منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

میانگین اثر ژنوتیپ بر ارتفاع شاخساره دانهال ژنوتیپهای بادام و زردآلو (نمودار ۴-۱- ب) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره در دانهال های بادام و زردآلو تلخ وجود داشت (۵۰/۴۹ سانتی متر) که با ارتفاع شاخساره دانهال های بادام شیرین (۴۹ سانتی متر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع شاخساره در دانهالهای زردآلو تلخ، زردآلو بهبهان و زردآلو هلندر (به ترتیب ۶۳/۲۳، ۸۱/۲۱، ۵۰/۱۸ سانتی متر) بود. ارتفاع شاخساره در دانهالهای زردآلوی هلندر، زردآلو بهبهان و زردآلوی تلخ تفاوت معنی داری نداشت ولی به طور معنی داری کمتر از ارتفاع شاخساره در دانهالهای بادام شیرین و بادام تلخ بود.
نتایج برهمکنش قارچ میکوریزا و ژنوتیپهای بادام و زردآلو بر ارتفاع شاخساره (جدول ۲-۴) نشان داد بیشترین ارتفاع شاخساره مربوط به دانهالهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزا بود (۵۰/۵۴ سانتی متر) که تفاوت معنیداری با این شاخص در دانهالهای بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزا (۵۰/۵۱ سانتی متر) نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین ارتفاع شاخساره (۱۸ سانتی متر) مربوط به ژنوتیپ زردآلو هلندر بدون همزیستی میکوریزا بود که با ارتفاع شاخساره زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بدون میکوریزا (به ترتیب ۸۸/۱۸ و ۱۸ سانتی متر) و زردآلو هلندر با میکوریزا (۱۹ سانتی متر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود.
۲-۱-۱-۴ طول ریشه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر طول ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۲-۴) نشان داد بیشترین طول ریشه مربوط به دانهال بادام شیرین بود (۱۳/۱۹ سانتی متر) که به طور معنیداری بیشتر از طول ریشه در سایر ژنوتیپها بود. کمترین طول ریشه نیز در ژنوتیپ زردآلو هلندر وجود داشت (۱۳/۹ سانتیمتر) که تفاوت معنیداری با طول ریشه دانهال زردآلو بهبهان نداشت (۳۱/۱۰ سانتی متر) ولی به طور معنیداری کمتر از طول ریشه در سایر ژنوتیپها بود.
بررسی نتایج اثر برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر طول ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۲-۴) نشان داد بیشترین طول ریشه در دانهال بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا وجود داشت (۵/۲۱ سانتی متر) که به طور معنیداری بیشتر از طول ریشه در سایر تیمارها بود. کمترین طول ریشه نیز مربوط به دانهال زردآلو هلندر بدون همزیستی میکوریزا میکوریزا بود (۲۵/۷ سانتی متر) که با میزان این شاخص در تیمار زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزا (۷۵/۸ سانتی متر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع شاخساره در سایر تیمارها بود.
۳-۱-۱-۴ ارتفاع کل دانهال
مقایسه ارتفاع کل دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۳-۴) نشان داد بیشترین ارتفاع در دانهال های بادام و زردآلو شیرین وجود داشت (۱۳/۶۸ سانتی متر) که با ارتفاع دانهالهای بادام و زردآلو تلخ تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع دانهالهای زردآلو تلخ، زردآلو بهبهان و زردآلو هلندر (به ترتیب ۳۵، ۱۳/۳۲، ۶۳/۲۷ سانتی متر) بود. کمترین ارتفاع دانهال نیز در ژنوتیپ زرد آلو هلندر (۶۳/۲۷ سانتی متر) وجود داشت که به طور معنیداری کمتر از ارتفاع کل دانهال در سایر تیمارها بود.
