منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

پتاسیم به سدیم در ریشه دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۳۷-۴ اثر ژنوتیپ بر نسبت پتاسیم به سدیم در برگ دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول ۲۲-۴ برهمکنش اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر نسبت های یونی در دانهال های بادام و زردآلو
نسبت پتاسیم به سدیم برگ
نسبت پتاسیم به سدیم ریشه
نسبت سدیم به کلر برگ
نسبت سدیم به کلر ریشه
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
۸۳/۳ a
۱۶/۱ a
۲۳/۰ ab
۳۰/۰ b
بادام تلخ
شاهد
(بدون میکوریزا)
۴۵/۳ b
۲۱/۱ a
۰۹/۰ cd
۲۴/۰ b
بادام شیرین
۶۱/۱ de
۶۴/۰ c
۱۶/۰ b
۰۸/۰ d
زردآلو تلخ
۳۳/۱ ef
۳۴/۰ d
۰۴/۰ d
۵۵/۰ a
زردآلو بهبهان
۵۱/۱ ef
۰۰/۱ ab
۱۷/۰ b
۱۸/۰ c
زردآلو هلندر
۸۲/۲ c
۶۶/۰ c
۲۹/۰ a
۲۰/۰ bc
بادام تلخ
همزیستی میکوریزا
۶۳/۳ ab
۰۷/۱ a
۱۲/۰ b
۱۶/۰ bc
بادام شیرین
۶۲/۳ de
۳۱/۰ d
۰۶/۰ cd
۲۱/۰ bc
زردآلو تلخ
۹۳/۱ d
۳۵/۰ d
۰۸/۰ cd
۱۲/۰ cd
زردآلو بهبهان
۱۸/۱ f
۸۳/۰ bc
۱۲/۰ bc
۲۰/۰ bc
زردآلو هلندر
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
۲۲-۴ آزمایش دوم: برهمکنش اثرقارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر رشد رویشی، شاخصهای بیوشیمیایی و تجمع یونها در دانهالهای بادام و زردآلو
۱-۲-۴ صفات رویشی
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، و کلرید سدیم بر شاخص‌های رشد گیاهان بادام و زردآلو (جدول ۲۳-۴) نشان داد اثر میکوریزا بر ارتفاع شاخساره، طول ریشه، ارتفاع کل دانهال و قطر پایین و بالای ساقه معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بر ارتفاع شاخساره، ارتفاع دانهال، قطر بالا و قطر پایین ساقه در سطح احتمال یک درصد معنی‌‌دار بود ولی بر طول ریشه معنیدار نبود. اثر کلرید سدیم بر ارتفاع شاخساره و ارتفاع دانهال در سطح یک درصد و بر طول ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر قطر بالا و پایین ساقه معنیدار نبود. اثر متقابل تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر ارتفاع شاخساره، ارتفاع دانهال و قطر پایین ساقه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود و بر طول ریشه و قطر بالای ساقه معنی‌دار نبود. اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم بر هیچ یک از شاخصهای رشد رویشی مورد بررسی معنیدار نبود. اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم بر ارتفاع شاخساره و ارتفاع دانهال در سطح احتمال یک درصد و بر طول ریشه در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر قطر بالا و پایین ساقه معنیدار نبود. همچنین برهمکنش اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر ارتفاع شاخساره، طول ریشه، ارتفاع دانهال و قطر پایین ساقه معنیدار نبود ولی بر قطر بالای ساقه اثر معنی دار داشت.
جدول ۲۳-۴ تجزیه واریانس اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر شاخصهای رویشی
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات
ارتفاع شاخساره
طول ریشه
ارتفاع دانهال
قطر بالای ساقه
قطر پایین ساقه
میکوریزا
۱
ns 00/35
ns 00/0
ns 62/33
ns 014/0
ns 04/0
ژنوتیپ
۳
** ۰۴/۴۳۴۴
ns 33/6
** ۴۷/۴۸۰۷
** ۱۵/۰
** ۲۲/۲
کلرید سدیم
۲
** ۰۳/۲۱۷
* ۴۴/۱۳
** ۷۰/۴۳۴
ns002/0
ns 05/0
میکوریزا × ژنوتیپ
۳
* ۲۸/۶۴
ns 73/7
* ۴۲/۱۶۵
ns 036/0
* ۲۶/۰
میکوریزا × کلرید سدیم
۲
ns 07/54
ns 87/8
ns 30/25
ns 012/0
ns 01/2
ژنوتیپ × کلرید سدیم
۶
** ۲۲/۱۵۱
* ۸۴/۷
** ۸۷/۳۰۰
ns 13/0
ns 88/0
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
۶
ns 85/28
n.s 18/2
ns 05/43
* ۰۳۶/۲
ns 65/1
خطای آزمایش
۴۸
۵۳/۲۶
۸۴/۳
۹۵/۴۶
۰۲/۰
۰۹/۰
ضریب تغییرات (درصد)
۴۶/۱۴
۲۶/۲۷
۴۰/۱۴
۱۱/۱۴
۱۷/۱۴
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال ۱% و * معنی‌دار در سطج احتمال ۵%
۱-۱-۲-۴ ارتفاع شاخساره
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر ارتفاع شاخساره دانهال ژنوتیپهای بادام و زردآلو (نمودار ۳۸-۴- الف) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره در دانهالهای بادام شیرین (۱۷/۵۰ سانتیمتر) وجود داشت که با ارتفاع شاخساره دانهالهای بادام تلخ تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان (به ترتیب ۷۲/۲۰، ۷۳/۲۳ سانتیمتر) بود کمترین ارتفاع شاخساره مربوط به زردآلو تلخ بود که با این شاخص در زردآلو بهبهان تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود.
نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر ارتفاع شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۳۸-۴- ب). نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره در تیمار کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار (۷۵/۳۷ سانتیمتر) بود که به طور معنیداری بیشتر از مقدار این شاخص در تیمار شاهد (بدون کلرید سدیم) (۱۸/۳۲ سانتیمتر) بود ولی با ارتفاع شاخساره در تیمار کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار (۹۲/۳۶ سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت. کمترین ارتفاع شاخساره در تیمار شاهد کلرید سدیم وجود داشت که به طور معنیداری کمتر از این شاخص در سایر تیمارها بود.
نتایج برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا و ژنوتیپهای بادام بر ارتفاع شاخساره (جدول ۲۴-۴) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره مربوط به تیمار بادام شیرین با میکوریزا بود (۳۳/۵۱ سانتیمتر) که با این شاخص در دانهالهای بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی (۴۹ سانتیمتر) و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی (۱۱/۵۰ سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین ارتفاع شاخساره مربوط به زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (۳۳/۱۹ سانتیمتر) که با ارتفاع شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی ( به ترتیب ۱۱/۲۲ و ۶۹/۲۱ سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر ارتفاع شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۲۵-۴) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره مربوط به تیمار بادام شیرین و کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار بود (۳۳/۵۳ سانتیمتر) که با میزان ارتفاع شاخساره در تیمارهای بادام تلخ بدون کلرید سدیم (۸۳/۵۰ سانتیمتر) و بادام شیرین و بدون کلرید سدیم یا تیمار ۷۵ میلیمولار (به ترتیب ۵۰/۴۸ و ۶۶/۴۸ سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود. کمترین میزان ارتفاع شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ در تیمار کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار بود (۸۳/۲۲ سانتیمتر) که با ارتفاع شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ و کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار (۳۳/۲۳ سانتیمتر) و همچنین دانهالهای زردآلوی بهبهان و تیمارهای کلرید سدیم ۷۵ و ۱۵۰ میلیمولار تفاوت معنی داری نداشت (به ترتیب ۲۹ و ۸۳/۲۸ سانتیمتر) ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود.
۲-۱-۲-۴ طول ریشه
نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر طول ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۳۹-۴) نشان داد بیشترین طول ریشه در تیمار کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار بود (۴۶/۱۳ سانتیمتر) که با طول ریشه در تیمار کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار (۹۲/۱۱ سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از این شاخص در تیمار شاهد بود (بدون کلرید سدیم) (۵/۱۰ سانتیمتر). کمترین ارتفاع شاخساره مربوط به تیمار شاهد بود که با این شاخص در تیمار کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع شاخساره در تیمار ۷۵ میلیمولار کلرید سدیم بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر طول ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۲۵-۴) نشان داد بیشترین طول ریشه در دانهالهای زردآلوی بهبهان و تیمار کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار بود (۵۰/۱۴ سانتیمتر) که به طور معنیداری بیشتر از طول ریشه در دانهالهای زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم (۶۷/۵ سانتیمتر) بود ولی با طول ریشه در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت. کمترین طول ریشه در تیمار زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم بود (۶۷/۵ سانتیمتر) که به طور معنیداری کمتر از طول ریشه در سایر تیمارها بود.
۳-۱-۲-۴ ارتفاع کل گیاه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر ارتفاع کل دانهال ژنوتیپهای بادام و زردآلو (نمودار ۴۰-۴- الف) نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه در دانهالهای بادام شیرین وجود داشت (۸۳/۶۲ سانتیمتر) که با ارتفاع گیاه دانهالهای بادام تلخ (۵۵/۶۰ سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع گیاه در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب ۷۸/۳۲، ۱۲/۳۴ سانتیمتر). کمترین ارتفاع گیاه مربوط به دانهالهای زردآلو تلخ بود که با میزان این شاخص در زردآلو بهبهان تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود.
نتایج مقایسه میانگین اثر کلرید سدیم بر ارتفاع گیاه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۴۰-۴- ب) نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار بود (۳۸/۵۰ سانتیمتر) که به طور معنیداری بیشتر از مقدار این شاخص در تیمار شاهد بود (۶۸/۴۲ سانتیمتر) ولی با ارتفاع گیاه در تیمار کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار (۶۸/۴۹ سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت.
نتایج برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر ارتفاع گیاه (جدول ۲۴-۴) نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار بادام شیرین با میکوریزا بود (۳۳/۶۴ سانتیمتر) که با این شاخص در دانهالهای بادام شیرین بدون میکوریزا (۳۳/۶۱ سانتیمتر) و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون همزیستی میکوریزایی به ترتیب (۵۵/۶۲ و ۵۵/۵۸ سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین ارتفاع گیاه در دانهالهای زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی بود (۷۸/۲۹ سانتیمتر) که با ارتفاع گیاه در دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی تفاوت معنیداری نداشت (به ترتیب ۷۷/۳۵ و ۳۶/۳۰ سانتیمتر) ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود.
بررسی نتایج مقایسه میانگین برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر ارتفاع گیاه دانهالهای بادام و زردآلو

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *