منابع و ماخذ پایان نامه معنی داری، تجزیه واریانس ، تجزیه واریانس

(جدول ۲۵-۴) نشان داد بیشترین ارتفاع گیاه مربوط به تیمار بادام شیرین و کلرید سدیم ۱۵۰ میلیمولار بود (۵۰/۶۶ سانتیمتر) که با ارتفاع گیاه در تیمارهای بادام شیرین و بدون کلرید سدیم یا تیمار ۷۵ میلیمولار (به ترتیب ۳۳/۶۰ و ۶۷/۶۱ سانتیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود. کمترین میزان ارتفاع گیاه در تیمار زردآلو بهبهان بدون کلرید سدیم وجود داشت (۰۳/۱۹ سانتیمتر) به طور معنیداری کمتر از ارتفاع گیاه در سایر تیمارها بود.
۴-۱-۲-۴ قطر بالای ساقه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۴۱-۴) نشان داد بیشترین قطر بالای ساقه در دانهالهای بادام شیرین وجود داشت (۰۶/۱ میلیمتر) که با قطر بالای ساقه دانهالهای بادام تلخ (۰۳/۱ میلیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از قطر بالای ساقه دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب ۹۵/۰، ۸۶/۰ میلیمتر). کمترین قطر بالای ساقه نیز مربوط به زردآلو بهبهان بود که به طور معنیداری کمتر از این شاخص در سایر تیمارها بود.
نتایج برهمکنش اثر تیمار میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۲۶-۴) نشان داد بیشترین قطر بالای ساقه مربوط به تیمار بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار بود (۴۲/۱ میلیمتر) که به طور معنیداری بیشتر از قطر بالای ساقه دانهال در تیمارهای بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم (۷۱/۰ میلیمتر)، زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم (۷۰/۰ میلیمتر) و زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی و غلظتهای ۰، ۷۵ و ۱۵۰ میلیمولار کلرید سدیم (به ترتیب ۷۸/۰، ۶۵/۰، ۶۹/۰) و زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی و غلظتهای ۰، ۷۵ و ۱۵۰ میلیمولار کلرید سدیم بود (۰۸/۱، ۷۰/۰ و ۷۷/۰ میلیمتر) ولی با میزان این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت. کمترین قطر بالای ساقه در تیمار زردآلو بهبهان بدون همزیستی میکوریزایی همراه با کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار وجود داشت (۶۵/۰ میلیمتر) که به طور معنیداری کمتر میزان این شاخص در تیمارهای بادام تلخ بدون همزیستی میکوریزایی و غلظت صفر، ۷۵ و ۱۵۰ میلیمولار کلرید سدیم و بادام تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و کلرید سدیم ۷۵ میلیمولار (به ترتیب ۲۱/۱، ۲۰/۱، ۲۲/۱ و ۲۰/۱ میلیمتر) و بادام شیرین بدون همزیستی میکوریزایی و غلظت ۷۵ و ۱۵۰ میلیمولار کلرید سدیم و بادام شیرین دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم و زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی و بدون کلرید سدیم بود (به ترتیب ۴۲/۱، ۲۱/۱، ۱۲/۱ و ۲۳/۱ میلیمتر) ولی با میزان این شاخص در سایر تیمارها تفاوت معنیداری نداشت.
۵-۱-۲-۴ قطر پایین ساقه
بررسی نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر قطر پایین ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۴۲-۴) نشان داد بیشترین قطر پایین ساقه در دانهالهای بادام تلخ وجود داشت (۵۲/۲ میلیمتر) که با قطر پایین ساقه دانهالهای بادام شیرین (۵۰/۲ میلیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از قطر پایین ساقه دانهالهای زردآلو تلخ و زردآلو بهبهان بود (به ترتیب ۲۷/۲، ۷۸/۱ میلیمتر). کمترین قطر پایین ساقه مربوط به تیمار زردآلو بهبهان بود (۷۸/۱ میلیمتر) که به طور معنیداری کمتر از این شاخص در سایر تیمارها بود.
