مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی

محققان از چند سال قبل، بیان داشتن که یکی از چیزای مهم در آموزش، موشکافی نمرات آزمونای تحصیلی به عنوان شاخصای موفقیت فعلی و آینده علم آموزانه. هنوزم در امتحان موفقیتای تحصیلی، از معدل نمرات فراگیران به عنوان شاخص یا یکی از شاخصای موفقیت تحصیلی بهره می گیرن، ولی در نظر گرفتن معدل نمرات، به عنوان تنها شاخص تعیین موفقیت تحصیلی، ملاک مناسبی نیس. براین پایه، محققان از یه سری از معیارها و ملاکای مکمل، در تعیین موفقیت تحصیلی دانش آموزان استفاده کردن. مثلا در بررسی کارکرد تحصیلی دانش آموزان، غیر از ملاک معدل، معیارهای دیگری هم چون اخلاق، انضباط کلاسی و حضور مرتب در کلاس، فعالیتای عملی و … رو در نظر گرفتن (پورکاظمی،۱۳۷۵ و دلاور،۱۳۷۵).

دانش آموز

 

امروزه تحقیقات، نقش عوامل مختلفی رو بر موفقیت تحصیلی فراگیران به اثبات رسونده(گارتون و همکاران،۲۰۰۱). به طور خلاصه در زیر آمده:

  1. نگاه محیط خونواده(اصرار خونواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان، راهنماییای تحصیلی، تلاشای خونواده و عادت کاری خونواده)(نجاریان، سلیمان پور و لیالی،۱۳۷۳).
  2. تصیلات پدر و مادر(گلاب زاده،۱۳۶۹).
  3. شغل پدر(خیر،۱۳۶۶).
  4. تعداد افراد خونواده.
  5. طبقه اجتماعی خونواده(حسینی،۱۳۷۲).
  6. وضعیت اقتصادی خونواده(احمدی،۱۳۷۴).
  7. اقتصاد

  8. نگاه محیط مرکز آموزشی(اسمیت و همکاران[۱]،۲۰۰۲).

[۱] – Schmidt, S. L. et. al

مطالب مرتبط