دسترسی متن کامل – مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان ایرانی …

طبق جدول ۴-۱۲٫ نتایج آزمون تک متغیره نشان می‌دهد که با احتساب آلفای میزان شده بنفرونی (۰۰۷/۰) در ۴ مؤلفه “هوشیاری”، “خوبی”، “معنا و مفهوم” و “وجود و شخصیت” تفاوت معناداری بین گروه‌ها، وجود دارد، بر اساس جدول ۴-۲ در مقیاس‌های “هوشیاری”، “معنا و مفهوم” و “وجود و شخصیت” میانگین نمرات دانش‌آموزان افغانی بالاتر از دانش‌آموزان ایرانی برآورد شده است، درحالی‌که در مقیاس “خوبی”، دانش‌آموزان ایرانی نمره بالاتری نسبت به دانش‌آموزان افغانی کسب کرده‌اند. بالاترین اندازه اثر مربوط به مؤلفه “معنا و مفهوم می‌باشد”(۱۳۵/۰)؛ یعنی حدود ۵/۱۳ درصد واریانس در بهترین ترکیب خطی نمره‌های “معنا و مفهوم”، از طریق انتساب به گروه‌ها تبیین می‌شود. این رقم در مورد مؤلفه‌های “هوشیاری”، “خوبی” و “شخصیت” به ترتیب به ۵/۱۰، ۷ و ۶/۱۱ درصد می‌رسد.
فرضیه سوم: از نظر سخت رویی بین دانش‌آموزان دختر متوسطه ایرانی و اتباع افغانی تفاوت معنادار وجود دارد
همگنی ماتریس کوواریانس با استفاده از M باکس مورد بررسی و تأیید قرار گرفت (۱۹/ P= 5 /928584=df2، ۶= df1، ۵/۱F=، ۹/۸Box s M=).
همچنین آزمون لوین نشان داد که به جز مؤلفه”کنترل”، واریانس گروه‌ها، در بقیه مؤلفه‌ها، همگن است.
جدول ۴-۱۰- خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گر وها در مؤلفه‌های سخت رویی

مقیاس F درجه آزادی ۱ درجه آزادی ۲ سطح معنی‌داری
تعهد
چالش
کنترل
۰۳/۰
۷/۲
۷۷/۴
۱
۱
۱
۳۵۸
۳۵۸
۳۵۸
۸۸/۰
۱/۰
۰۳/۰

جدول ۴-۱۱- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سخت رویی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی

اثرات لاندای ویلکز F درجه