مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی- …

۱/۴۹

کل

تعهد
چالش
کنترل

۱۳۱۳۰۰
۲۸۲۲۴۵
۱۷۵۸۴۹

۳۶۰
۳۶۰
۳۶۰

چنانکه نتایج تحلیل‌ها نشان می‌دهد، با احتساب آلفای میزان شده بنفرونی (۰۱۷/۰) در دو مؤلفه “تعهد” و “چالش”، تفاوت معناداری بین دانش‌آموزان “ایرانی” و “افغانی” وجود دارد. به طوریکه اطلاعات جدول ۴-۴ نشان می‌دهد میانگین نمرات “تعهد” و”چالش” دانش‌آموزان “افغانی” به طور معنی‌داری بالاتر از دانش‌آموزان “ایرانی” است. با این وجود از نظر مؤلفه “کنترل”، تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نمی‌شود.
اندازه اثر نیز حاکی از آن است که حدود ۹ درصد از تفاوت در “تعهد” آزمودنی‌ها، وابسته به گروه است. این رقم در مورد مؤلفه “چالش” به ۱۰ درصد می‌رسد.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
در این فصل به جمع بندی و نتیجه گیری کل پژوهش پرداخته می شود . در ابتدا خلاصه کلیه فصل ها ارائه می شود و سپس هر فرضیه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد، همچنین نتایج بدست آمده با نتایج پ‍ژوهش های انجام شده قبلی مقایسه می گردد و پژوهش های همسو و عدم همسو با نتایج بدست آمده تعیین می شود. در نهایت پیشنهاداتی که حاصل از یافته ها و نتایج است و پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده ارائه می شود .ودر انتها محدودیت های که در طی انجام پژوهش وجود داشته است مطرح می گردد.
۵-۲- خلاصه پژوهش
نظریه اسناد یکی از نظریه‌های پویای روانشناسی است که به تبیین و تشریح ادراک افراد از وقایع می پردازد. فرض اساسی این نظریه این است که افراد می خواهند بدانند چرا خود و دیگران پیامد خاصی را تجربه می کنند. ما می خواهیم علت‌های نهفته در موقعیت‌ها و شکست‌ها، پیروزی‌ها و مصیبت‌ها، مقبولیت‌ها یا طرد شدن‌های اجتماعی مان را بدانیم. بعد از اینکه پیامدهای زندگی مان را تجربه کردیم ممکن است این سؤال‌ها را از خودمان بپرسیم؛ چرا در امتحان شیمی رد شدم؟ چرا فلانی از دانشگاه اخراج شد؟ چرا این آدم فقیر است و یا اینکه چرا فلان نامزد انتخاباتی پیروز شد؟ پس این تئوری به دنبال علیت افراد از نتایج پیامدهایشان است. به عقیده واینر اکثر تبیین‌های افراد از موفقیت‌ها و شکست‌هایشان دارای سه بعد یا سه جنبه مهم است: درونی در مقابل بیرونی، باثبات در مقابل بیثبات وقابلکنترل درمقابلغیرقابل کنترل. افراددارای منبع کنترل درونی معتقدندکه رویدادهای مثبت زندگی نتیجه برنامه ریزی دقیق وکوشش مستمرخودآنها به دست می آید. لذا مسئولیت هرگونه عمل و رفتار خود و پیامدهای ناشی از آن را می پذیرند. مثلاً دانش آموزی که دیر به کلاس می رسد، این دیر رسیدن را به علت اینکه دیر از خانه خارج شده نسبت می دهد نه به عوامل بیرونی. از طرف دیگرافراددارای منبع کنترل بیرونی بین رفتارخودو رویدادها، هیچ گونه رابطه علت و معلولی نمیبینند و بخت و اقبال، تصادف یا اشخاص دیگر را مسئول نتایج رفتار خود می دانند و در نتیجه خود را مسبب این علت‌ها نمی دانندومسئولیت نمی پذیرند. یکی ازفرضیات واینر این بود که یکی از تأثیرات مهم هیجان‌ها چگونگی ادراک رویدادها و چگونگی تفکر در مورد آن رویدادهاست. اهمیت عواطف ایجاد شده اسنادها در این است که آنها به عنوان برانگیزاننده رفتارهای بعدی عمل می‌کنند. به عبارت دیگر علل استنباط شده موفقیت‌ها وشکست‌ها منجر به عواطف خاصی می شوند، این عواطف نیز به نوبه خود واکنش‌ها و رفتارهای بعدی فرد را تحت تأثیر قرار می دهند. به دنبال وقوع یک واقعه، ارزیابی اولیه ای از پیامد آن واقعه صورت می گیرد. با توجه به مطلوب یا نامطلوب بودن پیامد، عواطف عمومی مثبت یا منفی در فرد ایجاد می شود. این عواطف عبارتند از احساس خوشحالی از موفقیت و احساس ناامیدی و اندوه از عدم موفقیت که تحت عنوان عواطف وابسته به پیامد مستقل از اسناد نامیده می شود. درواقع این عواطف در اثر دسترسی یا عدم دسترسی به هدف مطلوب و نه علل پیامدها ایجاد می شود. پس از این استنباط علی صورت می گیرد. این استنباط علی منجر به عواطف ویژه ای جدا از عواطف عمومی اولیه می گردد. این عواطف را عواطف وابسته به اسناد می‌نامند.
از متغیر های دیگر تحقیق حاضر سخت رویی است. اصطلاح سخت رویی در مورد افرادی به کار برده می شود که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند و نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هستند. افرادی که دارای این ویژگی هستند معمولا بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می کنند، نسبت به آنچه انجام می دهند تعلق خاطر بیشتری دارند، و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند. از متغیر های دیگر پژوهش هوش معنوی است امروزه روانشناسان بر این باورند که موفقیت نهایی یک سازمان بزرگ به هوش معنوی مدیران و کارکنان آن بستگی دارد هر چند که هوش عقلانی و هوش عاطفی نیز تا حدی این موفقیت را تضمین می کند. آنها معتقدند تشویق معنویت در محیط کار میتواند منجر به افزایش خلاقیت، صداقت و اعتماد، حس تکامل شخصی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، مشارکت شغلی، اخلاق و وجدان کاری، انگیزش، عملکرد و بهره وری بالا شود. یک مدیر معنوی قادر می شود طوری سازمان خود را به موفقیت برساند که همه مشتریان، کارکنان و افراد جامعه از آن منتفع شوند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.