منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

میکوریزایی نداشت (۲۹/۱ برابر) ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون سدیم ریشه به برگ در سایر تیمارها بود. کمترین نسبت یون سدیم ریشه به برگ مربوط به دانهال بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی بود (۶۳/۰ برابر) که به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.
نمودار ۳۱-۴ اثر ژنوتیپ بر یون سدیم در ریشه دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۳۲-۴ اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر یون سدیم در برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۳۳-۴ اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر نسبت سدیم ریشه به برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول ۲۰-۴ برهمکنش اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر یون سدیم در دانهال بادام و زردآلو
(میلی گرم در گرم وزن خشک)
سدیم ریشه به برگ
سدیم برگ
سدیم ریشه
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
۹۱/۰ d
۴۸/۲۰ b
۶۰/۱۸ cd
بادام تلخ
شاهد (بدون میکوریزا)
۰۵/۱ cd
۷۲/۱۹ b
۵۵/۲۰ bc
بادام شیرین
۰۹/۱ c
۱۰/۱۵ def
۳۵/۱۶ de
زردآلو تلخ
۰۸/۱ c
۰۷/۱۶ cde
۲۷/۱۷ de
زردآلو بهبهان
۴۳/۱ a
۹۵/۱۳ f
۹۸/۱۹ bc
زردآلو هلندر
۶۳/۰ e
۴۵/۲۷ a
۲۷/۱۷ de
بادام تلخ
همزیستی میکوریزا
۲۱/۱ bc
۴۵/۲۰ b
۵۰/۲۴ a
بادام شیرین
۸۹/۰ d
۲۰/۱۷ c
۳۵/۱۵ e
زردآلو تلخ
۲۱/۱ bc
۵۷/۱۴ ef
۷۰/۱۷ de
زردآلو بهبهان
۲۹/۱ ab
۸۸/۱۶ bc
۸۰/۲۱ b
زردآلو هلندر
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
۱۱-۱-۴ نسبت یون‌های پتاسیم به سدیم و سدیم به کلر
نتایج حاصل از جدول تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت یون‌های برگ و ریشه دانهال های بادام و زردآلو (جدول ۲۱-۴) نشان داد اثر میکوریزا بر نسبت یون سدیم ریشه به یون کلر ریشه در سطح احتمال پنج درصد و بر نسبت پتاسیم به سدیم ریشه در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود ولی اثر میکوریزا بر نسبت سدیم به کلر برگ و نسبت پتاسیم به سدیم برگ معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بر نسبت یون سدیم به کلر ریشه در سطح احتمال پنج درصد و بر نسبت سدیم به کلر برگ، نسبت پتاسیم به سدیم ریشه و نسبت پتاسیم به سدیم برگ در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد.
جدول ۲۱-۴ تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت های یونی در دانهال بادام
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات
نسبت سدیم به کلر ریشه
نسبت سدیم به کلر برگ
نسبت پتاسیم به سدیم ریشه
نسبت پتاسیم به سدیم برگ
میکوریزا
۱
* ۰۸/۰
n.s 0001/0
** ۵۱/۰
ns 12/0
ژنوتیپ
۴
* ۰۴/۰
** ۰۵/۰
** ۸۹/۰
** ۲۶/۳۵
میکوریزا × ژنوتیپ
۴
** ۰۹/۰
** ۰۰۹/۰
** ۰۸/۰
* ۹۳/۲
خطای آزمایش
۳۰
۱۲/۰
۰۰۲/۰
۰۲/۰
۷۴/۱
ضریب تغییرات (درصد)
_
۱۸/۵۵
۷۶/۳۲
۳۷/۱۸
۵۲/۱۰
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال ۱% و * معنی‌دار در سطج احتمال ۵%
۱-۱۱-۱-۴ نسبت یون سدیم به یون کلر در ریشه
بررسی مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر نسبت یون سدیم به کلر در ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۳۴-۴- الف) نشان داد بیشترین میزان این نسبت مربوط به تیمارهای بدون میکوریزا (۲۷/۰ برابر) بود که به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون سدیم به کلر در ریشه در تیمارهای دارای همزیستی میکوریزایی بود (۱۸/۰ برابر).
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر نسبت یون سدیم به کلر در ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۳۴-۴- ب) نشان داد بیشترین نسبت یون سدیم به کلر در ریشه مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بود (۳۴/۰ برابر) که به طور معنیداری بیشتر از میزان نسبت یون سدیم به کلر در ریشه در سایر ژنوتیپها بود. کمترین نسبت یون سدیم به کلر در ریشه نیز در زردآلو تلخ وجود داشت (۱۵/۰ برابر) که با این نسبت در زردآلو هلندر تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از نسبت یون سدیم به کلر در ریشه در بادام تلخ، بادام شیرین و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب ۲۵/۰، ۲/۰ و ۱۹/۰ برابر).
