قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن به عنوان عامل ریسک

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 1  
1-1.       مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 2  
1-2.       بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 3  
1-3.       اهمیت و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………. 4  
1-4.       فرق تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی ……………………………………………………. 5  
1-5.       اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5  
1-6.       سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………… 6  
1-7.       فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 6  
1-8.       روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 6  
1-9.       جامعه آماری و نمونه مورد بررسی ………………………………………………………………….. 6  
1-10.   تعریف واژه ها و اصطلاحات عملیاتی ……………………………………………………………… 7  
1-11.   قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 7  
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1-11-1.  قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………..

7  
1-11-2.  قلمرو مکانی تحقیق ………………………………………………………………………….. 7  
1

1-1.

1-2.

1-3.

1-4.

1-5.

1-6.

1-7.

1-7-1.

1-7-2.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.7.1.

1.7.2.

1-11-3.  قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………

8  
1-12.   ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 8  
1-13.   خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………………. 8  
     
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر ادبیات تحقیق 9  
بخش اول: مبانی نظری تحقیق    
1

2

2.

2-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

10  
1

2

2-2.        انواع تعهدی …………………………………………………………………………………………………

11  
2-3.      انواع تعهدی اختیاری و غیر اختیاری………………………………………………………………… 12  
2-4.      مدل های اندازه گیری انواع تعهدی غیراختیاری……………………………………………………. 13  
2-5.      کیفیت انواع تعهدی………………………………………………………………………………………… 22  
2-6.      کیفیت انواع تعهدی به عنوان یک عامل خطرپذیری……………………………………………. 23  
2-7.      نقش اولین ماه سال (ژانویه) در آزمون عوامل خطرپذیری……………………………………. 27  
2-8.      فروش زیان مالیاتی و اثر ژانویه………………………………………………………………………… 30  
2-9.      شاخص کیفیت انواع تعهدی دیچو و دچو (2002) و فروش زیان مالیاتی……………… 31  
بخش دوم: گذشته تحقیق 33  
2-

2-1.

2-2.

2-3.

2-4.

2-5.

2-6.

2-7.

2-8.

2-9.

2-10.

2-11.

2-10.  تحقیقات مربوط به قیمت گذاری کیفیت انواع تعهدی …………………………………………..

33  
2-10-1.  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………… 33  
2-10-2.  تحقیقات انجام شده در داخل کشور …………………………………………………….. 42  
2-11.  خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………………….. 47  
     
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50  
1

2

3

3-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

51  
3-2.        بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………… 51  
3-3.        فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 53  
3-4.        روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 54  
1-1.

3-5.      روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………..

56  
3-6.      وسیله امتحان و جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………….. 56  
3-7.      جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………… 57  
3-8.      روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………. 57  
3-9.      نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………. 57  
1

2

3

3-1.

3-2.

3-3.

3-4.

3-5.

3-6.

3-7.

3-8.

3-9.

3-10.  مدل های آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………

60  
1-2.

3-11.  متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………….

61  
3-12.  آزمون های آماری …………………………………………………………………………………………… 66  
3-12-1. آزمون های مربوط به انتخاب نوع مدل …………………………………………………… 66  
3-12-2. روش های آماری آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………. 68  
1-11.

3-13.    خلاصه فصل سوم ………………………………………………………………………………………….

70  
     
فصل چهارم: جدا سازی و بررسی یافته هاو آزمون فرضیه های تحقیق 71  
2-

3-

4

4-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

72  
4-2.      توضیح متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………….. 73  
4-3.      آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………… 74  
2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4-3-1.       آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به شکل هرساله ……………………………

74  
4-3-2.         آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به شکل ماهانه ………………………….. 76  
4-3-3.         آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در پرتفوی های تشکیل شده…………….. 78  
4-4.      آمار بدست اومده ……………………………………………………………………………………………….. 81  
4.4.

4-4-1.         بررسی اتحاد بین متغیرهای تحقیق ………………………………………………

82  
4-4-1-1.    بررسی اتحاد بین متغیرهای تحقیق به شکل هرساله ………….. 82  
4-4-1-2.    بررسی اتحاد بین متغیرهای تحقیق به شکل ماهانه …………… 84  
4-4-1-3.    بررسی اتحاد بین متغیرهای تحقیق در پرتفوی های تشکیل شده 85  
4-4-2.         آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………….. 87  
4-4-2-1.    آزمون تشخیص مدل …………………………………………………………….. 87  
4-4-2-2.    آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………. 87  
4-4-2-3.    آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………………. 90  
4-4-2-4.    آزمون فرضیه سوم ………………………………………………………………… 92  
4-5.      خلاصه فصل چهارم ………………………………………………………………………………………. 102  
     
فصل پنجم: نتیجه گیری 103  
4-

5

5-1.      مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..

104  
5-2.      مرور موضوع تحقیق و روش اجرای اون …………………………………………………………… 105  
5-3.      یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 108  
5-4.      بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 110  
5-5.      محدود کردن های تحقیق ……………………………………………………………………………………. 112  
5-6.      پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… 113  
5-6-1.         پیشنهادهای کاربردی ………………………………………………………………………. 113  
5-6-2.         پیشنهادها واسه تحقیقات آینده …………………………………………………………… 113  
5-7.      خلاصه فصل پنجم ………………………………………………………………………………………… 114  
     
فهرست منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………….. 115  
     
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………… 120  
پیوست شماره 1: اطلاعات شرکت های نمونه ………………………………………………………………. 121  
پیوست شماره 2: آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه…………………………………………………… 124  
1

2

2-1.      آمار توصیفی متغیرهای هرساله ………………………………………………………………………….

124  
2-2.      آمار توصیفی متغیرهای ماهانه …………………………………………………………………………. 129  
2-3.      آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در سطح پرتفوی های تشکیل شده ………………… 130  
پیوست شماره 3: نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………….. 131  
3

3-1.      نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به شکل هرساله ………………………………………………..

131  
3-2.      نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به شکل ماهانه ……………………………………………….. 138  
3-3.      نتایج آزمون های انجام شده در سطح پرتفوی های تشکیل شده …………………………….. 143  
          چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………… 149  

 

چکیده

در ادبیات حسابداری، این که شاخص کیفیت انواع تعهدی که معمولاً به وسیله ملاک کاهش شده کیفیت انواع تعهدی دیچو و دچو (2002) نمایندگی می‏شه به عنوان جنبه‏ای از خطرپذیری اطلاعاتی، یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده یا نه یک سوال بحث برانگیزه. بعضی این عامل رو بر مبنای معنی خطرپذیری تفسیر می‏کنن، در حالی که بعضی دیگر این دیدگاه رو رد می‏کنن.

متن کامل :

پایان نامه قیمت گذاری کیفیت انواع تعهدی

در این تحقیق هم واسه بررسی این موضوع که شاخص کیفیت انواع تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده یا نه از ملاک کاهش شده کیفیت انواع تعهدی دیچو و دچو (2002) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از اول سال 1379 تا پایان سال 1390ه که با اعمال محدود کردن هایی نمونه پایانی مورد بررسی شامل 732 سال-شرکت (7287 مشاهده ماهانه) به روش قضاوتی انتخاب شده. واسه بررسی وجود رابطه بین بازده آینده سهام و کیفیت انواع تعهدی، بازده آینده سهام نسبت به شاخص کیفیت انواع تعهدی و عوامل سه گانه فاما و فرنچ (1992) به شکل قسمتی با استفاده از 732 (7287) مشاهده هرساله (ماهانه) برازش شد و در آخر مثل کور و همکاران (2008)، با استفاده از روش رگرسیون قسمتی 2 مرحله‏ای (فاما و مکبث) که در اون بازده اضافی نسبت به بتاهای عوامل خطرپذیری برازش می‏شه، بررسی ‏شد که شاخص کیفیت انواع تعهدی یک عامل خطرپذیری قیمت‏گذاری شده یا نه.

نتایج حاصل از داده های این تحقیق مثل نتایج کور و همکاران (2008) و بقیه نشون داد که رابطه مثبت معنی داری بین شاخص کیفیت انواع تعهدی و بازده آینده سهام وجود نداره، ضمنا شاخص کاهش شده کیفیت انواع تعهدی دیچو و دچو (2002) یک عامل خطرپذیری قیمت گذاری شده نیس (شبیه نتایج کور و همکاران 2008، ماشرووالا و ماشرووالا 2011). یعنی نتایج این تحقیق دلایلی مبنی بر قیمت گذاری شاخص کاهش شده کیفیت انواع تعهدی دیچو و دچو (2002) ارائه نداد.

 

مطالب مرتبط