تحقیق (پایان نامه) : مزایای وجود کمیته حسابرسی-تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

مزایای وجود کمیته حسابرسی

ایجاد کمیته حسابرسی مزایای زیر را به همراه دارد:

– مرور عینی صورتهای مالی توسط فردی مستقل از مدیریت که باعث افزایش اعتماد عمومی نسبت به اعتبار صورتهای مالی و بهبود عملیات گزارشگری مالی می شود.

– کمیته حسابرسی باعث تحکیم استقلال حسابرسان داخلی و مستقل از زمانی که آنها به طور مستقیم با کمیته حسابرسی ارتباط دارند، می شود.

پرایس واتر هاوس[1] معتقد است اکنون بر سرمایه گذاران، تحلیل گران و قانون گذاران مشخش شده است که کمیته های حسابرسی کمک بزرگی به کیفیت گزارشگری مالی می کنند. کمیته های حسابرسی تبدیل به ابزاری مهم برای شرکتها شده اند تا قابلیت اعتماد روند گزارشگری مالی را نظارت نمایند. یک راه افزایش اعتماد عموم نسبت به صورتهای مالی دخالت مستقیم هیئت مدیره در روند حسابرسی و صحت اطلاعات مالی گزارش شده می باشد.

کمیته های حسابرسی به عنوان مکانیسم های نظارتی تلقی می شوند که عدم تقارن اطلاعاتی بین اعضای هیئت مدیره داخلی(مدیریت) و خارجی(غیرمدیریت) را کاهش می دهند.(الچینیشر و شیلدز، 1985؛ و پینکاس و همکاران، 1989[2])

وجود کمیته حسابرسی موثر به نفع حسابرسان مستقل می باشد. کمیته حسابرسی متشکل از مدیران خارج از شرکت استقلال و اثربخشی حسابرسان را بالا برده و موجب کشف بیشتر مشکلات می گردد(داکویلر و همکاران[3]).

2-7- وظایف و تعهدات کمیته حسابرسی

به دلیل الزامات دولتی، بورس اوراق بهادار ایالات متحد ملزم به تصویب قوانینی به منظور تقویت کمیته حسابرسی و به تبع آن حمایت از حقوق سرمایه گذاران است. در دسامبر 1999، بورس اوراق بهادار قوانین جدیدی را بر مبنای پیشنهادهای کمیته بلوریبون برای بهبود اثربخشی کمیته حسابرسی شرکت ها صادر کرد. بر اساس این قوانین، کمیته حسابرسی ملزم بود:

1.صورتهای مالی حسابرسی شده را با حضور مدیران مجددا بازنگری کند. 2. در خصوص موارد مهم و خاص از قبیل عدم توافق با مدیریت در خصوص بکارگیری رویه های حسابداری و روش های مورد استفاده برای مبادلات غیرمعمول و مهم با حسابرسان رایزنی کند. 3. تاییدیه ی کتبی از حسابرسان در خصوص استقلال آینده ی آنها دریافت کند. 4. گزارشی در خصوص انجام وظایف محوله ی پیش گفته صادر کند.

قانون ساربینز- آکسلی در سال 2002، تغییراتی در این وظایف اعمال کرد و وظیفه ی انتخاب و نظارت بر کار حسابرسان مستقل شرکت به وظیفه این کمیته افزوده شد. اما باید توجه داشت این قوانین تنها در مورد موسساتی قابل اجرا است که سهام آنها در بورس اوراق بهادار ایالات متحده داد و ستد می شوند.

در قانون اخیر کاملا مشخص است تشکیل کمیته حسابرسی مستلزم دخالت هیات مدیره در فرایند گزارشگری مالی است و انتظار می رود از این طریق، هیات مدیره بتواند کنترل بیشتری بر عملکرد مدیریت و منع استفاده ی آنها از رویه های انعطاف پذیر حسابداری به منظور گزارشگری سود مورد انتظار تحلیلگران و سهامداران، بدست آورد. هیات مدیره همچنین می تواند به صورت تلویحی، از طریق ارتباط با حسابرسان، اعتبار صورتهای مالی را ارزیابی کند. (ابهاس[4]، 2009)

همچنین به نظر می رسد قوانین موجود در خصوص مذاکرات با حسابرسان می تواند مبنایی برای گردآوری اطلاعات در خصوص استقلال حسابرسان باشد که برای ارزیابی ویژگی بی طرفی صورتهای مالی شرکت بسیار ضروری است. علاوه بر مسئولیت اعضای کمیته حسابرسی، مهمترین نکته ای که باید مدنظر قرار گیرد، دقت و عدم سهل انگاری اعضای کمیته ی حسابرسی است. بدین منظور، لازم است متذکر شویم الزامات مربوط به کمیته حسابرسی، این کمیته را ملزم می کند تا انجام وظایف محوله به آنها را از قبیل بازنگری در صورتهای مالی و مذاکره با مدیریت و حسابرسان مستقل، به طور کامل افشا کند.

این کمیته، به عنوان پل ارتباطی بین حسابرسان داخلی و مستقل و هیئت مدیره تلقی می شود، و فعالیت های آن شامل بررسی انتصاب حسابرسان، دامنه کلی حسابرسی، نتایج حسابرسی، کنترل های مالی داخلی و اطلاعات مالی جهت انتشار است. علاوه بر این، وجود یک کمیته حسابرسی در شرکت، نظارت انتقادگونه از گزارشگری مالی شرکت و فرایندهای حسابرسی را فراهم می کند. علاوه بر گزینش حسابرسان، تعیین دستمزد و حفظ یا اخراج حسابرسان نیز بر عهده کمیه حسابرسی است(زولکارنین و همکاران[5] ، 2007).

[1] . Price Waterhouse,1993.

[2] . Elchenseher and shields,1985; Pincus et al, 1989.

[3] . Dockweiler et al,1986.

[4] . Abhas.

مطالب مرتبط