دسترسی متن کامل – مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان ایرانی و اتباع …

چالش

۵/۷

۵۷/۲۱

۵/۶

۳۵/۲۰

کنترل

۶/۱۰

۶۳/۴۵

۵/۱۰

۸۹/۴۱

کل (سخت رویی)

اطلاعات توصیفی جدول بالا نشان می‌دهد که در همه مؤلفه‌های “سخت رویی”، میانگین دانش‌آموزان افغانی، بالاتر از دانش‌آموزان ایرانی است.
نمودار ۴-۳- نمودار ستونی میانگین سخت رویی دانش‌آموزان افغانی و ایرانی
۴-۳- تحلیل نتایج
در این بخش با توجه به ماهیت پژوهش، فرضیه‌های پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره[۱۵۶] مورد آزمون قرار می‌گیرد.
فرضیه یکم: از نظر سبک‌های اسنادی بین دانش‌آموزان دختر متوسطه ایرانی و اتباع افغانی تفاوت معنادار وجود دارد.
قبل از آزمون فرضیه، فرض‌های زیربنایی استفاده از این آزمون مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۴-۳-۱- همگنی ماتریس کوواریانس
اساسی‌ترین مفروضه تحلیل واریانس چند متغیره همگنی ماتریس کوواریانس است که با استفاده از M باکس بررسی شد. اگرچه این آزمون نشان داد که مفروضه همگنی ماتریس کوواریانس برقرار نیست
(۰۱۱/۰, P= 471387=df2، ۲۱= df1، ۸/۱F=، ۳/۳۹ Box s M=). با این وجود، با توجه به تساوی تعداد نمونه دو گروه، آزمون‌های Manova نسبت به عدم برقراری این مفروضه مقاوم است .
۴-۳-۲- همگنی واریانس گروه‌ها
همگنی واریانس‌ها نیز با استفاده از آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول ۴-۴- خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه‌ها در سبک‌های اسنادی

موقعیت مقیاس F درجه آزادی ۱ درجه آزادی ۲ سطح معنی‌داری