تحقیق – مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان ایرانی و اتباع …

۹- نمره مثبت ثبات که عبارت است از مجموع نمرات بعد ثبات- عدم ثبات وقایع ثبت
۱۰- نمره ثبات عمومی که عبارت است از مجموع بعد عمومی- ویژه وقایع مثبت
۱۱- نمره امیدواری که عبارت است از مجموع نمرات ابعاد ثبات و عمومی وقایع مثبت (شیخ‌الاسلامی، ۱۳۷۷).
۳-۵-۲٫ پرسشنامه سخت رویی دیدگاه‌های شخصی کوباسا:
این پرسشنامه اولین بار توسط سوزان کوباسا برای سنجش سخت رویی استفاده شده است. کوباسا (۱۹۸۴) مقیاس زمینه‌یابی دیدگاه‌های شخصی را به وجود آورد. او برای تهیه مقیاس‌ها مدت ۱۲ سال نظر متخصصان و صاحب‌نظران مختلف را جویا شد. این پرسشنامه دارای ۵۰ ﻣﺎده اﺳﺖ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮ ﻣﺎده، بر اساس آن ﻛـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺎده ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان در ﻣﻮرد وی ﻣﺼﺪاق دارد، ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮد را در ﻳـﻚ ﻣﻘﻴـﺎس ۴ درجه‌ای از ۰ ﺗـﺎ ۳ ﻣﺸﺨﺺ می‌نماید. اﻳﻦ آزﻣﻮن دارای ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ اﺻﻠﻲ “مبارزه‌طلبی”، “ﺗﻌﻬﺪ” و “ﻛﻨﺘﺮل” اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ۱۷، ۱۶ و ۱۷ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اند. ﻧﻤﺮات ۳۹ ﻣﺎده از آزﻣﻮن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ واروﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ می‌شود، در ﻣﺠﻤﻮع ﻳﻚ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ ﺑﺮای ﺳﺨﺖ روﻳﻲ و ﺳﻪ ﻧﻤﺮه ﺑﺮای مؤلفه‌های آن به ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﺑﻪ دﺳﺖ می‌آید. ﻫـﺮ ﭼـﻪ آزﻣـﻮدﻧﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﻧﻤـﺮه ﺑـﺎﻻﺗﺮی ﻛـﺴﺐ ﻛﻨـﺪ ﺳﺨﺖ روﻳﻲ او ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
۳-۵-۳٫ پرسشنامه هوش معنوی جامع (ISIS):
پایه نظری این پرسشنامه بر اساس تعریف آمرام (۲۰۰۷) از هوش معنوی است که بنا به این تعریف هوش معنوی یعنی بکار بردن و استفاده از منابع معنویت و ارزش‌ها در فعالیت‌های روزمره و ایجاد رضایتمندی از خود. آزمون هوش معنوی دارای دو فرم کوتاه با ۴۵ عبارت و فرم بلند با ۸۳ عبارت است. هر دو فرم هوش معنوی، ۲۲ زیر مقیاس دارد. در پژوهش حاضر از فرم بلند آن استفاده شده است.
این آزمون در سال ۲۰۰۷ توسط آمرام و درایر ساخته شد. برای ساخت این پرسشنامه ابتدا بر اساس مطالعات والش (۱۹۹۹) ویژگی‌های افراد معنوی در ادیان مختلف مانند بودیسم، مسیحیت، اسلام، یهود، کنفوسیوسم، شمیسم و تائیسم شناخته و تعریف شد، سپس برای توسعه این تعاریف از ویژگی‌ها و خصوصیات افراد معنوی آمرام و درایر ۷۱ مصاحبه با افرادی از دین‌های مختلف (بودیسم، مسیحیت، اسلام، شمیسم، پگن، هندو، یهود، تائیسم و یوگا) انجام دادند، برای هر دین حداقل ۴ مصاحبه انجام شد.
بر اساس این مطالعات ۲۲ ویژگی اصلی در همه ادیان به عنوان ویژگی افراد معنوی شناخته شد که در این پرسشنامه این ۲۲ ویژگی در ۷ گروه طبقه‌بندی شدند که عبارت‌اند از:
۱- هوشیاری (آگاهی، ترکیب کردن) ۲- خوبی (زیبایی، قدرشناسی، لذت بردن)، ۳- جهت‌گیری درونی (بصیرت و قوه درک، استقلال)، ۴- معنا و مفهوم (هدف، خدمت کردن)، ۵- وجود و شخصیت (تجسم، بینش و بصیرت)، ۶- حقیقت و صداقت (پذیرش و قبول، متفکر، خوش‌بینی، مسالمت‌آمیز، پذیرش خود)، ۷- تمامیت و کلیت (تقدس و پاکی، وابستگی، مقدس و روحانی، خود برتر، تمرین و ممارست، خودداری)
این پرسشنامه در ایران نیز توسط حسینی (۱۳۹۰) ترجمه و هنجاریابی شده است.
نمره‌گذاری این پرسشنامه بدین صورت است که به گزینه‌های هرگز، نمره ۱، بسیار بندرت، نمره ۲ تا حدی بندرت، نمره ۳، معمولاً نمره ۴، اکثر اوقات، نمره ۵ و همیشه نمره ۶ تعلق می‌گیرد، تعدادی از سؤالات به صورت عکس نمره‌گذاری می‌شوند.
۳-۶- روایی و پایایی آزمون
۳-۶-۱٫ روایی:
منظور از روایی آن است که آزمون در عمل تا چه اندازه صفاتی را که برای اندازه‌گیری آن‌ها طرح‌ریزی شده است اندازه می‌گیرد یا به طور اخص به آن صفات مربوط می‌شود (جان بست, ترجمه پاشا شریفی, ۱۳۶۹، ص ۲۶۲).
کوباسا و همکاران (۱۹۸۲) روایی سازه‌ای پرسشنامه سخت‌کوشی را مناسب ارزیابی کرده‌اند، بشارت (۱۳۸۴) نیز روایی همگرای پرسشنامه سخت‌کوشی را بر روی دانشجویان با ضرایب همبستگی ۷۷/۰ تا ۸۸/۰ با زیر مقیاس‌های بهزیستی روان‌شناختی، مورد تأیید قرارداد.
در بسیاری از پژوهش‌ها، روایی سازه‌ای و ملاکی پرسشنامه سبک‌های اسنادی مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. رجبی (۱۳۸۲) روایی این ابزار را با روش تحلیل عاملی برای گویه های مربوط به سبک‌های اسنادی مثبت بین ۵۵/۰ تا ۶۷/۰ و برای پرسش‌های سبک‌های اسنادی منفی بین ۴۰/۰ تا ۶۸/۰ به دست آورد. حیدری ودیگران (۱۳۹۱) نیزروایی سازه‌ای پرسشنامه سبک‌های اسنادی را بر اساس تحلیل مؤلفه‌های اصلی برای دو عامل سبک‌های مثبت و منفی برابر با ۲/۴۱ درصد گزارش کرد.
روایی سازه‌ای پرسشنامه هوش معنوی توسط افروز و همکاران (۱۳۸۸) در جامعه دانشجویان با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ۱۲ عامل استخراج‌شده، ۹/۴۳ درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می‌کند.
۳-۶-۲٫ اعتبار:
اعتبار یک وسیله اندازه‌گیری، به دقت آن اشاره می‌کند. یک آزمون در صورتی دارای پایایی است که اگر آن را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند (سیف،۱۳۷۸، ص ۴۰۹). محمدی فر و همکاران (۱۳۸۸)، اعتبار پرسشنامه سخت‌کوشی را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۷۸/۰ گزارش نمودند. سلیمانی نیا (۱۳۷۸) آلفای کرونباخ مقیاس سخت رویی و خرده مقیاس‌های ﺗﻌﻬـﺪ، ﻛﻨﺘـﺮل و مبارزه‌طلبی را ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ۸۶/۰، ۸۳/۰، ۷۲/۰ و ۷۱/۰ گزارش کردند. در پژوهش حاضر نیز همسانی درونی پرسشنامه سخت‌کوشی توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب مربوط برای مقیاس تعهد برابر با ۸۱/۰، چالش، ۷۵/۰، کنترل، ۷۶/۰ و کل پرسشنامه برابر با ۹۲/۰ برآورد گردید. شهرآرای و همکاران (۱۳۸۴) قابلیت اعتماد پرسشنامه سبک‌های اسنادی را در دانش‌آموزان سال دوم رشته ریاضی، برای حوادث بد درونی، ۶۸/۰، حوادث خوب درونی ۶۹/۰، حوادث بد پایدار ۵۸/۰، حوادث خوب پایدار ۵۴/۰، حوادث بد کلی ۷۵/۰ و حوادث خوب کلی ۷۳/۰ گزارش کرده‌اند. در این پژوهش نیز اعتبار پرسشنامه سبک‌های اسنادی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که نتایج آن در جدول زیر ارائه شده است:
جدول ۳-۱- اعتبار پرسشنامه سبک‌های اسنادی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

مؤلفه تعداد سؤالات اعتبار
درونی- بیرونی خوشایند
درونی – بیرونی ناخوشایند
ثابت- متغیر خوشایند
ثابت – متغیر ناخوشایند
کلی- خاص خوشایند
کلی- خاص ناخوشایند
۷
۷
۷
۷
۷
۷
۶۸/۰