منابع مقالات علمی : مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی در دانش آموزان …

همانطور که می دانیم در کشور ما اتباع افغانی زیادی زندگی می کنند اما بسیاری از آنها اجازه اقامت در کشور را ندارند. بنابراین فرزندان بسیاری از آنها به مدرسه نمی آیند و امکان دسترسی به کل آنها وجود ندارد بنابراین امکان اینکه نمونه آماری کاملا تصادفی نباشد وجود داشته است و این امر منجر به عدم تعمیم نتایج می شود.
با توجه به اینکه پژوهش حاضر مربوط به استان تهران می باشد تعمیم نتایج به دانش آموزان اتباع افغانی و دانش آموزان ایرانی سایر مدارس استانها باید با احتیاط انجام شود.
با توجه به اینکه از سه پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است، دانش آموزان دراجرای پرسشنامه ابرازخستگی میکردند و برخی پرسشنامه ها که به صورت ناقص پر شده است حذف گردیدند.
استفاده از ابزارپرسشنامه وعدم استفاده ازابزار های دیگراز قبیل مصاحبه از محدودیت های این پژوهش می باشد.
اجرای پرسش نامه فقط در دبیرستان های دخترانه اسلامشهر.
فهرست منابع
منابع فارسی
آذربایجانی، مسعودودیگران(۱۳۸۷) روانشناسی اجتماعی بانگرش به منابع اسلامی. تهران: سمت.
امانی، مهدی و دیگران(۱۳۵۴) لغت نامه جمعیت شناسی، تهران: دانشگاه تهران
ایراندوست،کیومرث(۱۳۸۱)« مهاجرت از نگاه مهاجر» فصلنامه مدیریت شهری شماره ۱۰
ﺑﺪﯾﻊ، ﻋﻠﯽ، ﺳـﻮاری، اﻟﻬـﺎم، ﺑـﺎﻗﺮی دﺷـﺖ ﺑـﺰرگ، ﻧﺠﻤـﻪ و ﻟﻄﯿﻔـﯽ،وﺣﯿـﺪه، (۱۳۸۹)، “ﺳـﺎﺧﺖ و اﻋﺘﺒـﺎرﯾـﺎﺑﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی”، اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶﻣﻠﯽ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎمﻧﻮر ﺗﺒﺮﯾﺰ.
برنارشاریه،ژان(۱۳۷۹)، شهرها و روستاها، ترجمه سیروس سهامی، تهران : نشر نیکا
بشارت، محمدعلی. ۱۳۸۴٫ پایایی و اعتبار مقیاس سخت‌کوشی، مجله علوم روان‌شناختی، دوره ششم، شماره ۲۱، بهار.
پیتیه، ژان (۱۳۶۹) مهاجرت روستاییان،ترجمه محمد مهدی کاشی،تهران:سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
توکلی، آ. (۱۳۷۳). بررسی رابطه بین مفاهیم انگیزش (درونی- بیرونی)، منبع کنترل (درونی- بیرونی) و پیشرفت تحصیلی پسران سال دوم دبیرستان‌های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
جمعه پور، محمود(۱۳۸۶) «رابطه بین سطح توسعه یافتگی روستاهای استان تهران و مهاجرت به شهر تهران» فصلنامه روستا و توسعه، نشر آموزش کشاورزی،سال ۱۰ شماره ۳
حیدری، سکینه، مکتبی، غلامحسین و شهنی ییلاق، منیجه (۱۳۹۱). مقایسه دانش‌آموزان دختر موفق و ناموفق دبیرستانی از لحاظ سبک‌های اسنادی و خودناتوان سازی با کنترل هوش، در ضهر اهواز. مجله دستآوردهای روانشناختی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، دوره چهارم، شماره ۱، صص۶۲-۴۳٫
رجایی، علیرضا(۱۳۸۸) هوش معنوی، دیدگاه ها و چالش ها.تهران: کوثر
رکابی، حمید(۱۳۸۵) کسب و کار. تهران: اقتصادی.
رجبی، غلامرضا (۱۳۸۲). بررسی رابطه علی جنسیت، عملکرد قبلی ریاضی، منبع خودکارآمدی، هدف گذاری، باورهای خودکارآمدی ریاضی و سبک‌های اسنادی با عملکرد بعدی ریاضی در دانش آموزان سال دوم دبیرستان‌های اهواز. پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید چمران اهواز.
