرفته است .
درنتیجه، مالکیت متمرکز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر کم و کیف گزارش دهی و اطلاع رسانی آنها جامعه را از توانایی این ساز و کار در افشای فساد اقتصادی و پاسخ گویی بوروکراسی محروم می کند و سبب بروز فساد اقتصادی می شود: (خضری، 1387)
با این توضیح و با توجه به ساختار مناقصه های عمومی، زمینه های اصلی فساد اقتصادی در مناقصه های عمومی را می توان در چهار عامل اصلی تجمیع و خلاصه کرد که عبارت اند از:
1. ساختار رانت جویانه مناقصه های دولتی
2. سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه ها
3. اقتدار بوروکراتیک
4. ضعف ساز و کارهای نظارتی
هرکدام از این چهار عامل اصلی مشتمل بر مؤلفه های فرع اند که عوامل اصلی شکل دهنده فساد اقتصادی در مناقصه ها همراه با مؤلفه های فرعی شان در شکل زیر آورده شده است:
زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی

ضعف سازکار نظارتی
ساختار رانت جویانه مناقصات
اقتدار بوروکراتیک
سیاسی بودن فرایند مناقصات

– عدم رعایت و پایبندی به قوانین موجود
– افزایش حجم و مبلغ قرارداد حین انجام کار
– عدم نظارت بر شرکت های دولتی
– ضعف و نقصان ساز و کار های نظارتی
– ضعف یا کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل
– عدم رعایت اصول رقابت کامل در مناقصات
– نارسایی ،پیچیدگی و تفسیر بودن قانون مناقصات
– کامل و به وقع انجام نشدن ارزیابی مالی
– عدم رعایت اخلاق حرفه ای
– عدم برخورد قاطع با مدیران و مسئولین متخلف
– آشنا نبودن مناقصه گر نسبت به حقوق خود
– وجود منابع رانت اطلاعاتی
– شفافیت پایین
– حضور پر رنگ دولت و تنظیم دولتی مناقصات
– نامناسب بودن ساختار ها و چارچوب نهادی هدایت کننده مناقصات
– نا مناسب بودن نظام قیمت گذاری مناقصات
– عدم وجود نظام شایسته سالاری
– برگزاری مناقصات دولتی در چارچوب روابط حامی پیرو
– بی ثباتی مدیریتی در سازمان های مناقصه گزار
– دخالت و ایجاد انحراف سیاستمداران در روند اجرا ی مناقصات
– دخالت دستگاه ها ،سازمان ها و موسسات غیر مسئول
– حضور شرکت های دولتی و غیر دولتی

شکل 2-1 زمینه های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی
2-3 تعریف واژه مناقصه
فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر(طبق اسنادمناقصه )که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب راپیشنهادکرده باشد، واگذارمیشود.
2-3-1 طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله)به سه دسته تقسیم می شوند: (قانون برگزاری مناقصات ماده 3)
1- معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1393 کمتر از 120.000.000 ریال باشد.
2-معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معا ملات کوچک تجاوز نکند.
3- معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ بر آورد اولیه آنها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
2-3-2 طبقه بندی انواع مناقصات
الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند(قانون برگزاری مناقصات ماده4)
یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها نباشد . در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود .
مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار،بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد . در این مناقصه ،کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و بر اساس مفاد ماده 19 این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.
مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ،محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تایید می شود.
2-3-3 روش انجام مناقصه
مناقصه به طریق زیر انجام می شود : (قانون بر گزاری مناقصات ماده 11)
الف- در معادلات کوچک ،کار پرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق )درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص ومسئولیت خود ،معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط ،کار پرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم وکیف موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق)درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل 3 فقره استعلام کتبی ،با تامین کیفیت مورد نظر ،چنانچه بهای بدست آمده مورده تایید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد ، معامله را با عقد قرار داد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت می شود .
ج- در معام
لات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:
برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فرا خوان در روزنامه های کثیر الانتشار.
برگزاری مناقصه محدود
2-3-4 فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف- تامین منابع مالی
ب- برگزاری پیش فراخوان و تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)
ج- تهیه اسناد مناقصه
د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
ه- فراخوان مناقصه.
و- ارزیابی پیشنهادها
ز – تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرار داد
اگر جهت درک ساده تر روند انجام کار و به طور خلاصه بخواهیم مراحل فوق را بصورت نموداری قالبی ارائه دهیم می توان شمای کلی فرایند را به صورت زیر ترسیم نمود: (فصل سوم قانون برگزاری مناقصات ماده9 )
دریافت درخواست ومشخصات فنی
چاپ آگهی در روزنامه
تنظیم اسناد مناقصه و آگهی

تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکت الف

تشکیل کمیسیون و بازگشایی پاکات ب
بررسی شرکت کنندگان و تعیین قیمت پایه
تعیین برنده و عقد قرار داد

شکل 2-2 شمای کلی فرآیند مناقصه
تامین منابع مالی
الف – انجام معامله به هرطریق مشروط برآن است که دستگاه های موضوع بندب ماده (1) این قانون به نحومقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله درمدت قرارداد اطمینان حاصل ومراتب دراسنادمرتبط قیدشده باشد.
ب – موضوع پیش بینی منابع مالی ونحوه ضمان تأخیرتعهدات برای انجام معامله بایدبه صراحت درشرایط واسنادمناقصه ازسوی دستگاه مناقصه گزارقیدوتعهد شود.
ارزیابی کیفی مناقصه گران
الف- درارزیابی کیفی مناقصه گران، بایدمواردزیرلحاظ شود:
1- تضمین کیفیت خدمات ومحصولات.
2- داشتن تجربه ودانش درزمینه موردنظر.
3- حسن سابقه
4- داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت،درصورت لزوم.
5- توان مالی متقاضی برای انجام کاردرصورت لزوم.
ب – مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیراست :
1- تعیین معیارهای ارزیابی واهمیت نسبی معیارها.
2- تهیه اسنادارزیابی.
3- دریافت، تکمیل وارسال اسنادارزیابی ازسوی متقاضیان.
4- ارزیابی اسناددریافت شده وتعیین امتیازهریک ازمناقصه گران ورتبه بندی آنها.
-5 اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتداربه کارفرماوامتیازات ورتبه آنها (تهیه لیست کوتاه)

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-6 مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران.
ج – سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمکلف است باهمکاری دستگاه های اجرائی حداکثرسه ماه پس ازتصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران رابارعایت موازین مقرردراین ماده که بیانگرشاخص های اندازه گیری وروش ارزیابی مناقصه گران باشد، تهیه وبه تصویب هیأت وزیران برساند.
فراخوان مناقصه
الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل بایدشامل مواردزیرباشد:
1- نام و نشانی مناقصه گزار
2- نوع، کمیت وکیفیت کالاباخدمات
3- نوع ومبلغ تضمین شرکت درمناقصه
4- محل، زمان ومهلت دریافت اسناد،تحویل وگشایش پیشنهادها
5- مبلغ برآوردشده معامله ومبانی آن درصورتی که تعیین آن میسریابه مصلحت باشد. درمواردی که فهرست بهای پایه وجوددارد. برآوردمربوط طبق فهرست یادشده تهیه می شود.
ب – فراخوان مناقصه عمومی بایدبه تشخیص مناقصه گزار ازدوتاسه نوبت حداقل دریکی ازروزنامه های کثیرالانتشار کشوری یااستان مربوط منتشرگردد.
ج- مناقصه گزار می تواندعلاوه برمواردمذکوردربندب این ماده ازطریق سایررسانه های گروهی ورسانه های ارتباط جمعی باشبکه های اطلاع رسانی نیزفراخوان رامنتشرنماید.
د- درصورتی که نیازبه برگزاری مناقصه بین المللی باشد، با استفاده ازتسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید باکسب مجوزهای مربوط وبارعایت موازین قانون حداکثراستفاده ازتوان فنی ،مهندسی،تولیدی وصنعتی واجرائی کشورمصوب12/12/1375مربوط دریکی ازروزنامه های انگلیسی زبان داخل ویک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه، منتشرشود.
اسناد مناقصه
الف- تمامی اسنادمناقصه بایدبه طوریکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
ب- اسنادمناقصه شامل مواردزیراست:
1- نام ونشانی مناقصه گزار
2- نوع ومبلغ تضمین مناقصه
3- محل،زمان ومهلت دریافت اسناد،تحویل پیشنهادهاوگشایش آنها
4- مبلغ پیش پرداخت وتضمین حسن انجام کار
5- مدت اعتبارپیشنهادها
6- شرح کار، مشخصات فنی بازرگانی، استانداردها، نوع، کمیت وکیفیت کالایاخدمات
7- برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا
8- معیارهاوروش ارزیابی کیفی مناقصه گران
9- روش تهیه ومهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها وتعداد نسخه های آنها
10- متن قراردادشامل موافقتنامه شرایط عمومی وخصوصی وضمائم آنها
11- صورتجلسات وتوضیحات موضوع ماده 17
12- سایراسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.
ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف- شرکت کنندگان درمناقصه پس ازدریافت یاخریداسنادباید پیشنهادهای خودرابه ترتیب زیرتهیه وبه مناقصه گزارتسلیم کنند:
1-تهیه وتکمیل اسنادوپیشنهادها
2- تسلیم پیشنهادهادرمهلت مقرردرفراخوان مناقصه.
3- دریافت رسید تحویل پیشنهادها.
ب- مهلت قبول پیشنهادهادرموردمناقصات داخلی وبین المللی ازآخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمترازده روز ویکماه باشد.
شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف- هیچ یک ازشرکت کنندگان درمناقصه، جزدرمواردی که دراسناد مناقصه پیش بینی شده باشد، نمی توانند بیش ازیک پیشنهاد تسلیم کنند.
ب- شرکت کنندگان درمناقصه، اسناد مناقصه وپیشنهادهای خودراباید درپاکت های جداگانه لاک ومهرشده شامل پاکت الف (تضمین)، پاکت ب (پیشنهادفنی بازرگانی)، پاکت ج (پیشنهادقیمت) بگذارندو همه پاکت هارا درلفاف مناسب ولاک ومهرشده قراردهند.
ج- مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان راپس ازدریافت، ثبت و تا جلسه بازگشائی، از پاکتها صیانت نمایند.
د- هرگونه تسلیم، تحویل، اصلاح ، جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهادها باید به صورت قابل گواهی ودرمهلت ومکان مقرردراسنادمناقصه انجام شود.
توضیح و تشریح اسناد
الف- چنانچه شرکت کنندگان دراسنادمناقصه، ابهام یا ایرادی مشاهده کند، می تواند ازمناقصه گزارتوضیح بخواهد.
ب- توضیحات وپاسخ به پرسشهای مناقصه گران وهمچنین درصورت تشکیل جلسه توضیح اسناد ،رونوشت صورتجلسات آن مطابق ماده (22) این قانون به طوریکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهدشد.
گشایش پشنهادها
الف- پیشنهادهای مناقصه گران درزمان ومکان مقرر گشوده می شود.

ب- مراحل گشایش پیشنهادهابه شرح زیراست:
1- تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد،پیشنهاددهندگان ، حاضران وشرکت کنندگان درجلسه
2- بازکردن پاکت تضمین پاکت الف وکنترل آن
3- بازکردن پاکت فنی بازرگانی
4- بازکردن پیشنهادقیمت وکنترل ازنظرکامل بودن مدارک وامضای آنهاوکنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول درمناقصات یک مرحله ای
5- تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی درمناقصات دومرحله ای
6- تهیه وتنظیم وامضای صورتجلسه گشایش پیشنهادهاتوسط کمیسیون مناقصه. تحویل پاکتهای قیمت وپاکت تضمین پیشنهادهای ردشده به مناقصه گزاربرای استرداد به ذی نفع.
ج – درصورت برگزاری مناقصه دومرحله ای زمان ومکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت، درجلسه گشایش پاکتها اعلام خواهدشد، این مدت فقط برای یکبار تا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است. در این صورت پاکتهای قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزار صیانت می شود. در مناقصات یک مرحله ای ، پیشنهادها ی قیمت بیدرنگ گشوده و براساس ماده (20) این قانون، برنده مناقصه تعیین می شود .
د – دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور در جلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید .
ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها
الف- در مناقصات دو مرحله ای ، مناقصه گزار موظف است بر اساس معیارها و روش های اعلام شده در اسناد مناقصه ، ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را انجام و اعلام نماید .
ب- در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد ، نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و بر اساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ، پاکت های قیمت پیشنهاددهندگان که امتیاز فنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند ، گشوده می شود .
ج- هرگونه ارزیابی فنی بازرگانی ، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است

 
 
د- پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند باید ناگشوده باز گردانده شود.
ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه
الف- هنگام ارزیابی مالی، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول ، کمتر از مبلغ تضمین باشد . روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروحه با ذکر نحوه تاثیر گذاری فنی بازرگانی بر قیمت اعلام شود
ب- پس از گشودن پاکت های قیمت ، چنانچه بررسی قیمتها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد ، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.
ج- پس از گشودن پیشنهادهای

مطالب مرتبط