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت سدیم به کلر در ریشه (جدول ۲۲-۴) نشان داد بیشترین نسبت سدیم به کلر در ریشه مربوط به تیمارهای زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی بود (۵۵/۰ برابر) که به طور معنیداری بیشتر از نسبت سدیم به کلر در ریشه سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت سدیم به کلر در ریشه مربوط به دانهال زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (۰۸/۰ برابر) که تفاوت معنیداری با این نسبت در زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی نداشت (۱۲/۰ برابر) ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.
۲-۱۱-۱-۴ نسبت یون سدیم به کلر در برگ
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر نسبت یون سدیم به کلر در برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۳۵-۴) نشان داد بیشترین مقدار یون سدیم به کلر در برگ مربوط به دانهال بادام تلخ (۲۶/۰ برابر) بود که به طور معنیداری بیشتر از میزان نسبت یون سدیم به کلر در برگ در سایر ژنوتیپها بود. کمترین نسبت سدیم به کلر در برگ نیز در زردآلو بهبهان وجود داشت (۰۶/۰ برابر) که به طور معنیداری کمتر از مقدار نسبت یون سدیم به کلر در برگ در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت یون سدیم به کلر در برگ (جدول ۲۲-۴) نشان داد بیشترین نسبت یون سدیم به کلر در برگ مربوط به تیمار بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی بود (۲۹/۰ برابر) که تفاوت معنیداری با مقدار نسبت یون سدیم به کلر در برگ در بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی نداشت (۲۳/۰ برابر) ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون سدیم به کلر در برگ در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت سدیم به کلر در برگ مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی بود (۰۴/۰ برابر) که تفاوت معنیداری با این نسبت در زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی (به ترتیب ۰۶/۰ و ۰۸/۰ برابر) و بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی نداشت (۰۹/۰ برابر) ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.
۳-۱۱-۱-۴ نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه
بررسی مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در دانهال های بادام و زردآلو (نمودار ۳۶-۴- الف) نشان داد بیشترین میزان این نسبت مربوط به تیمارهای بدون همزیستی میکوریزا بود (۸۷/۰ برابر) که به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در تیمارهای دارای همزیستی میکوریزایی بود (۶۵/۰ برابر).
بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۳۶-۴- ب) نشان داد بیشترین نسبت یون پتاسیم به سدیم در ریشه مربوط به دانهال بادام شیرین بود (۱۴/۱ برابر) که به طور معنیداری بیشتر از میزان نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در سایر ژنوتیپها بود. کمترین نسبت پتاسیم به سدیم ریشه در زردآلو بهبهان وجود داشت (۳۴/۰ برابر) که تفاوت معنیداری با نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در زردآلو تلخ نداشت (۴۸/۰ برابر) ولی به طور معنیداری کمتر از نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه (جدول ۲۲-۴) نشان داد بیشترین نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه مربوط به بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی بود (۲۱/۱ برابر) که با این نسبت در بادام تلخ و زردآلو هلندر بدون همزیستی میکوریزایی (به ترتیب ۱۶/۱ و ۱ برابر) و بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی (۰۷/۱ برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت یون پتاسیم به سدیم ریشه مربوط به زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی (۳۱/۰ برابر) بود که با این نسبت در زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی یا بدون همزیستی میکوریزایی (به ترتیب ۳۵/۰ و ۳۴/۰ برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.
۴-۱۱-۱-۴ نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ
نتایج حاصل از مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ در دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۳۷-۴) نشان داد بیشترین مقدار نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ مربوط به دانهال بادام شیرین بود (۵۳/۳ برابر) که با این نسبت در بادام تلخ (۳۲/۳) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از میزان نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ در سایر ژنوتیپها بود. کمترین نسبت پتاسیم به سدیم برگ نیز در زردآلو هلندر وجود داشت (۲۴/۱ برابر) که به طور معنیداری کمتر از نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثر تیمار میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت یون پتاسیم برگ (جدول ۲۲-۴) نشان داد بیشترین نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ مربوط به تیمار بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (۸۳/۳ برابر) که با نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ در بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی (۶۳/۳ برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین نسبت یون پتاسیم به سدیم برگ مربوط به زردآلو هلندر دارای همزیستی میکوریزایی بود (۱۸/۱ برابر) که با این نسبت در زردآلو بهبهان و زردآلو هلندر بدون همزیستی میکوریزا (به ترتیب ۳۳/۱ و ۵۱/۱ برابر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از این نسبت در سایر تیمارها بود.
نمودار ۳۴-۴ اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر نسبت سدیم به کلر در ریشه دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۳۵-۴ اثر ژنوتیپ بر نسبت سدیم به کلر در برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۳۶-۴ اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر نسبت

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *