فرآیند ارزیابی کارایی

فرآیند آزمایش کارایی

فرآیند آزمایش عبارت از یک مجموعه اقدامات رسمی واسه بررسی کارکرد واحدهای سازمانی در فاصله زمانی مشخص و شامل تموم عملیات واحد و رفتارهای وظیفه ای مربوط به اون می شه (TerBogt, 2003). هر فرآیندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با پشت سر هم و ترتیب خاص منطقی و هدفدار هست. در مراحل آزمایش کارکرد هم هر مدل و الگویی که انتخاب شه، طی مراحل و رعایت نظم و پشت سر هم فعالیت های زیر لازم هست.

 • تهیه شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد امتحان اونا.
 • تعیین وزن شاخص ها، به دید اهمیت اونا و سقف امتیازات مربوطه
 • استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.
 • امتحان و اندازه گیری از راه مقایسه کارکرد واقعی پایان دوره آزمایش، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
 • درآورده و بررسی نتایج (رحیمی، 1385).

 

2-1-3-5- رقابت های آزمایش کارایی

 1. تغییرات محیطی که بیشتر سال ها طول می کشه تا قابل رؤیت شن.
 2. تعداد زیاد نقش آفرینانی که باید واسه راه حل های اجرای موفق در نظر گرفت.
 3. خودداری ازصدمات در رفتار متغیر و کارکرد احتیاطی به سختی تشریح می شه.
 4. شاخص های مناسبی در مورد تحقیقات علمی و تکنولوژی در دسترسه.
 5. خیلی از خروجی های پایانی مورد انتظار واسه پیشرفت قابل قبول به طور روشن مشخص نشده (ابن الرسول،1383: 49).

2-4-6-امتیازات نظام آزمایش کارایی

فیشر امتیازات یک نظام موفق آزمایش رو به شکل زیر میگه: (ابن الرسول،1383: 47-46)

الف) واسه سازمان

 • افزایش کارکرد بدنه سازمان بخاطر توجه مؤثر بر اهداف و ارزش های سازمان؛
 • نشون دادن مشکلات موجود در سازمان و اولویت بندی جهت رفع اونا؛
 • امکان پیشرفت انتظارات و دیدگاه های دراز مدت؛
 • افزایش احساس اتحاد و وفاداری؛
 • رابطه بهتر بین مدیران و کارکنان؛
 • افزایش قدرت رهبری مدیران؛
 • بهبود فعالیت های افرد؛
 • شناسایی نظرت اصلاحی؛
 • شناسایی بهتر نیازای آموزش و پرورش؛
 • ایجاد و حفظ فرهنگ بهتر ساختن دائمی؛
 • شناسایی کارکنان با توانایی بیشتر؛
 • القاء این پیام که به افراد بها داده شه؛
 • تعیین موفقیت سازمان در مقایسه با رقبا؛
 • شناسایی فرصت ها؛
 • کمک به واگذاری آسون و مؤثر مسؤلیت؛
 • واسه آزمایش کننده
 • به دست آوردن تصویری از مسؤلیت کاری افراد و واحدها؛
 • گرفتن نظرات اصلاحی کارکنان؛
 • امکان رابطه بخشیدن بین اهداف فردی و تیمی با اهداف سازمان؛
 • روشن ساختن انتظارات مدیران از تیم ها و افراد؛
 • امکان اولویت بندی محور هدف؛
 • وسیله ای واسه یک رابطه کاراتر با کارکنان طبق اعتماد و تفاهم دوطرفه؛
 • افزایش رضایت شغلی؛
 • افزایش احساس ارزش فردی؛
 • واسه آزمایش شونده
 • درک روشن از انتظارات سازمان و کارایی که واسه رسیدن به اون لازمه؛
 • فرصتی واسه طرح مشکلات کاری و راه های رفع اون؛
 • فرصتی واسه طرح ایده ها و لوازم رسیدن به اون؛
 • بهتر شدن روابط کاری با مدیران؛
 • افزایش انگیزه؛
 • افزایش رضایت شغلی؛
 • افزایش احساس رضایت شغلی.

متن کامل در سایت زیر

مطالب مرتبط