مقاله رایگان درباره گروه کنترل

نشان داده شده است .
نتایج بررسی تعادل هاردی واینبرگ در جدول 4-3 و4-4 قابل مشاهده می باشد .
جدول 4-1) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم کدون 11 ژن P53
Count

Genotype
Total

GG
GC
CC

Group
Case
118
26
6
150

Control
119
31
0
150
Total
237
57
6
300

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
6.443a
2
.040
Likelihood Ratio
8.761
2
.013
Linear-by-Linear Association
.750
1
.387
N of Valid Cases
300

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.00.
جدول 4-2) نتایج آزمون Chi-Square برای پلی مورفیسم ژن P53 کدون 11

جدول 4-3) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن P53 کدون 11 گروه بیمار
Count

Genotype
Total

p2
2pq
q2

group
Observed
118
26
6
150

Expected
114
34
3
151
Total
232
60
9
301

جدول 4-4 ) نتایج آزمون Chi-Square

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
2.132a
2
.344
Likelihood Ratio
2.155
2
.340
Linear-by-Linear Association
.040
1
.842
N of Valid Cases
301

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.49.

جدول 4-5) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن P53 کدون 11 گروه کنترل
Count

Genotype
Total

p2
2pq
q2

group
Observed
119
31
0
150

Expected
122
27
2
151
Total
241
58
2
301

جدول 4-6 ) نتایج آزمون Chi-Square

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
2.310a
2
.315
Likelihood Ratio
3.083
2
.214
Linear-by-Linear Association
.001
1
.978
N of Valid Cases
301

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.00.

در این بررسی در مجموع 150 بیمار مبتلا به اندومتریوز و 150 فرد به عنوان گروه کنترل برای پلی مورفیسم ژن P53 کدون 11 ، G/C مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم در جدول 4-1 نشان داده شده است .
همچنین فراوانی اللی و ژنوتیپی ژن P53 کدون 11 در هر دو گروه بیمار و کنترل در تعادل هاردی-واینبرگ بودند که نتایج در جداول 4-3و4-4و4-5و4-6 نشان داده شده است . و بررسی نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین فراوانی اللی و ژنوتیپی برای پلی مورفیسم G/C کدون 11 ژن P53 بین دو گروه بیمار و کنترل وجود دارد (P=0.40 ) . پلی مورفیسم C/C ممکن است با افزایش استعداد ابتلا به اندومتریوز در جمعیت ایرانی مرتبط باشد .

شکل 4-1) نتایج PCR برای ژن P53 کدون 11

شکل 4-2) PCR-RFLP برای پلی مورفیسم ژن P53 کدون 11 .L50 : مارکر 50 bp ، ستون 1 : محصول PCR که به عنوان کنترل ران شده است،ستون2 و3 : نمونه هموزیگوت G/G،ستون 4 : نمونه هتروزیگوت C/G ، ستون 5 : نمونه هموزیگوت C/C .

4-3-2) نتایج بررسی پلی مورفیسم ژن p53 کدون 72
در این بررسی در مجموع 150 بیمار مبتلا به اندومتریوز و 150 فرد گروه کنترل برای پلی مورفیسم P53 کدون 72 G/C مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی این پلی مورفیسم در جدول 4-5 و نتیجه آزمون Chi-Square در جدول 4-6 نشان داده شده است .
نتایج PCR در شکل 4-3 و PCR-RFLP و در شکل 4-4 نشان داده شده است .
نتایج بررسی تعادل هاردی واینبرگ در جدول 4-7 و 4-8 قابل مشاهده می باشد .

جدول 4-7) نتایج فراوانی اللی و فراوانی ژنوتیپی حاصل از بررسی پلی مورفیسم کدون 72 ژن P53
Count

Genotype
Total

GG
GC
CC

Group
Case
29
71
50
150

Control
34
89
27
150
Total
63
160
77
300

جدول 4-8) نتایج آزمون Chi-Square برای پلی مورفیسم ژن P53 کدون 72

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
9.292a
2
.010
Likelihood Ratio
9.403
2
.009
Linear-by-Linear Association
5.608
1
.018
N of Valid Cases
300

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31.50.

جدول 4-9) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن P53 کدون 72 گروه بیمار
Count

Genotype
Total

p2
2pq
q2

group
Observed
29
71
50
150

Expected
28
74
49
151
Total
57
145
99
301

جدول 4-10 ) نتایج آزمون Chi-Square

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
.086a
2
.958
Likelihood Ratio
.086
2
.958
Linear-by-Linear Association
.000
1
.991
N of Valid Cases
301

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28.41.

جدول 4-11) نتایج آنالیز تعادل هاردی – واینبرگ در جمعیت مربوط به ژن P53 کدون 72 گروه کنترل
Count

Genotype
Total

p2
2pq
q2

group
Observed
34
89
27
150

Expected
41
75
35
151
Total
75
164
62
301

جدول 4-12 ) نتایج آزمون Chi-Square

Value
df
Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square
2.877a
2
.237
Likelihood Ratio
2.883
2
.237
Linear-by-Linear Association
.008
1
.929
N of Val

مطالب مرتبط