نتایج برهمکنش میکوریزا و ژنوتیپ بر قطر پایین ساقه دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۲۴-۴) نشان داد بیشترین قطر پایین ساقه مربوط به تیمار بادام شیرین بدون میکوریزا و یا بادام تلخ با میکوریزا بود (۵۹/۲ میلیمتر) که با قطر پایین ساقه در بادام تلخ و یا زردآلو تلخ بدون همزیستی میکوریزایی (به ترتیب ۴۶/۲ و ۲۹/۲ میلیمتر) و بادام شیرین و زردآلو تلخ دارای همزیستی میکوریزایی (به ترتیب ۴۱/۲ و ۴۶/۲ میلیمتر) تفاوت معنیداری نداشت ولی به طور معنیداری بیشتر از قطر پایین ساقه دانهال در سایر تیمارها بود. همچنین کمترین قطر پایین ساقه دانهال مربوط به دانهال زردآلو بهبهان دارای همزیستی میکوریزایی بود (۶۲/۱ میلیمتر) که به طور معنیداری کمتر از این شاخص در سایر تیمارها بود.
نمودار ۳۸-۴- اثر ژنوتیپ (الف) و کلرید سدیم (ب) بر ارتفاع شاخساره دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۳۹-۴- اثر ژنوتیپ (الف) وکلرید سدیم (ب) بر ارتفاع کل دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۴۰-۴- اثر ژنوتیپ (الف) وکلرید سدیم (ب) بر ارتفاع کل دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۴۱-۴- اثر ژنوتیپ بر قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
نمودار ۴۲-۴- اثر ژنوتیپ بر قطر پایین ساقه دانهالهای بادام و زردآلو
* در هر شاخصی، میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک در سطح احتمال ۵./. آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول ۲۴-۴ برهمکنش اثرهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر شاخصهای رویشی در دانهالهای بادام و زردآلو(سانتیمتر)
قطر پایین ساقه
ارتفاع دانهال
ارتفاع شاخساره
ژنوتیپ
قارچ میکوریزا
۴۶/۲ a
۵۵/۵۸ a
۵۵/۴۵ b
بادام تلخ
بدون میکوریزا
۵۹/۲ a
۳۳/۶۱ a
۰۰/۴۹ab
بادام شیرین
۲۹/۲ a
۷۸/۲۹ c
۳۳/۱۹ d
زردآلو تلخ
۹۳/۱ b
۸۸/۳۷ b
۷۸/۲۵ c
زردآلو بهبهان
۵۹/۲ a
۵۵/۶۲ a
۱۱/۵۰ab
بادام تلخ
با میکوریزا
۴۱/۲ a
۳۳/۶۴ a
۳۳/۵۱ a
بادام شیرین
۴۶/۲ a
۷۷/۳۵ bc
۱۱/۲۲ cd
زردآلو تلخ
۶۲/۱ c
۳۶/۳۰ bc
۶۹/۲۱cd
زردآلو بهبهان
* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول ۲۵-۴ برهمکنش اثرهای ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخصهای رویشی دانهالهای بادام و زردآلو (سانتیمتر)
ارتفاع دانهال
طول ریشه
ارتفاع شاخساره
کلرید سدیم (میلی مولار)
ژنوتیپ
۳۳/۶۴ ab
۵۰/۱۳a
۸۳/۵۰ ab
۰
بادام تلخ
۱۷/۶۰ b
۵۰/۱۳a
۶۶/۴۶ b
۷۵
۱۷/۵۷ b
۱۶/۱۱ a
۰۰/۴۶b
۱۵۰
۳۳/۶۰ ab
۸۳/۱۱ a
۵۰/۴۸ab
۰
بادام شیرین
۶۷/۶۱ ab
۰۰/۱۳ a
۶۶/۴۸ ab
۷۵
۵۰/۶۶a
۱۷/۱۳ a
۳۳/۵۳ a
۱۵۰
۰۰/۲۷ d
۰۰/۱۱ a
۰۰/۱۶d
۰
زردآلو تلخ
۱۷/۳۶ c
۸۳/۱۲ a
۳۳/۲۳ c
۷۵
۱۷/۳۵ c
۳۳/۱۲ a
۸۳/۲۲ c
۱۵۰
۰۳/۱۹ e
۶۷/۵ b
۳۷/۱۳ d
۰
زردآلو بهبهان
۵۰/۴۳c
۵۰/۱۴ a
۰۰/۲۹c
۷۵
۸۳/۳۹ c
۰۰/۱۱ a
۸۳/۲۸ c
۱۵۰
* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
جدول ۲۶-۴ برهمکنش اثرهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر قطر بالای ساقه دانهالهای بادام و زردآلو
ژنوتیپ
بدون میکوریزا
با میکوریزا
کلرید سدیم (میلی مولار)
کلرید سدیم (میلی مولار)
۰
۷۵
۱۵۰
۰
۷۵
۱۵۰
قطر بالای ساقه (میلیمتر)
بادام تلخ
۲۱/۱ ab
۲۰/۱ab
۲۲/۱ab
۷۱/۰ bc
۲۰/۱ ab
۹۷/۰ abc
بادام شیرین
۰۶/۱ abc
۴۲/۱ a
۲۱/۱ab
۱۲/۱ab
۰۵/۱ abc
۹۸/۰ abc
زردآلو تلخ
۷۰/۰ bc
۰۶/۱ abc
abc 85/0
۲۳/۱ ab
۶۹/۰ bc
۱۲/۱ab
زردآلو بهبهان
۷۸/۰ bc
۶۵/۰ c
۶۹/۰ bc
۰۸/۱ bc
۷۰/۰ bc
۷۷/۰ bc
* در هر شاخصی میانگین های دارای حداقل یک حرف مشترک، از نظر آماری در سطح ۵% آزمون دانکن تفاوت معنی داری ندارند.
