قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری- قسمت 3

بند اول:تعارض قاعده احسان و قاعده تسبیب 80
بند دوم اقدامات انسان دوستانه شخص محسن 81
گفتار سوم نقش شخص محسن به عنوان معاونت 87
بند اول: عنصر روانی معاونت در جرم عمدی 88
بند دوم: عنصر روانی معاونت در جرم غیرعمدی 89
بند سوم: معاونت در اضطرار و دفاع مشروع 90
نتیجه گیری 91
منابع 95
چکیده وصفحه عنوان به انگلیسی
فصل اول
مقدمه
الف.تبیین مسئله
سابقه دو نهاد اخلاق و حقوق و رابطه ی این دو با هم را به نوعی می توان مساوی با سابقه ی عمر بشر دانست اما این سابقه ی طولانی منجر به یک توافق در تنظیم رابطه ی این دو نهاد نشده است به طوری که نظرات راجع به آن از گسست حقوق و اخلاق آغاز و به اعتقاد بر رسوب لایه های اخلاق بر حقوق ختم می شود. با اینکه تعیین جرم و مجازات تنها به وسیله ی قانون ممکن است و اخلاق به طور مستقیم در این راه دخالت نداردولی دسته بزرگی از قوانین کیفری از قواعد اخلاقی متاثر شده است، بنابراین ،بایستی چنین گفت که حقوق جزا و اخلاق با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و همواره در ارتباط با یکدیگر هستند و حقوق کیفری تاثیر و سرایت خود را بیش از هر چیز به اخلاق مدیون است. نمونه ای از این گونه قواعد مواد 509 و 510 ق. م. ا مصوب 1392 است که به طور مستقیم به انگیزه ی احسان که مفهومی اخلاقی است اشاره کرده است ،در فقه قاعده ای به نام قاعده ی احسان وجود دارد که متاثر از مفاهیم اخلاقی به بحث در این مورد پرداخته است که اگر کسی با انگیزه ی احسان کاری را به منظور جلب منفعت یا دفع ضرر از دیگری انجام دهد و در این بین به طور اتفاقی باعث ورود خسارت و ضرری شود،مسئول نخواهد بود.
ب.سوالات تحقیق
۱.مبانی فقهی احسان چیست؟
۲.تاثیر انگیزه احسان در حکم تکلیفی چیست؟
3.تاثیر انگیزه احسان در حکم وضعی چیست؟
۳.آیا انگیزه احسان فقط به نحو مباشرت مسقط ضمان است یا به نحو تسبیب هم می تواند مسقط ضمان باشد؟
۴.آیا انگیزه احسان فقط در جنایات مسقط ضمان است یا خیر؟
پ.فرضیه
۱.انگیزه که محرک مرتکب به ارتکاب اعمال مجرمانه در جرایم عمدی است وبه رغم اینکه در کلیه
جرایم عمدی به طور طبیعی می تواند وجود داشته باشد علی الاصول جزیی از ساختار رکن معنوی جرایم نیست البته این دیدگاه با استثنائاتی روبه رو شده و فرض ما این است که در ق.م.ا جدید با تصریح قانون گذار به انگیزه ی احسان انگیزه مورد توجه قانون گذار قرارگرفته و می تواند مسقط ضمان باشد.
۲.با توجه به نظرات مختلفی که در مورد نحوه ی احسان در فقه صورت گرفته و بررسی قانون
مجازات اسلامی بعید به نظر می رسد که در موارد تسبیب احسان مسقط ضمان باشد.
ت.اهداف تحقیق
در این تحقیق سعی شده است اهداف زیر مورد نظر قرار گیرد:
۱.تبیین اینکه انگیزه احسان مسقط ضمان است.
۲.جایگاه انگیزه احسان به نحو صریح در قوانین موضوعه بیان شده است.
۳.تردید در این موضوع که انگیزه به نحو تسبیب مسقط ضمان است.
ج.سابقه علمی
در زمینه ی رابطه ی حقوق و اخلاق مقاله هایی نوشته شده از جمله:
۱.مقاله دکتر حسین میرمحمد صادقی که در این مقاله به تفکیک در مورد رابطه حقوق و اخلاق در غرب و حقوق و اخلاق در اسلام بحث شده و مبانی و زوایای آن مورد بررسی قرار گرفته است.
۲.در مقاله داود الهامی در مورد قلمرو اخلاق و حقوق گفته شده که در اخلاق اسلامی حسن نیت و پاکی ضمیر از خود عمل با ارزشتر است و معیار اخلاق تنها رفتار ظاهری مردم نیست و قضاوت نسبت به اعمال مردم از روی ظاهر صورت نمی گیرد بلکه مهم محرک درونی آنهاست.
۳.در مقاله ی دکتر ناصر کاتوزیان چنین نوشته شده است که حقوق مجموعه قواعد الزام آور کلی است که به منظور ایجاد نظم و عدالت بر یک جامعه حکومت می کند و از طرف دولت تضمین شده است بنابراین قواعد حقوق الزام آور است ولی قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخص دارد یعنی اعتبار این قواعد از درون تضمین می شوندنه از برون در حالی که قواعد حقوق از طرف دولت تضمین می شود.
۴.در مورد فلسفه مجازات مقاله ی جان کانینگهام چنین می نویسد که مجازات یکی از قدیمی ترین نهادهای بشری است.خصیصه ی بارز این نهاد ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می گیرد.این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا درصددارایه توجیهاتی برای آن برآیند.
در زمینه پژوهش در مورد انگیزه کارهای زیادی صورت گرفته است از جمله:
۵..در مقاله ی انگیزه و تاثیر آن در مسولیت دکتر عباس زراعت انگیزه چنین تعریف شده است:کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاص هدایت می کند یا نفع یا احساس خاصی که مرتکب را به سوی ارتکاب جرم خاص سوق می دهد یا قصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود یا علت غایی یا هدف یا قصد نهایی مورد نظر فاعل جرم یا هدفی که در پشت عملی نهفته است.
در کتب حقوق جزای عمومی نیزدر مورد انگیزه چنین گفته شده است از جمله:
۶.دکتر هوشنگ شامبیانی در کتاب خود چنین می نویسد:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است