نتایج برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر ارتفاع کل دانهال (جدول ۲-۴) نشان داد بیشترین ارتفاع مربوط به تیمار بادام تلخ بدون میکوریزا بود (۶۳/۷۰ سانتیمتر) که با این شاخص در دانهال بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا و یا بدون میکوریزا (به ترتیب ۲۵/۶۸ و ۶۸ سانتی متر) ن تفاوت معنیداری داشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع دانهال در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین ارتفاع دانهال (۲۵/۲۵ سانتیمتر) مربوط به دانهال زردآلو هلندر بدون میکوریزا بود که با ارتفاع دانهال در تیمارهای زردآلو بهبهان بدون میکوریزا و زردآلو تلخ، زردآلو بهبهان و زردآلو هلندر با میکوریزا (به ترتیب ۷۵/۲۷، ۳۸/۳۰، ۵۰/۳۶ و ۳۰ سانتی متر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع دانهال در سایر تیمارها بود.
۴-۱-۱-۴ قطر بالای ساقه
در مقایسه میانگین اثر میکوریزا بر قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۴-۴- الف) نشان داد بیشترین قطر مربوط دانهالهای همزیست با قارچ میکوریزا وجود داشت (۰۳/۱ میلی متر) که به طور معنیداری بیشتر از قطر بالای ساقه در تیمارهای بدون میکوریزا بود (۸۸/۰ میلی متر).
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر قطر بالای ساقه دانهال های بادام و زردآلو (نمودار ۴-۴- ب) نشان داد بیشترین قطر بالای ساقه در دانهالهای بادام و زردآلو شیرین وجود داشت (۴۴/۱ میلی متر) که با قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو تلخ (۴۰/۱ سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از قطر بالای ساقه دانهالهای زردآلو تلخ، زردآلو بهبهان و زردآلو هلندر بود (به ترتیب ۷۷/۰، ۵۴/۰، ۶۴/۰ سانتیمتر). کمترین قطر بالای ساقه مربوط به زردآلو بهبهان بدون میکوریزا بود (۴۹/. میلی متر) بود که با زردآلو تلخ و زردآلو هلندر بدون میکوریزا و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزا (به ترتیب ۶۲/. ، ۵۷/. و ۵۸/. میلی متر) تفاوت معنی دار نداشت.
نتایج برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۲-۴) نشان داد بیشترین قطر بالای ساقه مربوط به تیمار بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا بود (۵۳/۱ میلی متر) که با این مقدار در بادام تلخ و یا بادام شیرین بدون میکوریزا (به ترتیب ۳۹/۱ و ۳۶/۱ میلی متر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از قطر بالای ساقه دانهال در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین قطر بالای ساقه دانهال (۴۹/۰ میلی متر) مربوط به دانهال زردآلو بهبهان بدون میکوریزا بود که با میزان این شاخص در تیمارهای زردآلو تلخ و زردآلو هلندر بدون میکوریزا و همچنین زردآلو بهبهان با میکوریزا (به ترتیب ۶۲/۰، ۵۷/۰ و ۵۸/۰ میلی متر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از میزان قطر بالای ساقه در سایر تیمارها بود.
۵-۱-۱-۴ قطر پایین ساقه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر قطر پایین ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۵-۴) نشان داد بیشترین قطر پایین ساقه در دانهال های بادام و زردآلو شیرین (۹۹/۲ میلی متر) وجود داشت که با قطر پایین ساقه دانهال های بادام و زردآلو تلخ (۰۸/۲ سانتی متر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از قطر پایین ساقه دانهالهای زردآلو تلخ، زردآلو بهبهان و زردآلو هلندر بود (به ترتیب ۹۴/۱، ۸/۱، ۶/۱ میلی متر). کمترین قطر پایین ساقه مربوط به زردآلو هلندر بدون میکوریزا بود (۵۱/۱ میلی متر) بود که با زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بدون میکوریزا و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزا (به ترتیب ۷۵/۱ ، ۷۷/۱ و ۸۲/۱ میلی متر) تفاوت معنی دار نداشت.