۲-۲-۴ شاخص های وزن خشک
نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر شاخص‌های وزن خشک دانهالهای بادام و زردآلو (جدول ۲۷-۴) نشان داد اثر میکوریزا بر شاخص وزن شاخساره در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر وزن خشک ریشه، برگ و دانهال و شاخص وزن ریشه معنیدار نبود. اثر ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن خشک دانهال در سطح احتمال یک درصد و بر شاخص وزن شاخساره در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر شاخص وزن ریشه معنیدار نبود. اثر کلرید سدیم بر وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن خشک دانهال در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر شاخص وزن ریشه و شاخساره معنیدار نبود. اثر متقابل تیمارهای قارچ میکوریزا و ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن خشک دانهال و شاخص وزن شاخساره در سطح احتمال یک درصد و بر شاخص وزن ریشه در سطح احتمال پنج معنیدار بود. اثر متقابل میکوریزا و کلرید سدیم بر هیچ یک از شاخصها معنیدار نبود. اثر متقابل ژنوتیپ و کلرید سدیم بر وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن خشک دانهال در سطح احتمال یک درصد و بر شاخص وزن شاخساره در سطح احتمال پنج درصد معنیدار بود ولی بر شاخص وزن ریشه معنیدار نبود. همچنین برهمکنش اثر تیمار قارچ میکوریزا، ژنوتیپ و کلرید سدیم بر هیچ یک از شاخصها معنیدار نبود.
جدول ۲۷-۴ تجزیه واریانس اثر قارچ میکوریزا، ژنوتیپهای بادام و زردآلو و کلرید سدیم بر شاخصهای وزن خشک دانهالهای بادام و زردآلو
منابع تغییرات
درجه آزادی
میانگین مربعات
وزن خشک ریشه
وزن خشک برگ
وزن خشک دانهال
شاخص وزن ریشه
شاخص وزن شاخساره
میکوریزا
۱
ns 003/0
ns 016/0
ns 02/0
ns 003/0
*۰۰۱/۰
ژنوتیپ
۳
** ۰۴/۰
** ۱۵/۰
** ۱۹/۰
ns 01/0
* ۰۰۱/۰
کلرید سدیم
۲
* ۰۲/۰
* ۰۳/۰
* ۰۵/۰
ns 001/0
ns 0003/0
میکوریزا × ژنوتیپ
۳
** ۰۳/۰
** ۰۹/۰
** ۱۲/۰
* ۰۳/۰
** ۰۰۳/۰
میکوریزا × کلرید سدیم
۲
ns 002/0
ns 01/0
ns 01/0
ns 007/0
ns 0005/0
ژنوتیپ × کلرید سدیم
۶
** ۰۱/۰
** ۰۳/۰
** ۰۵/۰
ns 003/0
* ۰۰۰۷/۰
میکوریزا × ژنوتیپ × کلرید سدیم
۶
ns 002/0
n.s 01/0
ns 01/0
ns 008/0
ns 0003/0
خطای آزمایش
۴۸
۰۰۳/۰
۰۱/۰
۲۶/۰
۰۰۷/۰
۰۰۰۳/۰
ضریب تغییرات (درصد)
۱۹/۱۹
۱/۲۲
۹۲/۱۸
۷۳/۱۷
۲/۲۲
ns عدم وجود تفاوت معنی‌دار، ** معنی‌دار در سطج احتمال ۱% و * معنی‌دار در سطج احتمال ۵%
۱-۲-۲-۴ وزن خشک ریشه
نتایج مقایسه میانگین اثر ژنوتیپ بر وزن خشک ریشه دانهالهای بادام و زردآلو (نمودار ۴۳-۴- الف) نشان داد بیشترین وزن خشک ریشه مربوط به دانهال بادام شیرین بود (۱۴/۰ گرم) که به طور

مطالب مرتبط