مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی- …

۳-۷- روش‌های آماری
تجزیه و تحلیل داده‌های با استفاده نرم‌افزار رایانه‌ای spss نسخه‌ی ۱۵ در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفته است در بخش توصیفی از روش‌های آماری توصیفی (شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و نمودارها) استفاده شد. در بخش استنباطی، با توجه با ماهیت متغیرهای پژوهش، فرضیه‌ها توسط تحلیل واریانس چند متغیره (Manova) مورد آزمون قرار گرفت.
۳-۸- قلمرو تحقیق
هر پژوهش دارای قلمرو خاصی میباشد که کلیه فعالیتهای تحقیق در همان قلمرو و محدوده میباشد. این محدوده شامل سه بخش زیر میباشد:
۳-۸-۱- قلمرو زمانی پژوهش
سالی که تحقیق در آن انجام شده است را دربر میگیرد. در این پژوهش محدوده زمانی، اوایل زمستان ۱۳۹۲ تا اواخر پائیز ۱۳۹۳ میباشد.
۳-۸-۲- قلمرو مکانی پژوهش
موقعیت جغرافیایی که تحقیق درآن انجام شده است را شامل میشود. در این پژوهش محدوده مکانی، کلیه دبیرستان‌های دخترانه اسلامشهر است.
۳-۸-۳- قلمرو موضوعی پژوهش
محدودهای است که موضوع پژوهش پیرامون آن شکل گرفته است. در این پژوهش، تحقیق در دو حوزه سبک‌های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی انجام شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
درپژوهش‌های علمی پس ازجمع‌آوری اطلاعات، مهمترین گامی که بایدبرداشته شود، پردازش اطلاعات و یافته‌ها خام می‌باشد؛ زیرا این داده‌ها بدون پردازش، ارزش علمی ندارد. بنابراین بهتر است ابتدا، دادههای پژوهش، توصیف شوند تا پایهای باشد برای آزمون فرضیه‌ها. از این روی‌داده‌های پژوهش در این فصل در دو بخش زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
الف. توصیف دادها و ب. آزمون فرضیه‌های پژوهش
۴-۲- توصیف داده‌ها
دراین بخش با استفاده ازجداول توزیع فراوانی، شاخص‌های مرکزی و شاخص‌های پراکندگی به توصیف نتایج می‌پردازیم.
۴-۲-۱٫ هوش معنوی
جدول ۴-۱- میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه‌های هوش معنوی بر اساس قومیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

قومیت
افغانی (۱۸۰=n) ایرانی (۱۸۰=n) متغیر
SD M SD M