نتایج برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر قطر پایین ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۲-۴) نشان داد بیشترین قطر پایین ساقه مربوط به تیمار بادام شیرین دارای همزیستی با میکوریزا بود (۰۶/۳ میلی متر) که تفاوت معنیداری با قطر پایین ساقه در بادام تلخ و یا بادام شیرین بدون میکوریزا (به ترتیب ۹۱/۲ و ۹۳/۲ میلی متر) نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از قطر پایین ساقه دانهال در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین قطر پایین ساقه دانهال مربوط به دانهال زردآلو هلندر بدون میکوریزا (۵۱/۱ میلی متر) بودکه با ارتفاع دانهال در تیمارهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بدون میکوریزا و زردآلو بهبهان و زردۀو هلندر با میکوریزا (به ترتیب ۷۵/۱، ۷۷/۱، ۸۲/۱ و ۷۶/۱ میلی متر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری کمتر از ارتفاع دانهال در سایر تیمارها بود .
نمودار ۱-۴- اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر ارتفاع شاخساره دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۲-۴- اثر ژنوتیپ بر طول ریشه نمودار ۳-۴- اثر ژنوتیپ بر ارتفاع کل دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۴-۴- اثر میکوریزا (الف) و ژنوتیپ (ب) بر قطر بالای ساقه دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۵-۴- اثر ژنوتیپ بر قطر پایین ساقه دانهال های بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول ۲-۴ برهمکنش اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخصهای رشد دانهال بادام و زردآلو
ژنوتیپ
ژنوتیپ
میکوریزا
قطر پایین (سانتیمتر)
قطر بالا
(سانتیمتر)
ارتفاع کل دانهال (سانتیمتر)
طول ریشه (سانتیمتر)
ارتفاع شاخساره
(سانتیمتر)
۹۱/۲ ab
۳۹/۱ a
۶۳/۷۰ a
۱۳/۱۶ b
۵۰/۵۴ a
بادام تلخ
شاهد
(بدون میکوریزا)
۹۳/۲ ab
۳۶/۱ a
۲۵/۶۸ a
۷۵/۱۶ b
۵۰/۵۱ ab
بادام شیرین
۷۵/۱ d
۶۲/۰ cd
۶۳/۳۹ c
۲۵/۱۸ b
۳۸/۲۱ de
زردآلو تلخ
۷۷/۱ d
۴۹/۰ d
۷۵/۲۷ d
۷۵/۸ cd
۸۸/۱۸ e
زردآلو بهبهان
۵۱/۱ d
۵۷/۰ cd
۲۵/۲۵ d
۲۵/۷ d
۰۰/۱۸ e
زردآلو هلندر
۷۰/۲ b
۴۱/۱ a
۵۰/۶۱ b
۰۰/۱۷ b
۵۰/۴۴ c
بادام تلخ
همزیستی میکوریزا
۰۶/۳ a
۵۳/۱ a
۰۰/۶۸ a
۵۰/۲۱ a
۵۰/۴۶ bc
بادام شیرین
۱۲/۲ c
۹۱/۰ b
۳۸/۳۰ d
۵۰/۱۰ c
۸۸/۱۹ de
زردآلو تلخ
۸۲/۱ cd
۵۸/۰ cd
۵۰/۳۶ d
۷۵/۱۱ c
۷۵/۲۴ d
زردآلو بهبهان
۷۶/۱ d
۷۱/۰ c
۰۰/۳۰ d
۰۰/۱۱ c
۰۰/۱۹ e
زردآلو هلندر
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
۲-۱-۴ شاخصهای رویشی
نتایج جدول تجزیه واریانس اثر تیمار قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخصهای رویشی دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۳-۴) نشان داد اثر میکوریزا بر شاخص ارتفاع شاخساره، شاخص طول ریشه و شاخص ارتفاع دانهال معنیدار نشد. اثر ژنوتیپ و برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخص ارتفاع شاخساره، شاخص طول ریشه و شاخص ارتفاع دانهال در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود.
جدول ۳-۴ تجزیه واریانس اثر تیمارهای میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخصهای رویشی دانهال بادام و زردآلو
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغییرات
شاخص ارتفاع دانهال

مطالب مرتبط