پایان نامه – مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی


نیازای پژوهشی صنعت گردشگری

نیازای اطلاعاتی این بخش عبارتند از :

ترسیم سیمای مقصد

تعیین کیفیت خدماتی که کارکنان به گردشگران عرضه می کنن

طرح الگوهای بازدید گردشگران از جاذبها

تعیین ویژگی بازارهای هدف فعلی و پنهون گردشگری

آزمایش آثار اجتماعی, فرهنگی,زیست محیطی و اقتصادی فعالیتای گردشگری در مقصد

تعیین موقعیت محصول گردشگری طبق مدل چرخه زندگی

تعیین راهبردهایی واسه برنامه ریزی و بازاریابی محصول گردشگری در آینده.

بخش حمل و نقل : یکی از بخشای گسترده و خیلی موثر در صنعت گردشگری حمل و نقل

است که به مجموعه اطلاعات متنوعی نیاز داره; مثل :

پیشرفت و آزمایش راهبردای قیمت گذاری

تعیین کشش خواسته, درامد و کشش قیمتا

داده های در مورد کنترل کیفیت

شناسایی بازارهای هدف

پیش بینی نیازای آینده بخش حمل و نقل

مدیریت مسائل در این بخش.

بخش مهمون داری : فعالیتای بخش مهمون کمک در جهت تامین غذا, مواد آشامیدنی و اقامتگاهه.
این بخش اطلاعات تخصصی و گسترده ای لازم داره که بعضی از اونا عبارتند از :

آزمایش نیازای مشتری با توجه به کیفیت خدمات و تسهیلاتی که عرضه می شه

اطلاعاتی راجبه مسائل تامین و ایمنی

بررسی سیاستای مدیریت

دولت.

گردشگران : بخشی دیگر از نیازای اطلاعانی صنعت گردشگری مثل مواردی که به دنبال میاد مربوط به گردشگرانه :

گونه شناسی گردشگران یک منطقه و بخش بندی بازار

شناسایی و درک انگیزهای گردشگران به خاطر تامین نیازای اونا و برنامه ریزی واسه پیشرفت فضای گردشگری منطقه.(رنجبریان،1388، 26)

جامعه میزبان : در بهترین شرایط , اگه جامعه میزبان پذیرای گردشگران نباشه و احساس خوشایندی از حضور مهمانها نداشته باشه, برنامه های پیشرفت گردشگری توفیقی حاصل نمی کنن. پس باید آمادگی لازم واسه جلب نظر ساکنان محل اندیشیده شه. تامین این منظور لازمه دو دسته فعالیتای پژوهشیه :
پژوهشایی در مورد مشارکت جامعه میزبان در برنامه های پیشرفت گردشگری

پژوهشایی در مورد تاثیرات گردشگری در جامعه میزبان و بررسی دیدگاه ساکنان.

محیط : اینجور پژوهشی باید شامل این موارد باشه :

شناسایی روشهای حفاظت و محافظت از محیط

نظارت بر آثار محیطی و راهبردهای حفاظتی

تعیین ارزشهای اقتصادی مربوط به عناصر محیطی.

2-15 گردشگری در قرن بیست و یکم

با ورود به هزاره جدید صنعت گردشگری هم عصری نوین رو شروع کرده و با وجود مشکلات زیادی که در پیش داره , انتظار اینه که در سیستم اقتصادی جهانی بیشتر از قبل بر اهمیت اون اضافه بشه ; بنابر این سیاست گذاران باید پیوسته به مسائل اصولی یا زیر بنایی در مورد رشد , جهت و آثار این صنعت در آینده توجه کنن .

چند عامل موثر بر پیشرفت گردشگری امروز , که در هدایت آینده اون هم باید مورد توجه بگیره , عبارتند از :
1. رشد درامدهای واقعی 2. افزایش اوقات فراغت 3. افزایش توان پولی افراد 4. صلح بین ملتها 5.پیشرفت بازارهای پولی بین المللی 6.افزایش سرعت دسترسی وسیع به حمل و نقل عمومی و گسترش دسترسی به شبکه حمل و نقل بخش خصوصی.(سلطانی لرگانی،1387، 20)

 

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی پیشرفت گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

مطالب مرتبط