رضویه، اصغر. پژوهش های علی مقایسه ای و کاربرد آن در علوم رفتاری. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، بهار ۱۳۶۵، شماره ۲٫ صص ۵۲ – ۳۶٫
رضویه، اصغر. پژوهش‌های علی مقایسه‌ای و کاربرد آن در علوم رفتاری. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه
زاهد زاهدانی، سید سعید(۱۳۶۵) «نظریه ای در مورد مهاجرت با توجه به نمونه ایران» مجله علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز: دوره دوم، شماره اول
زاهد، سعید،(۱۳۸۵) «نگاهی کلان به مهاجرت و توزیع جمعیت در ایران» نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، انتشارات انجمن جمعیت شناسی ایران، سال۱ ش۱
زنجانی، حبیب الله،(۱۳۸۰) مهاجرت،تهران : انتشارات سمت
سهرابی، فرامرز(۱۳۸۸) درآمدی بر هوش معنوی. تهران: سمت.
سامانی،سیامک،جوکار،بهرام،صحراگرد،نرگس.(۱۳۸۶)”تاب آوری،سلامت روان و رضایت از زندگی”. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، شماره ۱۳٫
سرشماری عمومی نفوس و مسکن، مرکز آمار ایران
شمس اسفندآباد، حسن(۱۳۸۴) روانشناسی تفاوت های فردی. تهران: سمت.
شیخ الاسلامی، راضیه، (۱۳۷۷)، “بررسی رابطه سبک اسناد و هسته کنترل با پیشرفت تحصیلی باتوجه به متغیرهای هوش، جنسیت و زمینه خانوادگی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز.
شهرآرای، مهرناز، فرزاد، ولی الله و زارعی، علیرضا(۱۳۸۴). رابطه بین سبک های اسنادی و انگیزه پیشرفت باپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان سال دوم رشته ریاضی. فصلنامه روانشناسان ایرانی، سال اول. شماره ۴، تابستان ۱۳۸۴٫ صص ۲۷۵-۲۶۷٫
صرافی، مظفر(۱۳۸۱) « مهاجرت داخلی و مسئله مدیریت شهری با تاکید بر شرایط ایران» فصلنامه مدیریت شهری، شماره ۱۰
عظیمی، ناصر(۱۳۸۱) «مهاجرت از روستا به شهر؛ نگاهی متفاوت» فصلنامه مدیریت شهری شماره ۱۰
غباری بناب، باقر(۱۳۸۹) هوش معنوی. تهران: انتشارات لمیز.
کاظمی پور،شهلا و علی قاسمی اردهایی(۱۳۸۶)«تجربه اقامتی و تمایل به مهاجرت به شهر تهران» نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، انتشارات انجمن جمعیت شناسی ایران، سال ۲ ش۳
کریمی، یوسف(۱۳۸۴) روان شناسی اجتماعی. تهران: ارسباران.
مشفق، محمود و علی یاراحمدی(۱۳۸۶) «مهاجرت کارگری، اشتغال در بازار کار غیر رسمی و آسیب پذیری ناشی از آن:مطالعه موردی: تهران» نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، انتشارات انجمن جمعیت شناسی ایران، سال ۲ ش۳
معین، محمد(۱۳۶۰) فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر
محمدیفر، محمدعلی، محمدیفر، مریمونجفی، محمود(۱۳۸۸). مقایسهسخت‌کوشی دانش‌آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار. فصلنامه تازه‌های روان‌شناسی صنعتی/ سازمانی، سال نخست، شماره ۱٫ زمستان
وست، ویلیام(۱۳۸۷) روان درمانی و معنویت. ترجمه شهریار شهیدی و سلطانعلی شیرافکن. تهران: نشر نی.
شیراز، بهار ۱۳۶۵، شماره ۲٫ صص ۵۲ – ۳۶٫
حمید، نجمه، (۱۳۸۹) رابطه میان سخت رویی روانشناختی، رضایت از زندگی و امید با عملکرد تحصیلی دانشآموزان دختر پیش دانشگاهی فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال ۴، شماره (۴)۱۶، زمستان ۱۳۸۹، ۱۱۶-۱۰۱

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.